ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noile prevederi din legislația achizițiilor publice au eliminat formalismul și birocrația inițială, spun avocații Suciu Popa. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală

24 Iulie 2018   |   Ștefania Enache

Suciu Popa are șapte avocați specializați în Achiziții Publice, echipa fiind coordonată pe parte de consultanță de Miruna Suciu, iar în ceea ce privește litigiile și arbitrajele care derivă din contractele de achiziții publice, de către Luminița Popa.

De la stanga la dreapta: Miruna Suciu (Managing Partner), Cleopatra Leahu (Partner) si Crina Ciobanu (Partner) - Suciu Popa

 
 
Avocații Suciu Popa au oferit asistență juridică, în ultimul an, într-o gamă largă de proiecte de achiziții publice.Printre clienții firmei se numără jucători importanți din domenii precum infrastructura, construcțiile, energia sau resursele naturale.În cele mai multe cazuri, în faza de atribuire, clienții cer sprijinul experților pentru redactarea documentelor necesare și clarificarea aspectelor ambigue din documentația de atribuire.De asemenea, au nevoie de consultanță în eventualitatea unei contestații a unor aspecte de fond și de procedură. Echipa Suciu Popa primește și o serie de solicitări care țin de derularea ulterioară a contractului precum negocierea de acte adiționale sau soluționarea disputelor decurgând din contractele de achiziție publică (finalizate prin recurgerea la mijloacele alternative de soluționare a disputelor sau arbitraj, atât la nivel local, cât și internațional).


Activitatea Suciu Popa pe această arie de practică este împărțită între mandate în care clienții solicită sprijinul în chestiuni de consultanță care vizează atât supervizarea licitațiilor complexe, presupunând redactarea documentației necesare și verificarea conformității, aplicarea cerințelor legislației privind achizițiilor publice, cât și dosare de litigii și arbitraj, în fața instanțelor competente din România sau din străinătate. Suciu Popa are șapte avocați specializați în Achiziții Publice, echipa fiind coordonată pe parte de consultanță de Miruna Suciu, iar în ceea ce privește litigiile și arbitrajele care derivă din contractele de achiziții publice, de către Luminița Popa.

Portofoliul de clienți include mai ales companii internaționale sau locale, investitori strategici care activează in domenii precum construcții, mentenanță de infrastructură, infrastructură feroviară și civilă.

Cele mai relevante proiecte derulate în ultimul an au vizat asistența juridică oferită unei companii activă în domeniul construcțiilor și infrastructurii în litigii ce decurg dintr-un contract de achiziție publică pentru reabilitarea și extinderea unei instalații de tratare a apelor reziduale. Echipa Suciu Popa s-a aflat și alături de o companie activă în sectorul petrol și gaze pe care a consiliat-o cu privire la aplicarea cerințelor legislației române privind achizițiile sectoriale; dar și alături de o importantă firmă care activează în domeniul produselor prefabricate, pe care a consiliat-o în legătură cu o licitație complexă pentru achiziționarea de parapete pentru infrastructura rutieră.

De asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de utilități din Europa a solicitat sprijinul Suciu Popa în legătură cu un contract de achiziție publică pentru livrarea și instalarea diverselor echipamente de măsurare a energiei electrice.

Un alt mandat de succes a vizat o importantă companie activă în domeniul utilităților pe care avocații au asistat-o în ceea ce privește interpretarea și aplicarea pachetului legislativ privind achizițiile publice, care a transpus noile directive europene, precum și în legătură cu aspectele privind proiectele privind vânzarea și cumpărarea transfrontalieră de energie electrică și gaze.

În plus, în portofoliul casei de avocatură regăsim numeroși jucatori internaționali care activează în domenii precum construcții, mentenanță de infrastructură, infrastructură feroviară și civila, pe care Suciu Popa îi asistă în dosare de litigii și arbitraje care au ca obiect contracte de reabilitare a drumurilor naționale, aflate pe rolul instanțelor arbitrale din România, Franța sau Elveția.

“Cel mai interesant proiect în derulare din prezent este o procedură publică extrem de complexă pentru achiziționarea de parapete pentru infrastructura rutieră, în care consiliem o importantă companie care activează în producția de produse prefabricate în legătură cu toate aspectele legate de procedură, pornind de la pregătirea ofertei, la depunerea acesteia, clarificarea aspectelor solicitate de autoritate, etc. Magnitudinea proiectului este dată atât de cerințele tehnice extrem de complexe, cât și de valoarea impresionantă a contractului”, declară reprezentanții Suciu Popa.

Firma de avocatură include o echipă experimentată, care pune accentul pe calitate și care caută întotdeauna abordarea favorabilă și pragmatică, orientată către interesul clientului. Datorită acestei abordări, Suciu Popa a reușit să obțină pentru clienți succese notabile în cadrul unor proceduri litigioase, desfășurate atât pe plan local, cât și internațional, cu privire la implementarea unor contracte de achiziții publice.

