ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum comentează avocații Mușat & Asociații, firmă cu una dintre cele mai puternice practici în domeniul insolvenței, modificarea legislației. Recomandările echipei care gestionează proceduri complexe de insolvență și de reorganizare

14 Decembrie 2018   |   Ștefania Enache

Activitatea specialiștilor Mușat & Asociații se concretizează în derularea unor proiecte caracterizate printr-o complexitate deosebită, avocații fiind, totodată, implicaţi în implementarea unor proiecte inovative având ca obiectiv final conservarea drepturilor și investițiilor clienților în etapa de preinsolvență sau, după caz, în cadrul procedurii de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare a societăților.

Mihai Popa (Partener), Dana Buscu (Managing Associate) si Iuliana Bidalache (Managing Associate) - Musat & Asociatii

 
 
Profesioniștii Mușat & Asociații au făcut o radiografie a modificărilor legislative operate recent de Guvern în domeniul insolvenței. Intenția declarată a Executivului a fost aceea ca prin intrarea în vigoare a OUG 88/2018 să fie adoptate o serie de măsuri care să îmbunătățească mediul economic, prin generarea premiselor necesare redresării afacerilor viabile, dar și recuperării rapide a creanțelor, inclusiv a celor bugetare. Avocații atrag însă atenția că se impunea definirea ori clarificarea unor noțiuni prevăzute în lege și care, în practică, au fost interpretate neunitar.Ei dau ca exemplu înscrierea sub condiție rezolutorie a creanței bugetare contestate, termenul de la care începe să curgă prescripția extinctivă pentru acțiunea în atragerea răspunderii personale. ”Ne exprimăm câteva rezerve cu privire la mecanismul de urmărire și acoperire  a creanțelor bugetare prin care, deși se urmărește maximizarea șanselor de recuperare a acestor creanțe, există riscul ca, în anumite situații, să se diminueze în fapt efectele principiului concursualității și unității ce guvernează procedura insolvenței”, punctează Mihai Popa, Partener Mușat & Asociații.


Mihai Popa
amintește faptul că, în general, modificările legislative pot conduce la formarea unei practici neunitare în materia reglementată. ”În aceste condiții, apreciem că, și de această dată, modificările introduse prin OUG nr. 88/2018 pot fi susceptibile de a genera o astfel de practică neunitară. Dat fiind că o parte dintre noile prevederi sunt de imediată aplicabilitate, urmează să observăm care va fi efectul produs de noul act normativ, dacă se va îndeplini scopul avut în vedere de către inițiatori și, mai ales, dacă procedurile de insolvență vor cunoaște o dinamizare sesizabilă în practică. Cu toate acestea, timpul și conduita practică vor arăta dacă modificarea Legii nr. 85/2014 va avea efectele așteptate, respectiv, dacă măsurile urgente adoptate prin OUG nr. 88/2018 vor conduce, în final, la scopul urmărit, respectiv la creșterea încasărilor bugetare proporțional cu diminuarea cazurilor de insolvență abuzivă în care debitorii uzitează de prevederile legale pentru a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat”, apreciază Partenerul Mușat & Asociații.

Schimbări majore

În ceea ce privește cele mai importante schimbări aduse de OUG nr. 88/2018 și care pot avea un impact major atât asupra procedurii insolvenței, cât și asupra activității economice a societății față de care s-a deschis o astfel de procedură, Dana Buscu, Managing Associate Mușat & Asociații, indică un număr însemnat de modificări.

Avocatul nominalizează faptul că un creditor, titular al unei datorii cumulate în perioada procedurii de insolvență, care are vechime mai mare de 60 de zile, are posibilitatea inițierii unei executări silite împotriva debitorului.

De asemenea, lista include și actualizarea cadrului legal aplicabil regimului de solvabilitate Solvency II - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare pentru caracterizarea stării de insolvență a societății de asigurare/reasigurare.

