ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Inactictivitatea fiscală: inițiere, reactivare, implicații fiscale

15 Mai 2017   |   Alex Tabacu, Tax Partner Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL

Acest articol prezintă situațiile în care o societate este declarată inactivă fiscal și modul în care poate fi verificată existența stării de inactivitate fiscală, analizând totodată regimul cheltuielilor și taxei pe valoarea adăugată în timpul inactivării și după momentul reactivării fiscale.

Alex Tabacu, Tax Partner Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL

 
 
Cheltuielile și taxa pe valoarea adaugată sunt nedeductibile în cazul achizițiilor efectuate în perioada în care societatea dumneavoastră sau unul dintre partenerii dumneavoastră de afaceri de la care achiziționați bunuri sau servicii este declarat/ă inactiv/ă fiscal, putând fi deduse după reactivarea fiscală, în anumite condiții. Acest articol prezintă situațiile în care o societate este declarată inactivă fiscal și modul în care poate fi verificată existența stării de inactivitate fiscală, analizând totodată regimul cheltuielilor și taxei pe valoarea adăugată în timpul inactivării și după momentul reactivării fiscale.

Situații de inactivare

Codul de procedură fiscală menționează mai multe situații în care un contribuabil poate deveni inactiv fiscal.
Circumstanțele practice care pot conduce la inactivitate fiscală sunt legate de comportamentul fiscal, relația cu autoritățile fiscale, respectarea aspectelor corporate privind utilizarea sediului fiscal drept loc de desfășurare efectivă a activității, existența organelor statutare ale companiei, reînnoirea contractului de spațiu.

În mod specific, situațiile care pot conduce în privința unui contribuabil la adoptarea unei decizii de inactivare fiscală, descrise în mod limitativ de Codul de procedură fiscală, sunt următoarele:
►    contribuabilul nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevazută de lege;
►    contribuabilul se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
►    organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
►    inactivitatea voluntară temporară înscrisă la registrul comerțului;
►    durata de funcționare a societății este expirată;
►    societatea nu mai are organe statutare;
►    durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Cine și când poate decide inactivarea?

Procesul de inactivare fiscală este inițiat de către autoritatea fiscală relevantă, cu o singură excepție, aceea a inactivării voluntare temporare înscrise la Registrul Comerțului, caz în care procesul inactivării este inițiat de către contribuabil.

Dincolo de aspectul inițierii procesului, în toate cazurile decizia inactivării revine organului fiscal central.
Documentul în temeiul căruia se realizează inactivarea este o decizie scrisă emisă de către autoritatea fiscală în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Decizia se adoptă luându-se în calcul termenele procedurale menționate de codul de procedură fiscală (e.g. 15/30 zile), dacă este cazul, și se comunică întotdeauna contribuabilului.

Cum poate verifica un contribuabil și/sau partenerii săi de afaceri dacă acesta se află într-un regim de inactivitate fiscală?

Pentru asigurarea publicității cu privire la persoanele inactivate, ANAF organizează o evidență a contribuabililor/plătitorilor inactivati/reactivați prin intermediul Registrului Contribuabililor/plătitorilor inactivi/ reactivați.

Acesta este un registru electronic și conținte următoarele informații:
►    datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
►    data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;
►    data reactivării;
►    denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
►    alte mențiuni.

Registrul este unul public, postat pe site-ul ANAF la următoarea adresă: https://www.anaf.ro/inactivi/

Procedura de identificare a unui contribuabil în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați este foarte simplă. În acest sens, pot fi utilizate două criterii de interogare: (i) după denumire sau (ii) după codul de identificare fiscală.

Odată introduse codul de identificare fiscală sau denumirea contribuabilului, sistemul returnează fie un mesaj scurt care confirmă faptul că respectivul contribuabil nu este inclus în lista de contribuabili inactivi, fie un mesaj tabelar detaliat cuprinzând informații privind datele de identificare și statusul contribuabilului respectiv, în cazul în care acesta este înscris în lista contribuabililor inactivi.

Înscrierea în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

Având în vedere că Registrul contribuabililor inactivi/reactivați are rolul de registru de publicitate, decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în registru.

Regimul fiscal aplicabil situațiilor de inactivitate fiscală declarată

Regimul aplicabil persoanelor declarate inactive fiscal

►    Regula generală în timpul inactivării fiscale
Persoanele impozabile stabilite în Romania, declarate inactive conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuse obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contributților sociale obligatorii prevăzute de Codul fiscal.

În același timp, în perioada inactivării fiscale, persoanele impozabile nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adaugată aferente achizițiilor efectuate.

►    Regimul taxei pe valoarea adaugată după momentul reactivării fiscale
Prin modificările aduse Codului fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cazul înregistrării în scopuri de TVA conform prevederilor Codului fiscal art. 316 alin. (12) referitor la înregistrarea după anularea codului de TVA, persoana impozabilă își poate exercita dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

Exercitarea dreptului de deducere a TVA se realizează prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile. Excepția referitoare la lipsa codului de înregistrare în scop de TVA este valabilă doar în acest caz.

După înregistrarea în scopuri de taxă, pentru livrarile de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adaugată colectată în perioada respectivă, iar aceste facturi nu se înregistreaza în decontul de taxă.

