ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Firmele cu acelaşi preţ mic la licitaţii publice vor fi întrebate dacă vor să împartă contractul

26 Iunie 2014   |   Mediafax

Executivul va mai decide că o autoritate contractantă nu are obligaţia de a justifica alegerea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi, în cazul atribuirii unui contract sectorial, nici a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, scrie Mediafax in pagina electronica.

 
 
Firmele care se înscriu, la o licitaţie publică, cu acelaşi preţ cel mai scăzut şi nu pot fi departajate nici după ce prezintă o nouă propunere financiară vor fi întrebate de către stat dacă acceptă să împartă contractul înainte ca procedura să fie anulată, în cazul în care împărţirea este posibilă.

In acelaşi timp, o instituţie publică nu va mai fi obligată să justifice de ce a ales să atribuie contractul prin licitaţie deschisă sau restrânsă, ci se va putea limita la redactarea unei singure note justificative privind estimarea valorii contractului, alegerea procedurii de atribuire, a cerinţelor de calificare, a factorilor de evaluare, precum şi a ponderii acestora.

Regulile vor fi introduse de Guvern, printr-o nouă modificare a normelor privind achiziţiile publice.


"Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor care, în cadrul ofertelor declarate admisibile, au ofertat cel mai scăzut preţ egal, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă în urma reofertării/reofertărilor ofertanţii nu pot fi departajaţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, în măsura în care este posibil şi mai înainte de a decide anularea procedurii de achiziţie publică, acceptul acestora cu privire la împărţirea contractului", este noua regulă pe care Guvernul se pregăteşte să o introducă.

Executivul va mai decide că o autoritate contractantă nu are obligaţia de a justifica alegerea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi, în cazul atribuirii unui contract sectorial, nici a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Autoritatea va elabora o singură notă justificativă, care va conţine motivările privind estimarea valorii contractului, alegerea procedurii de atribuire, a cerinţelor de calificare, a factorilor de evaluare precum şi a ponderii acestora. În cazul procedurii de cerere de oferte, motivarea alegerii procedurii va conţine numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării valorii contractului.

Guvernul va mai decide că preţul unui contract public va putea fi ajustat, fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens, şi în situaţia în care sunt introduse taxe locale.

În prezent, legislaţia stabileşte că, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat dacă au avut loc modificări legislative, schimbări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, precum şi dacă pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Pentru ajustarea preţului în acest cazuri este însă necesar ca această posibilitate de ajustare să fie precizată, prin clauze speciale, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat.

Lipsa unei astfel de clauze bloca, legal, posibilitatea de ajustare a preţului unui contract de achiziţie publică.

Includerea în acte a acestei clauze speciale este tratată ca o condiţie de respectare a principiului transparenţei.

Ajustarea preţului fără această clauză specială este posibilă în prezent numai atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele însă decât taxele locale sau condiţiile de pe piaţă, şi atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

Regula va fi însă modificată de Guvern, în sensul că o astfel de clauză va fi obligatorie numai pentru ajustarea preţului în situaţia în care pe piaţă au apărut anumite condiţii care au schimbat costul iniţial, iar pentru modificări legislative, precum introducerea de taxe locale, preţul va putea fi ajustat fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens.

O ofertă va fi considerată inacceptabilă şi dacă ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a acesteia şi a garanţiei de participare, precum şi dacă, în cazul procedurilor organizate integral prin mijloace electronice, oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Înaintea iniţierii unei proceduri de atribuire, instituţia publică va putea organiza, cu anunţ prealabil şi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei şi pentru a informa firmele cu privire la necesităţile pe care intenţionează să şi le acopere şi cerinţele sale referitoare la acestea. În acest sens, autoritatea contractantă va putea chema la consultări autorităţi/experţi independenţi/operatori economici, consultările urmând să se limiteze la prevederile caietului sarcini şi numai sub rezerva ca acestea să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminării.

Atunci când mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori se asociază, cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, aceştia îşi asumă, în mod solidar, obligaţia pentru respectiva candidatură sau ofertă, şi răspund împreună pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.

În cazul în care, în timpul unei proceduri de atribuire, are loc retragerea unui operator economic dintr-o asociere ce a depus o ofertă comună, oferta respectivă poate rămâne în competiţie numai în situaţia în care nu intervin nici un fel de modificări ale conţinutului propunerii tehnice şi a celei financiare.

Criteriile de calificare sau alte cerinţe specifice solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie să fie îndeplinite de membrii asocierii care rămân în competiţie cu oferta respectivă, iar acestea să fie demonstrate prin documentele deja depuse şi oferta înaintată autorităţii contractante.