O altă schimbare importantă vizează încercarea de a responsabiliza administratorul judiciar în exercitarea atribuției de supraveghere, acesta fiind obligat, pe de o parte, să avizeze prealabil atât măsurile care implică patrimonial debitorul, cât și pe cele menite să conducă la reorganizarea activității acestuia și, totodată, să urmărească măsurile avizate printr-o supraveghere continuă a operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului.Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.În plus, prin raportul lunar, administratorul judiciar va arăta și modul de îndeplinire a atribuțiilor legate de urmărirea operațiunilor efectuate în baza avizului prealabil, inserând informații legate de respectarea obligațiilor fiscale, de obținerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizațiilor pentru desfășurarea activității, de actele de control încheiate de organele de control etc.

Dacă cererea de deschidere a procedurii de insolvență aparține debitorului este adăugată o condiție suplimentară pentru deschiderea procedurii și anume, cuantumul creanțelor bugetare să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului. Mai mult, legiuitorul a interzis desemnarea ca administrator special o persoană fizică sau juridică ce are și calitatea de creditor.

O altă modificare prevede că termen de 10 zile, administratorul judiciar trebuie să analizeze cererile de plată pentru creanțele născute ulterior datei deschiderii procedurii de insolvență, în acest mod asigurându-se soluționarea cererilor de plată cu celeritate, în contextul în care, în practică, există situații în care, fie se întârzie soluționarea unor astfel de cereri, fie acestea nu primesc niciun răspuns.

De asemenea, creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat și a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi admise la masa credală și înscrise sub condiție rezolutorie până la finalizarea contestației de către instanța de contencios administrative.

Prin adoptarea noului cadru legislative a fost reglementată posibilitatea conversiei creanțelor bugetare în acțiuni prin planul de reorganizare, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții și dacă există consimțământul creditorului bugetar exprimat prin votul asupra planului. Practic, aplicarea conversiei creanțelor bugetare poate fi uzitată de către orice societate subiect al procedurii de insolvență. Totodată, au fost reglementate noi criterii privind  reducerea creanței bugetare negarantate.

A fost introdus un termen de 30 de zile, termen în care instanța ar urma să se pronunțe asupra unei cereri de deschidere a procedurii falimentului formulată de titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile, mai veche de 60 de zile și având un cuantum ce depășește valoarea-prag.

Raportat la reglementarea anterioară, s-a introdus obligația administratorului/lichidatorului judiciar de a promova acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la starea de insolvență a debitorului, dacă acestea au fost identificate. Totodată, prin noua reglementare este redusă de la 50% la 30% valoarea creanței creditorului ce are legitimitate procesuală activă în formularea acestei acțiuni, iar prescripția de 3 ani de zile începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana vinovată, dar nu mai târziu de data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a raportului pe cauze, eliminându-se, astfel, termenul de 2 ani de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență.

În plus, o serie de prevederi noi și modificări au fost introduse și în materia falimentului societăților de asigurare/reasigurare (e.g., posibilitatea introducerii cererii de deschidere a procedurii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 31, fiind astfel eliminată restricția anterioară care nici nu mai corespundea noilor reglementări în materie de asigurări, limitarea onorariului lichidatorului judiciar confirmat de Adunarea creditorilor la cel prevăzut în oferta supusă procedurii de avizare în vederea numirii derulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, includerea, în Comitetul Creditorilor, a Fondului de garantare, care, prin plățile pe care le efectuează, devine, pe parcursul procedurii, creditorul cu cea mai mare pondere din masa credală etc.).

“Față de modificările aduse Legii nr. 85/2014, recomandările avocaților Mușat & Asociații vor fi adaptate în funcție de specificul fiecărui Client în parte, însă în toate cazurile vom urmări protejarea și conservarea drepturilor Clientului în limitele permise de legislația specială a insolvenței. Evident, ca și până acum, fiecare recomandare va avea la bază o analiză complexă a riscurilor la care Clientul, fie că este creditor, fie că este debitor, este supus ca urmare a deschiderii unei proceduri de insolvență”, explică Dana Buscu.

