ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Ce schimbări trebuie să facă actorii pieței financiare pentru a nu plăti o amendă de până la 10% din cifra de afaceri. Elementele de noutate, explicate de Alexandra Ovedenie, coordonatorul practicii de Banking, Finance & Capital Markets la Radu și Asociații SPRL

15 Noiembrie 2018   |   Ștefania Enache

Echipa de specialiști din cadrul Radu și Asociații SPRL, alături de EY România, este implicată în mai multe proiecte de analiză a impactului MIFID II asupra clienților – instituții de credit care activează pe piața românească, precum și în proiecte de implementare.

Alexandra Ovedenie, Avocat Coordonator al Practicii de Drept Bancar si Servicii Financiare din cadrul Radu si Asociatii SPRL

 
 
Intrarea în vigoare, în iulie 2018, a legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare produce o serie de schimbări în activitatea actorilor vizați de acest act normativ, schimbări pe care aceștia trebuie să le implementeze până la începutul anului 2019 pentru a nu risca sancțiuni. “Neconformarea cu noile prevederi poate atrage dispunerea unor sancțiuni principale și/sau complementare și/sau măsuri administrative, respectiv: avertisment sau amendă (în anumite cazuri, până la 10% din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice sau, după caz, din cifra de afaceri consolidată în cazul unei relații de control), sancțiuni complementare de retragere sau suspendare a autorizației entității respective, interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în cadrul entităților respective, interdicţia temporară privind apartenenţa sau participarea la un loc de tranzacționare, precum și măsuri administrative ca, printre altele, declaraţii publice în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă şi natura încălcării sau atenționări”, explică Alexandra Ovedenie, Avocat Coordonator al Practicii de Drept Bancar și Servicii Financiare din cadrul Radu și Asociații SPRL.


Actul normativ, care transpune în legislația din România Directiva UE nr. 65/2014, a intrat în vigoare la 6 iulie 2018 și stabilește, cu titlu de excepție, un termen de conformare de șase luni aplicabil în trei cazuri. “Primul caz (cel mai clar de altfel) vizează activitățile desfășurate de instituțtii de credit cu privire la comercializarea depozitelor structurate și distribuirea unităților de fond. Instituțiile de credit beneficiază de termenul de șase luni pentru a se conforma noilor prevederi, între timp putând desfășura respectivele activități conform modelului anterior”, precizează Alexandra Ovedenie.

Expertul Radu și Asociații SPRL amintește faptul că Legea nr. 126 prevede că societățile de servicii de investiții financiare, instituțiile de credit, consultanții de investiții, operatorii de piață, piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare sunt obligate ca, în termen de maximum șase luni de la intrarea în vigoare a legii, să modifice și/sau să completeze documentele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale sau, după caz, înscrierii în Registrul A.S.F. și să le supună autorizării/notificării autorităților competente. “În final, aceleași entități listate mai sus au obligația ca, în decursul aceleiași perioade de șase luni, să modifice şi/sau să completeze procedurile și normele interne pentru a le alinia cardului legislativ MIFID II”, punctează avocatul.

Principalele entități vizate de noua lege sunt firmele de investiții – intermediarii tradiționali care activează ca brokeri pe piața de capital. În mod similar, entitățile care depun eforturi importante de conformare cu noile reglementări sunt instituțiile de credit implicate în activități pe piețele de capital, dar și cele care comercializează produse de piață monetară, ca de exemplu instrumente financiare pe cursul de schimb și rate ale dobânzilor, titluri de stat și depozite structurate (ale căror dobânzi depind de variațiile anumitor parametri sau active).

”Principalele schimbări pe care actorii acestor piețe trebuie să le implementeze sunt, în primul rând, de natură internă organizațională  prin implementare de procese și proceduri, care se traduc inclusiv prin schimbări la nivelul sistemelor informatice utilizate. Totodată, apar schimbări în relația cu clientul prin necesitatea informării sporite a acestuia și asigurării cadrului documentar și contractual. Nu în ultimul rând, apar obligații de raportare a tranzacțiilor către autoritățile competente”, arată coordonatorul  practicii de Drept Bancar și Servicii Financiare din cadrul Radu și Asociații SPRL.

