ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noile prevederi din legislația achizițiilor publice au eliminat formalismul și birocrația inițială, spun avocații Suciu Popa. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală

24 Iulie 2018   |   Ștefania Enache

Suciu Popa are șapte avocați specializați în Achiziții Publice, echipa fiind coordonată pe parte de consultanță de Miruna Suciu, iar în ceea ce privește litigiile și arbitrajele care derivă din contractele de achiziții publice, de către Luminița Popa.

De la stanga la dreapta: Miruna Suciu (Managing Partner), Cleopatra Leahu (Partner) si Crina Ciobanu (Partner) - Suciu Popa

 
 
Avocații Suciu Popa au oferit asistență juridică, în ultimul an, într-o gamă largă de proiecte de achiziții publice.Printre clienții firmei se numără jucători importanți din domenii precum infrastructura, construcțiile, energia sau resursele naturale.În cele mai multe cazuri, în faza de atribuire, clienții cer sprijinul experților pentru redactarea documentelor necesare și clarificarea aspectelor ambigue din documentația de atribuire.De asemenea, au nevoie de consultanță în eventualitatea unei contestații a unor aspecte de fond și de procedură. Echipa Suciu Popa primește și o serie de solicitări care țin de derularea ulterioară a contractului precum negocierea de acte adiționale sau soluționarea disputelor decurgând din contractele de achiziție publică (finalizate prin recurgerea la mijloacele alternative de soluționare a disputelor sau arbitraj, atât la nivel local, cât și internațional).


Activitatea Suciu Popa pe această arie de practică este împărțită între mandate în care clienții solicită sprijinul în chestiuni de consultanță care vizează atât supervizarea licitațiilor complexe, presupunând redactarea documentației necesare și verificarea conformității, aplicarea cerințelor legislației privind achizițiilor publice, cât și dosare de litigii și arbitraj, în fața instanțelor competente din România sau din străinătate. Suciu Popa are șapte avocați specializați în Achiziții Publice, echipa fiind coordonată pe parte de consultanță de Miruna Suciu, iar în ceea ce privește litigiile și arbitrajele care derivă din contractele de achiziții publice, de către Luminița Popa.

Portofoliul de clienți include mai ales companii internaționale sau locale, investitori strategici care activează in domenii precum construcții, mentenanță de infrastructură, infrastructură feroviară și civilă.

Cele mai relevante proiecte derulate în ultimul an au vizat asistența juridică oferită unei companii activă în domeniul construcțiilor și infrastructurii în litigii ce decurg dintr-un contract de achiziție publică pentru reabilitarea și extinderea unei instalații de tratare a apelor reziduale. Echipa Suciu Popa s-a aflat și alături de o companie activă în sectorul petrol și gaze pe care a consiliat-o cu privire la aplicarea cerințelor legislației române privind achizițiile sectoriale; dar și alături de o importantă firmă care activează în domeniul produselor prefabricate, pe care a consiliat-o în legătură cu o licitație complexă pentru achiziționarea de parapete pentru infrastructura rutieră.

De asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de utilități din Europa a solicitat sprijinul Suciu Popa în legătură cu un contract de achiziție publică pentru livrarea și instalarea diverselor echipamente de măsurare a energiei electrice.

Un alt mandat de succes a vizat o importantă companie activă în domeniul utilităților pe care avocații au asistat-o în ceea ce privește interpretarea și aplicarea pachetului legislativ privind achizițiile publice, care a transpus noile directive europene, precum și în legătură cu aspectele privind proiectele privind vânzarea și cumpărarea transfrontalieră de energie electrică și gaze.

În plus, în portofoliul casei de avocatură regăsim numeroși jucatori internaționali care activează în domenii precum construcții, mentenanță de infrastructură, infrastructură feroviară și civila, pe care Suciu Popa îi asistă în dosare de litigii și arbitraje care au ca obiect contracte de reabilitare a drumurilor naționale, aflate pe rolul instanțelor arbitrale din România, Franța sau Elveția.