Avocatul menționează că procedura insolvenței este una colectivă, concursuală, unitară, ce presupune, atunci când este posibil, acordarea unei șanse debitorului de redresare eficientă și efectivă a activității sale. ”Or, în contextul în care legiuitorul a urmărit o eficientizare a modalităților de recuperare a creanțelor bugetare prin noile prevederi, schimbările aduse prin OUG nr. 88/2018, în anumite contexte procedurale, ar putea conduce la dezavantajarea debitorilor și creditorilor privați, în funcție de interesul urmărit de aceștia în procedură. În aceste condiții, apreciem că este necesar ca, în exercitarea atribuțiilor expres prevăzute de lege și, mai ales, în respectarea obligațiilor deontologice prevăzute în Statutul profesiei, practicienii în insolvență ce administrează un dosar de insolvență să aplice un tratament egalitar și concursual tuturor actorilor procedurilor de insolvență, tratament impus și de normele recunoscute la nivel european. Este nevoie de timp și practică îndelungată pentru ca atât noile modificări, cât și reglementările actuale să fie interpretate și aplicate în mod unitar situațiilor asemănătoare și, totodată, este absolut necesar concursul tuturor participanților în procedură în a accepta că legislația trebuie interpretată în sensul avut în vedere de legiuitor și că o conduită agresivă/defensivă din partea unui creditor nu face altceva decât să împiedice normala desfășurare a unei astfel de proceduri caracterizată prin celeritate”, apreciază profesionistul Mușat & Asociații.

Fără limite în măsura conversiei creanțelor statului în acțiuni

La rândul său, Iuliana Bidalache, Managing Associate Mușat & Asociații, precizează că noua formulare a textului legal prevăzută în OUG nr. 88/2018 (i.e., art. 133 alin. (5) lit. k ce prevede posibilitatea conversiei creanțelor bugetare în acțiuni prin planul de reorganizare, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții și dacă există consimțământul creditorului bugetar exprimat prin votul asupra planului), față de forma inițială menționată în proiectul de act legislativ, nu mai limitează aplicarea conversiei creanțelor bugetare doar la societățile cu capital majoritar sau integral de stat, aceasta putând fi uzitată de către orice societate privată subiect al procedurii de insolvență.

“Planul de reorganizare poate prevedea conversia dacă debitorul își poate continua activitatea, măsura propusă fiind una viabilă pentru societate, dacă măsura conduce la maximizarea recuperării creanței statului, față de situația intrării debitorului în faliment și dacă respectiva conversie este integrală și efectuată la valoarea creanței bugetare a statului, ea neputând fi cumulată cu măsura reducerii. Așadar, este necesară îndeplinirea, în mod cumulativ, a unor condiții ce, practic, pot constitui premisele unei reorganizări reușite. O astfel de măsură este susceptibilă să conducă societatea la o redresare mai rapidă a activității sale, angajații să nu își piardă locurile de muncă, să se maximizeze sumele recuperate convertite în acțiuni prin cotarea pe piață a pachetului de acțiuni, să se atragă investitori, etc. Cu toate acestea, noua măsură va însemna că stingerea obligațiilor se va putea face mai repede pentru creditorii bugetari, ceea ce poate conduce la o aparență de defavorizare a creditorilor privați”, consideră Iuliana Bidalache.Și în 2019, ca în fiecare an, Mușat & Asociații configurează strategii de dezvoltare a acestei arii de practică, de lărgire a portofoliului de clienți, implementează strategii de coaching & mentoring sau de extindere a firmei în teritoriu etc. Strategia noastră dintotdeauna a fost să ne consolidăm poziția în topul firmelor de avocați din România și să fim mereu un reper de excelență avocațială, propunându-ne, în mod constant, să îmbunătăţim constant serviciile acordate clienţilor firmei din această industrie.

                                                       Mihai Popa, Partener Mușat & Asociații
 

„Din punct de vedere statistic, numărul procedurilor de insolvență a cunoscut un trend crescător în cursul anului 2018 comparativ cu anul 2017. În ceea ce privește evoluția procedurilor de insolvență în cursul anului 2019, menționăm că este destul de dificil de anticipat un prognostic, în considerarea analizei tendințelor și conjuncturilor actuale atât la nivel local, dar și european ce pot avea un impact major asupra evoluției economice, în toate ramurile și domeniile. Concluzionând, anul 2019 pare să fie un an al expectativei în care niciun domeniu nu pare a fi la adăpost.”