Rolul consultantului juridic în implementarea MIFID II

Echipa de specialiști din cadrul Radu și Asociații SPRL, alături de EY România, este implicată în mai multe proiecte de analiză a impactului MIFID II asupra clienților – instituții de credit care activează pe piața românească, precum și în proiecte de implementare. ”Din experiența de până acum, complexitatea proiectului de implementare MIFID II la nivelul unei instituții de credit depinde, în primul rând, de tipul de instrumente și servicii financiare pe care instituția de credit le oferă clienților”, subliniază Alexandra Ovedenie.

Avocatul este de părere că printre elementele de noutate se remarcă necesitatea obținerii de informații despre client în vederea clasificării acestuia și, ulterior, pentru a evalua dacă instrumentul financiar oferit de o instituție de credit este sau nu potrivit clientului, urmat de un avertisment de a nu investi dacă rezultatul nu este favorabil. “Faptul că legislația este nouă atât la nivel local, cât și european, face ca, pe parcursul proiectului de implementare, să apară, în mod constant, aspecte netranșate și pentru care nu există (încă) o modalitate corectă sau consacrată de abordare”, adaugă consultantul.

Expertul atrage atenția că implementarea MIFID II la nivelul unui intermediar parcurge, de regulă, mai multe etape, începând cu identificarea proceselor existente și determinarea „produselor” vizate (servicii și instrumente financiare deja existente), analiza și determinarea gradului de conformitate cu noile cerințe, formularea de recomăndari și, in final, ajustarea la noile reglementări.

“Într-o astfel de structurare a proiectului, rolul unui consultant juridic se construiește de la dezideratul inițial de a ajusta documentația contractuală pentru a reflecta noile solicitări de reglementare. Având în vedere noutatea reglementării și faptul că nu există precedente consacrate în abordarea tuturor aspectelor implicate, de cele mai multe ori, se ajunge ca asistența juridică să fie necesară, în plus față de redactarea de ajustări la contracte sau documente noi, și pentru investigarea corelației dintre noua reglementare și celelalte prevederi existente în legislația locală. Astfel, se are în vedere facilitarea interpretării și, în final, a luării de decizii în implementare care să țină cont de această corelare și eventualele riscuri juridice relevante – mai ales în cazul în care modul de desfășurare și înțelegere a serviciilor și instrumentelor prezintă caracteristici care nu se potrivesc în totalitate „șablonului” prescris de MIFID II. Pentru a da doar câteva exemple, asistența juridică acordată în aceste proiecte a presupus, în primul rând, redactarea de documente noi precum contractul cadru de intermediere a distribuției unităților de fond către clienți (pentru fondurile deschise de investiții constituite în România), adaptarea documentului de prezentare MIFID II, revizuirea și actualizarea politicilor interne”, declară Alexandra Ovedenie.

Atenție la schimbările aduse de lege!

Consultanța de investiții este o activitate clasificată ca principală de MIFID II și Legea 126/2018, la fel cum s-a întâmplat și în cazul MIFID I. “În plus față de faptul că intermediarul trebuie să dețină o autorizație valabilă pentru desfășurarea acestui serviciu, cu titlu de exemplu, MIFID II introduce diferențierea între furnizarea serviciilor de consultanță „în mod independent” și „în mod neindependent”, clientul urmând să fie informat cu privire la tipul de consultanță care i se acordă. Indicarea, printre altele, a tipului de consultanță care va fi oferit clientului trebuie să aibă loc ex-ante, respectiv cu suficient timp înainte de a furniza acest serviciu. De asemenea, înainte de încheierea tranzacţiei, consultanții au obligația de a furniza clienților, pe un suport durabil, o declarație privind caracterul adecvat, precizând în ce constă consultanța oferită și modul în care aceasta corespunde preferințelor, nevoilor și altor caracteristici ale clientului de retail”, nuanțează avocatul.