“Cel mai interesant proiect în derulare din prezent este o procedură publică extrem de complexă pentru achiziționarea de parapete pentru infrastructura rutieră, în care consiliem o importantă companie care activează în producția de produse prefabricate în legătură cu toate aspectele legate de procedură, pornind de la pregătirea ofertei, la depunerea acesteia, clarificarea aspectelor solicitate de autoritate, etc. Magnitudinea proiectului este dată atât de cerințele tehnice extrem de complexe, cât și de valoarea impresionantă a contractului”, declară reprezentanții Suciu Popa.

Firma de avocatură include o echipă experimentată, care pune accentul pe calitate și care caută întotdeauna abordarea favorabilă și pragmatică, orientată către interesul clientului. Datorită acestei abordări, Suciu Popa a reușit să obțină pentru clienți succese notabile în cadrul unor proceduri litigioase, desfășurate atât pe plan local, cât și internațional, cu privire la implementarea unor contracte de achiziții publice.

Legislația privind achizițiile publice a suferit modificări importante

În ultima perioadă au fost aduse schimbări importante la nivelul legislației din domeniul achizițiilor publice. Cleopatra Leahu, Partner Suciu Popa, menționează că „ în vederea implementării urgente a unor proiecte de investiții majore, Guvernul României, prin prisma Acordului de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, ce stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea, în special prin efectuarea de achiziții publice, a fondurilor structurale aferente perioadei 2014-2020 a căror valoare este de aproximativ 43 de miliarde de euro, a adoptat în regim de urgență O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice”.

Avocatul punctează faptul că modificările avute în vedere au scopul de a elimina formalismul existent până în prezent și a asigura celeritate, atât pe parcursul desfășurării procedurii, cât și ulterior, în etapa de implementare a contractului de achiziții publice.”Cele mai importante modificări vizează majorarea pragurilor valorice în cadrul procedurilor de atribuire, ceea ce va permite recurgerea la procedurile simplificate în mult mai multe cazuri, publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire devenind obligatorie numai în situația în care noile praguri valorice mărite sunt atinse sau depășite, eliminarea criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” pentru situațiile în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică depășește pragurile valorice, urmând ca pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic să se aplice unul dintre celelalte criterii de atribuire, respectiv „costul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-preț”, „cel mai bun raport calitate-cost”. De asemenea, au fost aduse clarificări în legătură cu situațiile în care poate fi modificat contractul de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, au fost micșorate termenele legale pentru elaborarea/transmiterea actelor procedurale”, completează Partenerul Suciu Popa.

O altă modificare importantă vizează eliminarea constestațiilor din timpul procedurii care de cele mai multe ori duc la blocarea și întârzierea acesteia. De asemenea, a fost eliminată obligația autorității contractante de a transmite ofertanților rezultatele parțiale, aferente fiecărei perioade intermediare a acestui proces, rezultatul verificării candidaturilor și rezultatul evaluării ofertelor urmând a fi comunicate la finalul procedurii.
În plus, s-a introdus dreptul autorității contractante de a semna contractul de achiziție, deși există o contestație soluționată în prima etapă de către Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, însă într-un mod favorabil autorității. “În acest din urmă caz, dacă totuși, în final, contestatarul obține un rezultat definitiv în favoarea sa, autoritatea va suporta despăgubirile din bugetul propriu. În ceea ce privește procedura de contestare și căile de atac, cea mai importantă modificare vizează introducerea unei cauțiuni de până la 2% din valoarea estimată/stabilită a contractului pentru soluționarea contestațiilor la CNSC și a unei taxe judiciare de timbru de până la 2% din valoarea estimată a contractului pentru contestațiile depuse la instanță. A fost eliminată instituția notificării prealabile, a fost redus termenul de soluționare a contestației de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, precum și termenele de judecată ulterioare, aspecte menite a reduce numărul contestațiilor formulate în timpul procedurii, precum și asigurarea unei celerități în cadrul procesului de soluționare a eventualelor contestații”, explică avocatul.