                                              Dana Buscu, Managing Associate Mușat & Asociații


Credem că intenția legiuitorului a fost în sensul identificării de remedii pentru restructurarea unei afaceri viabile, dar și pentru evitarea intrării iminente în faliment a numeroase societăți cu potențial de redresare. S-a încercat salvarea debitorului aflat în dificultate financiară, dar această conversie este de natură a genera și interpretări în sensul aplicării unei regim preferențial creditorului bugetar.

               Iuliana Bidalache, Managing Associate Mușat & Asociații


 

Despre piața insolvențeiÎn portofoliul Mușat & Asociații se observă o creștere a numărului mandatelor acordate atât de către creditori, cât și de către debitori pentru oferirea serviciilor profesionale prestate de către avocați.

“Așa cum reiese și din motivele ce au stat la baza schimbării cadrului legal, în prezent, peste 6.000 de societăți se află în procedura insolvenței, iar aceste societăți au nevoie de un climat de afaceri ofertant. Cu toate acestea, opinăm că debitorii încă accesează prea târziu procedura insolvenței, poate chiar într-un moment în care activitatea nu mai are șanse de redresare. Profesioniștii în restructurări financiare și operaționale sunt în număr restrâns, iar planurile de reorganizare propuse de către debitori spre confirmare judecătorului-sindic nu conțin întodeauna soluții reale, viabile de revenire pe piață a societății aflate în încapacitate de plată. În situațiile în care sunt identificate soluții durabile, lipsa susținerii financiare poate reprezenta un factor esențial în oprirea motorului reorganizării activității. În calitate de practicieni, ne confruntăm uneori și cu o lipsă de colaborare din partea reprezentanților societății aflate în insolvență care poate conduce la o temporizare nejustificată a îndeplinirii anumitor demersuri impuse imperativ de legislația insolvenței, precum și la o împiedicare a respectării termenelor limită stabilite de către judecătorul-sindic. Cu toate acestea, în limitele mandatului oferit, prin intermediul unei echipe multidisciplinare și prin mijloacele legale prevăzute de legislație, ne indeplimim atribuțiile stabilite în sarcina noastră atât de către instanță, cât și de către legiuitor”, declară Mihai Popa.

Despre practica Mușat & Asociații

Mușat & Asociații – RestructuringInsolvency
este o societate afiliată Mușat & Asociații S.p.a.r.l. iar, în prezent, echipa numără peste 15 membri avocați, practicieni în insolvență, economiști și consultanți fiscali, partenerul coordonator al practicii de insolvență fiind  avocatul Mihai Popa, care deține și calitatea de practician în insolvență.

Mușat & Asociații
beneficiază de una dintre cele mai vaste practici în domeniu ceea ce le permite avocaților să gestioneze proceduri complexe de insolvență și de reorganizare, precum și să asiste clienții din portofoliu pe durata negocierilor cu debitorii sau pentru evaluări juridice specifice unor restructurări economice de amploare. “Având în vedere și experiența profesională solidă deținută în domeniile dreptului societar, financiar, fiscal, imobiliar, litigii ș.a., suntem deschiși noilor provocări, motiv pentru care ne implicăm în dosare împreună cu o echipă care se pliază pe normele insolvenței. Conlucrarea permanentă cu avocații Mușat & Asociații, în orice arie de practică, ne susține și maximizează încrederea profesională în abordarea celor mai complexe probleme juridice”, arată Dana Buscu.