În plus, MIFID II implică în mod necesar, pentru conformarea cu obligațiile legale ale intermediarilor, reconfigurarea sistemelor informatice precum și a proceselor tehnice, inclusiv prin realizarea de investiții în acest sens.
De asemenea, pot exista situațtii în care este nevoie să se contracteze serviciile unor furnizori externi (cu respectarea prevederilor legale cu privire la externalizare) care să asigure, pe de o parte, înregistrarea și stocarea informațiilor (inclusiv a tuturor comunicărilor telefonice și electronice cu clientul) și, pe de altă parte, raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente. “Acest lucru a fost printre primele provocări sesizate de către firmele de investiții și instituțiile de credit vizate”, atrage atenția expertul.
“Având în vedere implementarea limitată a MIFID I la nivelul instituțiilor de credit și extinderea clară introdusă de MIFID II și Legea nr. 126 cu privire la serviciile care implică instrumentele financiare derivate, titlurile de stat, unitățile de fond emise pe piața românească internă și depozitele structurate, provocările de interpretare și adaptare, inclusiv din punct de vedere juridic, vin majoritar din activitatea instituțiilor de credit aferentă acestor produse. Dacă luăm cel mai simplu exemplu, cel al autorizațiilor deținute deja de instituțiile de credit, în baza legislației bancare, este clar că terminologia utilizată pentru a descrie tipurile de servicii prestate de instituțiile de credit și care acum intră sub incidența MIFID II este diferită față de cea utilizată în MIFID II. Cu toate acestea, sunt în esență, aceleași servicii care fac obiectul a două reglementări, și de aceea o interpretare în sensul că ar fi necesară o reformulare strictă, la nivelul fiecărei autorizații, pentru a reflecta noua terminologie așa cum apare ea în MIFID II, nu apare ca fiind justă, sau cel puțin ar trebui nuanțată.” 

Alexandra Ovedenie, Avocat Coordonator al Practicii de Drept Bancar și Servicii Financiare din cadrul Radu și Asociații SPRL
Fiecare proiect vine cu provocările sale. Colaborare cu experții in-house

Avocații implicați în proiecte care vizează implementarea MIFID II nu pot lucra după un șablon, în contextul în care reglementările pe care trebuie să le aibă în vedere sunt unele noi. Mai mult, domeniul este unul complex, fiecare proiect care implică MIFID II putând fi calificat ca unul foarte interesant.

“Evident, această abordare poate fi contrară ideii generale că reglementarea este aceeași pentru toată lumea și, în consecință, odată găsită o soluție la o problematică, această soluție poate fi replicată ca atare în toate cazurile similare, lucru pe care se bazează de altfel și tendința generală de construire de soluții informatice de compliance (de la cele mai simple până la soluții de IA care să evalueze gradul de conformitate și să propună șabloane). Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că încă nu am ajuns la gradul de claritate a legislației și practicii (inclusiv precedente) care să susțina o astfel de standardizare, inclusiv juridică, fără riscuri. Suntem pe drum, dar nu încă acolo. De aceea, continuăm să tratam și să analizăm fiecare aspect juridic din toate unghiurile, inclusiv argumente pro și contra pentru abordări punctuale și soluții individualizate”, susține avocatul Radu și Asociații SPRL.

În munca derulată, avocații trebuie să dezvolte relații bune de colaborare și cu experții in-house ai clienților. “În general, având în vedere că entitățile vizate fac parte din categoria instituțiilor financiare, fie că e vorba despre firme de investiții sau instituții de credit, deci entități deja reglementate și supravegheate de ASF și/ sau respectiv BNR, acestea au în mod obișnuit consilieri juridici specializați și capabili să administreze problematici de reglementare. De cele mai multe ori însă, avand în vedere că volumul mare de muncă implicat de noua reglementare MIFID II depășește capacitățile de timp disponibile la nivelul echipelor juridice interne, clienții apelează la serviciile juridice externe. În acest sens, un dialog și suport constant între specialiștii juridici interni și cei externi se dovedește întotdeauna benefic. Juristul intern, care este mult mai aproape de procesele de business, poate furniza avocatului extern exact detaliile care fac diferența între o asistența juridică aplicată, utilă, și una generică. Pornind de aici, rolul consultantului extern este de a aloca resursele de cercetare și efortul necesare pentru a facilita fundamentarea unei opinii complete și redactarea documentației juridice aferente, inclusiv documentația de informare și contractuală și care, în cazul și odată cu intrarea în vigoare a MIFID II, devine în mod inerent complexă. De asemenea, pentru că MIFID II nu implică exclusiv aspecte juridice, ci și financiare și de IT, clienții pot decide ca administrarea externă a proiectului să fie făcută integrat de o echipă mixtă care să cuprindă nu doar experți juridici, ci și financiari și IT. Colaborarea strânsă cu aceștia și încercarea de a înțelege procesele și din punct de vedere financiar și tehnologic este de asemenea un element cheie pentru succesul unui astfel de proiect”, detaliază Alexandra Ovedenie.