O altă regulă care va fi introdusă de Guvern este că, în situaţia în care obiectul contractului este unul complex, cu două sau mai multe activităţi distincte, autoritatea contractantă are dreptul să solicite demonstrarea experienţei similare pentru fiecare dintre activităţile care urmează să fie derulate, acceptând prezentarea de contracte distincte pentru fiecare activitate în parte.

Va fi păstrată regula conform căreia autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului sau sunt disproporţionate în raport cu acestea, dar va modifica procedura pe baza căreia se prezumă că aceste cerinţe sunt disproporţionate.

Astfel, noua regulă va stabili că se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura, valoarea şi complexitatea contractului dacă se impune îndeplinirea unor condiţii, respectiv ca suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, să se solicite demonstrarea unei experienţe similare mai mari decât ponderea activităţii respective în valoarea estimată a contractului, valoarea cifrei de afaceri globală solicitată la nivelul unui an sau valoarea cifrei de afaceri globală calculată ca medie anuală din cel mult ultimii trei ani să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2, valoarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului, solicitată la nivelul unui an, sau valoarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului calculată ca medie anuală din cel mult ultimii trei ani, să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, precum şi să fie demonstrat nivel minim al indicatorilor financiari de "lichiditate generală" şi "solvabilitate".

În prezent, normele stabilesc că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate dacă se impune ca suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, ca valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2, să fie demonstrat unvel minim al indicatorului financiar «de "lichiditate generală" în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora, ca nivelul indicatorului financiar de "lichiditate generală" să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui alt tip de contract şi să fie demonstrat un nivel minim al indicatorului financiar de "solvabilitate" din care să rezulte că firma nu se află în faliment.

Guvernul va mai stabili că, în cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează îndeplinirea unei cerinţe de calificare legată de capacitatea tehnică şi profesională sau situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui terţ, aceasta va fi îndeplinită în întregime de un singur terţ susţinător.

Va fi decis în acelaşi timp că, prin clauzele contractelor de subcontractare, nu pot fi stabilite, în detrimentul subcontractanţilor, condiţii mai dezvantajoase de furnizare/prestare/execuţie decât cele prevăzute prin contractul de achiziţie publică.

Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare nu vor fi afectate de noile reguli de achiziţii publice.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 6785 / 12155
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Rodica Manea devine al optulea partener local la CMS România. Gabriel Sidere (Managing Partner): Creșterea susținută pe care o înregistrăm în biroul din București are nevoie de noi lideri, ca Rodica
Succes NNDKP într-o procedură de arbitru de urgență pe rolul CCIR
Concentrația de minți formidabile, gândirea laterală și analiza strategică complexă, câteva din ingredientele performanței PeliFilip. Cătălin Alexandru, Partener: Litigiile sunt ca un joc de șah. Clienții se bucură să descopere că suntem cu mai multe mutări în fața adversarului
Penaliștii de la Mareș | Danilescu | Mareș în asociere cu Dan Lupașcu au sesizat CCR în ”Dosarul Mineriadei”, în care îl apără pe Mugurel Florescu. Admiterea excepției ar avea efecte importante asupra modului de rezolvare a fondului cauzei
Reff & Asociații asigură trei tipuri de servicii pentru implementarea prevederilor GDPR. Echipa de zece avocați lucrează atât pentru societăți locale, cât și multinaționale, fiind implicată în ultimul an și în proiecte multijurisdicționale
Septimiu Stoica, Of Counsel Dentons: Pe piața de capital, cele mai frecvente solicitări de consultanță și asistență vin din zona ofertelor publice, fie că este vorba de finanțare, listare, răscumpărare sau ofertă publică obligatorie. Majoritatea proiectelor în care echipa Dentons s-a implicat au fost transfrontaliere
LegiTeam: Societatea Civilă De Avocaţi Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează avocați definitivi pentru departamentul Consultanță
LegiTeam: Voicu & Filipescu is looking for lawyers
Cum lucrează echipa Mitel & Asociații în proiectele GDPR: Monitorizează în permanență apariția oricăror noi fluxuri de date sau transferuri, a oricăror elemente noi care ar impacta modul în care a fost gândit și implementat GDPR în cadrul fiecărei organizații în parte
Voicu & Filipescu a lansat noul site profesional. Reconfirmare a identității vizuale a Grupului pe o platformă modernă
Riscurile fiscale în cazul ajustării prețurilor de transfer se traduc în potențiale obligații fiscale de plată. Alexandru Cristea, TZA Tax: Ne aflăm la începutul unei perioade de creștere accelerată a controalelor și a potențialelor litigii în această zonă. Ne așteptăm ca nevoia de asistență în litigii să crească
DLA Piper anunță zece noi promovări odata cu celebrarea a 10 ani in România. Alina Lăcătuș intră în rândul partenerilor
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...