“Avocații Mușat & Asociații sunt implicați în litigii complexe asociate procedurii insolvenței, expertiza lor în domenii cum ar fi dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul internațional privat, dreptul penal ș.a. fiind corelată cu normele speciale ale insolvenței. Insolvența include în multe situatii și, totodată, acordă posibilitatea avocaților noștri de a intra în contact cu multiple domenii ale dreptului. Este o provocare profesională care determină extinderea ariei de expertiză. Avocații care se ocupă de gestionarea litigiilor născute într-o procedură a insolvenței acordă asistență juridică și reprezentare Clienților în toate etapele acestei proceduri. Introducerea și susținerea cererilor de deschidere a procedurii, a contestațiilor, a opozițiilor, a actiunilor în anularea actelor frauduloase, a cererilor de atragere a răspunderii organelor de conducere ale unei societăți aflate sub incidența normelor speciale a insolvenței reprezintă câteva dintre activitățile juridice pe care noi le derulăm în cadrul proiectelor de insolvență aflate în portofoliul Mușat & Asociații”, completează Mihai Popa.

Servicii complexe, portofoliu extins de clienţi internaţionali

Clienții apelează la expertiza practicienilor în insolvență, avocaților sau consilierilor din cadrul Mușat & Asociații, în calitate de creditori, acționari sau debitori, în toate etapele, atât în faza de preinsolvență, cât și, ulterior, pe parcursul procedurii de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare a societăților comerciale.

„Know-how-ul echipei Mușat & Asociații, compusă din avocați de prestigiu, practicieni în insolvență experimentați, precum și alți consilieri, ne-a permis să construim o practică solidă, cu un portofoliu diversificat de clienți care activează în cele mai diversificate domenii de activitate dintre care menționăm, cu titlu exemplificativ: industria alimentară, real estate, industria hotelieră, industria energetică, industria farmaceutică, industria materialelor feroase și neferoase,  transport sau construcții”, subliniază Partenerul Mușat & Asociații.

Având în vedere diversitatea și numărul mare de clienți ai firmei de avocatură, profesioniștii Mușat & Asociații sunt solicitați să reprezinte interesele acestora atât în faza premergătoare insolvenței, pe durata negocierilor cu debitorii sau creditorii, în scopul de a identifica riscurile potențiale pe care le-ar implică deschiderea unei proceduri de insolvență, demersurile ce trebuie implementate în scopul protejării drepturilor și investițiilor clienților, cât și ulterior, în etapa restructurării financiare și operaționale, ori în  etapa în care societatea se află deja în procedura insolvenței sau falimentului iar clienții solicită asistență în cadrul procedurii în funcție de calitatea acestora.

De altfel, avocații Muşat & Asociaţii au acordat asistenţă, de-a lungul anilor, unui portofoliu extins de clienţi internaţionali, societăți de recuperare creanțe, dar și companiilor românești, băncilor comerciale și instituţiilor de stat. Dintre aceștia menționăm Abbott, Anchor Real Estate, Abbvie, Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp. K.,Autoritatea de Supraveghere Financiară, A1 Carpi Finance,Transas Marine, Biotest AG, Kaufland România, Grup 4 Instalații SA, Aersale, Energoconstructia SA, Termoelectrica SA, Hotel Bellaria, Servicii Energetice Oltenia SA, Piraeus Bank Romania.

Proiecte importante

Activitatea specialiștilor Mușat & Asociații se concretizează în derularea unor proiecte caracterizate printr-o complexitate deosebită, avocații fiind, totodată, implicaţi în implementarea unor proiecte inovative având ca obiectiv final conservarea drepturilor și investițiilor clienților în etapa de preinsolvență sau, după caz, în cadrul procedurii de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare a societăților.

“Avocații Mușat & Asociații se confruntă cu cele mai diverse situații în litigiile asociate procedurii insolvenței, unul dintre cele mai interesante proiecte din cursul acestui an fiind reprezentat de acordarea de servicii de consultanță și asistență juridică unei societăți românești cu renume în domeniul IT în vederea deschiderii propriei proceduri de concordat preventiv, dosar ce a implicat un probatoriu extrem de complex ce a condus în cele din urmă la pronunțarea unei soluții favorabile clientului nostru”, amintește Dana Buscu.

De regulă, în mantatele de acest tip, echipa este este formată dintr-un avocat Managing Associate și unul/doi Associates, în funcție de complexitatea dosarului, aceștia find coordonați de  av. Mihai Popa.