O practică puternică

Echipa de Drept Bancar și Servicii Financiare din cadrul Radu și Asociații SPRL este coordonată de Alexandra Ovedenie, avocat cu o experiență de 18 ani în domeniu, dobândită atât ca avocat în case de avocatură de top de pe piața românească, cât și în cadrul echipelor juridice ale unor instituții financiare internaționale. Alexandra este avocat din anul 2002, în prezent membru al Baroului Ilfov, și absolventă a Universitații din București, Facultatea de Drept. Printre proiectele gestionate în ultimii ani se numără colaborarea cu una dintre cele mai importante bănci din România pentru implementarea standardelor UE în domeniul piețelor financiare (MIFID II, PRIIPS, EMIR), proiecte de consultanță cu privire la instrumente financiare derivate, precum și asistența în numeroase și variate proiecte de finanțare (sindicalizate, club sau bilaterale), cu sau fără componente transfrontaliere, atât pentru instituții financiare creditoare cât și pentru împrumutați.

În proiectele pe care le au în lucru consultanții Radu și Asociații SPRL colaborează în mod constant cu specialiștii EY, firmă la care casa de avocatură este afiliată. În derularea proiectelor de implemetare MIFID II pentru clienți (în special instituții de credit), colaborările vizează mai ales partea financiară și tehnologia informației. Totodata, Radu și Asociații SPRL face parte din rețeaua globală EY Law, în cadrul căreia își desfășoară activitatea peste 2.100 de avocați din 81 de țări.  Astfel, atunci când apare ca necesară studierea unor aspecte ce țin de legislația altor state, lucru care poate fi relevant pentru stabilirea unor abordări comune la nivel de grup în cazul clienților internaționali cu prezentă în România, Radu și Asociații SPRL poate oferi servicii complete și integrate în colaborare cu avocați din jurisdicțiile relevante.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 203 / 5010
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Din vorbă-n vorbă cu Cătălin Micu, partener după ultima rundă de promovări de la ZRP. ”Pentru client, proiectul său este cel mai important, iar avocatul trebui să-l trateze ca atare. Implicarea și disponibilitatea sunt principalele calități cerute unui avocat”
Bondoc și Asociații câștigă definitiv un litigiu privitor la prețurile de vânzare a medicamentelor
Cum percep avocații Budușan Albu & Asociații, prima firmă de penal-comercial înființată în Romania, piața de Businees Crime și cum văd modernizarea sistemului judiciar. Carte de vizită impresionantă: clientelă sofisticată, cazuri complexe și de multe ori transfrontaliere, sume în dispută de peste 1 mld. €
Avocații Enache Pirtea & Asociații au intrat în marile dosare de Business Crime încă din primul an de activitate. Pentru a gestiona relația cu organele de urmărire penală sau cu instanțele de judecată, îți trebuie o doză foarte mare de combativitate și perseverență, dar și un stomac tare și nervi de oțel, spun fondatorii firmei
Biroul Dentons din București are în lucru tranzacții de zeci de milioane de euro în Real Estate. Bogdan Papandopol, Partener: Se observă un grad crescut de „sofisticare” a tranzacțiilor; de cele mai multe ori, atât perioada de due diligence, cât și negocierile, sunt mai extinse
Dublă victorie pentru Suciu Popa la Londra, în cadrul Galei de Premiere Euromoney - Benchmark Litigation Europe Awards. Suciu Popa, firma anului în litigii, Luminița Popa, avocatul anului
Young Ambassadors Forum, la Mușat & Asociații. 35 de tineri din mai multe țări explorează problematica dreptului internațional umanitar și a advocacy-ului
Seminar Țuca Zbârcea & Asociații - „Prevenirea investigațiilor penale asociate inspecțiilor fiscale”, 10 iunie
Avocații de Real Estate de la ZRP au pe masa de lucru proiecte de investiții în agricultură, locuințe și birouri. Alina Güler, Senior Associate: Avem clienți care studiază potențialul terenurilor logistice, în timp ce alții urmăresc achiziția de spații industriale de producție
Investitorii cer mai multă predictibilitate și mai puțină birocrație. Oportunitățile din Real Estate, văzute de avocații ȚZA, implicați anul trecut în achiziția Agricost de către fondul Al Dahra, prima tranzacție majoră din agribusiness-ul local
Bucharest Arbitration Days – înscrierile la primul eveniment internațional de arbitraj din România continuă până pe data de 22 mai 2019
Avocații Dentons au asistat sindicatul bancar într-o finanțare acordată grupului CIECH. Biroul din București, implicat în tranzacție
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...