►    Regimul de deducere a cheltuielilor realizate în perioada inactivării fiscale după reactivarea fiscală
În situația în care inactivitatea și reactivarea, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozit pe profit, începând cu trimestrul reactivării.

În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali diferiți, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenți celui în care se înregistrează sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozit pe profit, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începand cu trimestrul reactivării.

Regimul aplicabil beneficiarilor de bunuri și/sau servicii livrate/prestate de persoane impozabile declarate inactive fiscal

►    Regula generală în timpul inactivării fiscale
Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în Romania, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adaugată aferente achizițiilor respective.

Există o singură excepție, aplicabilă achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri beneficiarii pot deduce cheltuielile și taxa pe valoarea adaugată aferentă chiar dacă furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul contribuabililor inactivi.

►    Regimul taxei pe valoarea adaugată după momentul reactivării fiscale
Prin similitudine cu regula aplicabilă contribuabilului reactivați și în cazul partenerilor acestora, în situația înregistrării în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziționat bunuri și/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile respective.

Exercitarea dreptului de deducere a TVA se realizează pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.

►    Regimul cheltuielilor realizate în perioada inactivării fiscale după reactivarea fiscală
În situația în care inactivitatea și reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începând cu trimestrul reactivării furnizorului.

În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate în ani fiscali diferiți, beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenţi celui în care se declară reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea.

Ajustarea rezultatului fiscal presupune firește și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul declarării reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe profit, începând cu trimestrul declarării reactivării.

Reactivarea contribuabililor inactivați

Dacă, în perioada în care este declarat contribuabil inactiv pentru motive care nu țin de funcționare în altă locație decât cea declarată ca domiciliul fiscal declarat sau care nu țin de sustragerea de la controale fiscale, un contribuabil (i) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege și (ii) nu înregistrează obligații fiscale restante, acesta se reactivează.

Contribuabilul care a fost declarat inactiv pentru motive care țin de funcționare în altă locație decât cea declarată ca domiciliul fiscal declarat sau pentru motive care țin de sustragerea de la controale fiscale, dacă îndeplinește condițiile mai sus menâionate și organul fiscal central care a decis inactivarea constată ca funcționează la domiciliul fiscal declarat și respectiv constată cooperare în privința realizării controalelor fiscale, după caz, se reactivează.

În mod firesc, în scopul reactivării trebuie să fi dispărut și cauza pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv fiscal.

În cazul contribuabilului/plătitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenței în forma simplificată, contribuabilului/plătitorului care a intrat în faliment sau contribuabilului/plătitorului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligațiilor declarative.

În situatia în care un contribuabil/plătitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent este obligat să anuleze decizia de declarare a contribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect atât pentru viitor, cât și pentru trecut.

Procedura de reactivare pentru fiecare caz în parte se efectuează conform instrucâiunilor detaliate în Ordinul emis de Președintele ANAF 3846/2015.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 579 / 10568
   

  Ascunde Reclama
   
   
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  BERD și IFC finanțează construcția unui nou terminal de cereale la Marea Neagră. Simona Marin, Partener CMS România, printre coordonatorii echipei de avocați
  Prin ce s-a remarcat echipa BBU Law RO în competiția “Youth Innovation Competition on Global Governance” de la Astana. Cei trei componenți ai echipei românești vorbesc în BizLawyer despre probele prin care au trecut și temele care le-au adus premii
  (P) LegiTeam: Multinational company from highly regulated industry is looking for in-house Legal Counsel to join Bucharest team!
  Pretențiile investitorilor în litigiile și arbitrajele cu Statul Român și M. Finanțelor însumează 113 miliarde de lei, 96 mil. USD și 345 mil. €. Cele mai importante dosare și avocații angați pentru apărare
  Grupul american Standex intră în România printr-o achiziție. Avocații Maravela & Asociații, alături de cumpărător
  Cum lucrează avocaţii in-house din marile companii private. Mihaela Scărlătescu, Head of Legal & Compliance - A&D Pharma: Fără un departament juridic dedicat, dinamic și care înțelege detaliile business-ului, o societate comercială poate avea dificultăți în a fi și a acționa ca un lider
  Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații ONV LAW în S1. Stagnarea economică și ritmul scăzut al investițiilor recalibrează așteptările, o creștere a activității fiind așteptată din litigii
  Maravela & Asociații și Gleiss Lutz asistă Chimcomplex în preluarea activelor Oltchim, în timp ce vânzătorii sunt asistați de Bondoc & Asociații și White & Case. Cine sunt și ce fac avocații implicați în tranzacție
  Familia Tecar și-a vândut participația în grupul Pehart Tec fondului Abris Capital Partners. Bondoc & Asociații, alături de vânzător
  Angajații băncilor sunt asimilați funcționarilor publici în accepțiunea legii penale. Penalistul Mihai Mareș explică decizia ICCJ și efectele sale asupra acestora
  Cum s-a facut reîmprospătarea identității de brand la ONV LAW. Radu Nemeș, Managing Partner: Ne întoarcem tot timpul la oglinda valorilor și conduitelor asociate, a scopului nostru ca organizație, precum și a principiilor care ne guvernează
  (P) Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocat senior specializat în drept imobiliar
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...