„Nivelul de complexitate al proiectelor în care sunt implicați avocații din cadrul Mușat & Asociații este unul crescut, specialiștii noștri punând la dispoziția Clienților o expertiză considerabilă cu ocazia implementării unor proiecte de anvergură în domeniul restructurării, reorganizării sau, după caz, lichidării societăților comerciale din România și nu numai. Spre exemplu, avocații noștri sunt alături astăzi de o importantă bancă comercială într-un dosar cu miză financiară considerabilă (aproximativ 17 milioane lei) în care se urmărește recuperarea creanțelor deținute împotriva unei societăți românești cu renume în domeniul auto. Încasările înregistrate din proiectele din domeniul restructurării, reorganizării sau, după caz, lichidării au cunoscut un trend ascendent comparativ cu anii precedenți, aspect care, în aprecierea noastră, confirmă calitatea serviciilor prestate de specialiștii din cadrul Muşat & Asociaţii – RestructuringInsolvency. În cursul anului 2017 departamentul de insolvență al Mușat & Asociații a generat profit substanțial din proiectele de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare pe care le-a gestionat”, menționează Partenerul Mușat & Asociații.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 545 / 5399
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Firma de avocatură Stratulat Albulescu obține o hotărâre de aproximativ 1 milion de euro, emisă de Curtea de Apel București într-o acțiune formulată de Romprest împotriva Ministerului Fondurilor Europene
Echipa de Real Estate de la Biriș Goran are în derulare proiecte și tranzacții noi, reașezate în contextul actual, pe care clienții doresc să le semneze. Există în continuare „new money” pentru proiectele solide și care oferă o perspectivă viabilă, spun avocații
Criza COVID-19 nu a descurajat investitorii, multe proiecte de M&A începute anterior făcând pași înainte, spun avocații Wolf Theiss. Echipa de Employment a dat o mână de ajutor în aceste proiecte și a ajutat clienții să navigheze lin printre schimbările legislative rapide și efectele pandemiei
Avocații RTPR, pionieri în crearea unui instrument prin care clienții au fost ținuți la curent cu modificările legislative. Alina Stăvaru, Partener și coordonator al echipei de Employment: Întrebările au explodat în domeniile legate de adaptarea organizațiilor la noile realități. Am creat o ancoră de stabilitate și claritate legislativă
Activitate foarte intensă în practica de Dreptul Muncii de la Bondoc & Asociații, cu mandate în proiecte complexe de transfer de activitate sau reorganizarea activității unor companii importante. Mihaela Bondoc, Partener: Așteptăm cu interes reglementările ce urmează să mai fie adoptate în perioada următoare
Cine sunt campionii pieței locale, evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2020 | Cei mai buni profesioniști în copyright, brevete și mărci industriale: ZRVP și Simion & Baciu au cele mai multe recomandări, Mușat & Asociații și NNDKP, pe podium
Trofin & Asociații a intrat în doilea arbitraj ICSID și are, alături de LDPP, cele mai multe mandate la Tribunalul arbitral din Washington. Ce firme locale asigură apărarea statului român în cele 8 dosare și ce onorarii primesc firmele angajate de stat
Finanțele restartează procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de 2.200 lei
Avocații Leroy și Asociații spun că se observă o revenire ușoară la „normal” | Dacă lunile trecute clienții cereau suport legal pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță, acum sunt solicitări de tipul day-to-day business și se reiau proiectele amânate în ultimele luni
Încă o victorie pentru avocații ZRVP. Investitorii din parcurile industriale rămân scutiți de impozitul pe imobile, a confirmat Înalta Curte de Casație și Justiție
Specialiștii în insolvență de la Popescu & Asociații sunt implicați în proceduri judiciare în care masa credală cumulată depășește un miliard de euro. Octavian Popescu, Managing Partner: În toamnă se vor putea măsura cu adevărat efectele pandemiei. Mă aștept să crească semnificativ nivelul încărcăturii nu numai în România, dar și la nivel european
INTERVIU | Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner Bohâlțeanu & Asociații, firma de avocați care asistă Bursa de Valori la înființarea Contrapărții Centrale: Semnarea acordului cu CC&G era un element vital în demararea procesului de autorizare. Proiectul va căpăta viteză în perioada următoare
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...