Cleopatra Leahu este de părere că scopul principal al modificarilor este acela de a simplifica, clarifica și corela unele prevederi ale legii, precum și de a reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică. “Urmare a acestor modificari, cu precadere cele care vizeaza conditiile de admisibilitate a contestațiilor depuse la CNSC sau pe cale judiciară, incluzând aici și cerința cauțiunii, numărul contestațiilor se va reduce semnificativ, permitând astfel atribuirea contractului cu celeritate, astfel încât să se poată trece la implementarea efectivă a proiectelor. De asemenea, micșorarea termenelor prevăzute de lege pentru elaborarea și transmiterea actelor procedurale, cât și a celor care privesc soluționarea contestațiilor atât de către CNSC, cât și de către instanța de judecată, este menită a asigura o procedură de atribuire mai rapidă, chiar și în eventualitatea atacării procedurii. Majorarea pragurilor valorice permite utilizarea mult mai frecventă a procedurii simplificate, fapt care va permite atribuirea contractelor mult mai rapid, într-un context mai prietenos, evitându-se formalitățile și etapele procedurale anevoioase, pe care le presupune atribuirea contractelor de achiziție a căror valoare depășește pragurile respective. În mod evident, acest aspect ar trebui să încurajeze investitorii, creând astfel premisele unui cadru investițional mult mai favorabil”, detaliază expertul.

Părți bune și vulnerabilități
 
La rândul său, Crina Ciobanu, Partner Suciu Popa, arată că natura modificărilor implementate demostrează ca prin acestea s-a urmărit creșterea interesului investitorilor, creându-se, deopotrivă, un cadru favorabil implementării efective a proiectelor. Astfel, apetitul investitorilor pentru participarea la astfel de proceduri va crește, cu siguranță, prin raportare la un cadru procedural mult mai puțin formalist și birocratic. “Așadar, modificări precum mărirea pragurilor valorice, posibilitatea recurgerii la procedura simplificată în mult mai multe cazuri, micșorarea termenelor procedurale, introducerea cauțiunii ca și condiție prealabilă rezolvării contestațiilor (atât pe cale administrativă cât și judiciară) și reducerea termenelor în cadrul procedurilor litigioase, sunt principalele aspecte pozitive aduse de noile reglementări. De asemenea, eliminarea criteriului „prețul cel mai scăzut” din cadrul procedurilor de atribuire a unui contract de achiziție a cărui valoare depășește pragurile valorice prevăzute de lege ar trebui să garanteze o mai mare calitate a produselor, serviciilor, lucrărilor, obiect al proiectelor respective, asigurând o optimizare mult mai eficientă a cheltuielilor publice în viitor (mergând pe premisa că cel mai scăzut preț nu înseamnă neapărat și cea mai bună calitate, iar un lucru de calitate este mult mai durabil în timp, ceea ce va duce la evitarea unor costuri ulterioare presupuse de lucrările de proastă calitate sau realizate defectuos)”, amintește avocatul.

Pe de altă parte, posibilitatea autorităților contractante de a semna contractul de achiziție publică până la decizia finală a Consiliului de Național de Soluționare a Contestațiilor cu privire la o contestație, urmând ca în situația în care decizia este favorabilă contestatorului despăgubirea să fie suportată din bugetul autorității contractante, poate constitui o vulnerabilitate. “Avantajul vizat de această modificare este celeritatea în procedură, autoritatea nemaifiind obligată să aștepte soluționarea finală a contestației, semnarea contractului și implementarea proiectului putându-se realiza. Cu toate acestea, semnarea contractului înainte de rămânerea definitivă a deciziei instanței/ CNSC, poate crea o serie de complicații în practică, în situația in care decizia definitivă anulează decizia inițială, putându-se ajunge chiar la anularea contractului semnat. Așadar, autoritatea contractantă este pusă în situația de a suporta, din bugetul propriu, eventuale despăgubiri acordate de instanță atât contestatorului, cât și ofertantului câștigător de bună credință, al cărui contract este desființat. În concluzie, deși modificarea a fost concepută în scopul accelerării procedurii, în anumite situații poate prezenta dezavantaje de natură financiară pentru oricare dintre părțile implicate”, punctează Crina Ciobanu.

Decizia de a elimina pe viitor comunicarea rezultatelor parțiale pentru a se reduce astfel numărul contestațiilor care pot bloca începerea derulării contractului și pentru a scurta timpul pentru atribuirea contractului de achiziție este oportună din punctul de vedere al avocaților. Benefică este și modificarea modului în care pot fi contestate procedurile. ”Introducerea acestor măsuri era absolut necesară. Așa cum știm deja, în cadrul anumitor proceduri de atribuire existau o serie de „contestatari de profesie”, al căror unic scop era de a bloca și întârzia atribuirea contractului, fără a avea la bază un temei real. Prin introducerea acestor condiții cu privire la procedura de contestare, se vor reduce semnificativ aceste practici, scurtându-se astfel timpul pentru atribuirea contractului și finalizarea procedurii”, subliniază Crina Ciobanu.

Partenerul Suciu Popa atrage atenția că una dintre prevederi de care firmele ar trebui să țină cont este cea referitoare la cauțiune. Astfel, orice companie care intenționează să facă o contestație să aibă în vedere faptul că suma calificată drept cauțiune (o sumă destul de mare) va fi indisponibilizată până la pronunțarea hotărârii finale. „Într-o astfel de situație, sfatul ar fi să recurgă la această procedură numai în măsura în care există temeiuri de constestare și șanse reale de câștig, care să merite indisponibilizarea banilor pe perioada soluționării cauzei. De asemenea, vom recomanda clienților să participe la cât mai multe proceduri, fiind eliminat formalismul și birocrația inițială, cadrul actual fiind unul mult mai favorabil investițiilor. În plus, eliminarea criteriului „cel mai scăzut preț” la proiectele majore, este un imbold pentru orice companie care poate oferi produse de calitate la prețuri competitive”, mai spune avocatul.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 197 / 4926
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Litigation Manager
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Hotărâre definitivă obținută de Niculeasa Law Firm în fața ICCJ cu privire la caracterul subsidiar al procedurii penale în raport de procedura fiscală pentru o creanță fiscală de aproximativ 4 mil. €
Echipa Stratulat Albulescu & Asociaţii urcă spre pragul de 40 de avocați și ia în calcul extinderea în afara Capitalei. M&A și Real Estate rămân în topul sectoarelor care vor aduce, probabil, cele mai multe tranzacții și proiecte și în acest an
LegiTeam: ZRP recrutează avocat stagiar pentru departamentul Litigii
Mihai Selegean, Head of Legal la BRD-GSG, printre cei mai buni profesioniști europeni nominalizați de Lexology. Pe lista scurtă pentru European Counsel Awards 2019 mai este un român
Gabriel Zbârcea, Managing Partner Ţuca Zbârcea & Asociaţii: În România, o firmă de avocați poate ajunge la afaceri de 20 mil. € anual. În anii următori se va consolida tendința de divizare a pieței
KPMG Legal cooptează doi avocați de talie grea. Vlad Peligrad și Cătălin Oroviceanu se alătură echipei ca parteneri coordonatori
Cum văd partenerii Noerr evoluția firmei în perioada următoare. Prof. dr. Jörg K Menzer, Head CEE Offices, Noerr: În 2019 vom mări și echipele, dar și baza de clienți. În ciuda ultimelor schimbări juridice din Ungaria, România și Polonia – pe alocuri foarte controversate – am remarcat că există în continuare interes pentru fuziuni, achiziții și investiții noi în regiune
KPMG Legal – Toncescu Mihai Olteanu SPRL a câștigat definitiv anularea taxelor vamale, antidumping și TVA impuse de autoritățile vamale la importurile produselor din afara spațiului UE pentru unul dintre cei mai importanți producători de piese pentru industria automotive
Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2019
La un an de la înființarea departamentului de drept penal, CLO își mărește echipa de „white collar crime”. Departamentul numără, la început de an, 6 avocați specializați
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...