Legislația privind achizițiile publice a suferit modificări importante

În ultima perioadă au fost aduse schimbări importante la nivelul legislației din domeniul achizițiilor publice. Cleopatra Leahu, Partner Suciu Popa, menționează că „ în vederea implementării urgente a unor proiecte de investiții majore, Guvernul României, prin prisma Acordului de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, ce stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea, în special prin efectuarea de achiziții publice, a fondurilor structurale aferente perioadei 2014-2020 a căror valoare este de aproximativ 43 de miliarde de euro, a adoptat în regim de urgență O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice”.

Avocatul punctează faptul că modificările avute în vedere au scopul de a elimina formalismul existent până în prezent și a asigura celeritate, atât pe parcursul desfășurării procedurii, cât și ulterior, în etapa de implementare a contractului de achiziții publice.”Cele mai importante modificări vizează majorarea pragurilor valorice în cadrul procedurilor de atribuire, ceea ce va permite recurgerea la procedurile simplificate în mult mai multe cazuri, publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire devenind obligatorie numai în situația în care noile praguri valorice mărite sunt atinse sau depășite, eliminarea criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” pentru situațiile în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică depășește pragurile valorice, urmând ca pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic să se aplice unul dintre celelalte criterii de atribuire, respectiv „costul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-preț”, „cel mai bun raport calitate-cost”. De asemenea, au fost aduse clarificări în legătură cu situațiile în care poate fi modificat contractul de achiziție publică fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, au fost micșorate termenele legale pentru elaborarea/transmiterea actelor procedurale”, completează Partenerul Suciu Popa.

O altă modificare importantă vizează eliminarea constestațiilor din timpul procedurii care de cele mai multe ori duc la blocarea și întârzierea acesteia. De asemenea, a fost eliminată obligația autorității contractante de a transmite ofertanților rezultatele parțiale, aferente fiecărei perioade intermediare a acestui proces, rezultatul verificării candidaturilor și rezultatul evaluării ofertelor urmând a fi comunicate la finalul procedurii.
În plus, s-a introdus dreptul autorității contractante de a semna contractul de achiziție, deși există o contestație soluționată în prima etapă de către Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, însă într-un mod favorabil autorității. “În acest din urmă caz, dacă totuși, în final, contestatarul obține un rezultat definitiv în favoarea sa, autoritatea va suporta despăgubirile din bugetul propriu. În ceea ce privește procedura de contestare și căile de atac, cea mai importantă modificare vizează introducerea unei cauțiuni de până la 2% din valoarea estimată/stabilită a contractului pentru soluționarea contestațiilor la CNSC și a unei taxe judiciare de timbru de până la 2% din valoarea estimată a contractului pentru contestațiile depuse la instanță. A fost eliminată instituția notificării prealabile, a fost redus termenul de soluționare a contestației de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, precum și termenele de judecată ulterioare, aspecte menite a reduce numărul contestațiilor formulate în timpul procedurii, precum și asigurarea unei celerități în cadrul procesului de soluționare a eventualelor contestații”, explică avocatul.

Cleopatra Leahu este de părere că scopul principal al modificarilor este acela de a simplifica, clarifica și corela unele prevederi ale legii, precum și de a reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică. “Urmare a acestor modificari, cu precadere cele care vizeaza conditiile de admisibilitate a contestațiilor depuse la CNSC sau pe cale judiciară, incluzând aici și cerința cauțiunii, numărul contestațiilor se va reduce semnificativ, permitând astfel atribuirea contractului cu celeritate, astfel încât să se poată trece la implementarea efectivă a proiectelor. De asemenea, micșorarea termenelor prevăzute de lege pentru elaborarea și transmiterea actelor procedurale, cât și a celor care privesc soluționarea contestațiilor atât de către CNSC, cât și de către instanța de judecată, este menită a asigura o procedură de atribuire mai rapidă, chiar și în eventualitatea atacării procedurii. Majorarea pragurilor valorice permite utilizarea mult mai frecventă a procedurii simplificate, fapt care va permite atribuirea contractelor mult mai rapid, într-un context mai prietenos, evitându-se formalitățile și etapele procedurale anevoioase, pe care le presupune atribuirea contractelor de achiziție a căror valoare depășește pragurile respective. În mod evident, acest aspect ar trebui să încurajeze investitorii, creând astfel premisele unui cadru investițional mult mai favorabil”, detaliază expertul.

Părți bune și vulnerabilități
 
La rândul său, Crina Ciobanu, Partner Suciu Popa, arată că natura modificărilor implementate demostrează ca prin acestea s-a urmărit creșterea interesului investitorilor, creându-se, deopotrivă, un cadru favorabil implementării efective a proiectelor. Astfel, apetitul investitorilor pentru participarea la astfel de proceduri va crește, cu siguranță, prin raportare la un cadru procedural mult mai puțin formalist și birocratic. “Așadar, modificări precum mărirea pragurilor valorice, posibilitatea recurgerii la procedura simplificată în mult mai multe cazuri, micșorarea termenelor procedurale, introducerea cauțiunii ca și condiție prealabilă rezolvării contestațiilor (atât pe cale administrativă cât și judiciară) și reducerea termenelor în cadrul procedurilor litigioase, sunt principalele aspecte pozitive aduse de noile reglementări. De asemenea, eliminarea criteriului „prețul cel mai scăzut” din cadrul procedurilor de atribuire a unui contract de achiziție a cărui valoare depășește pragurile valorice prevăzute de lege ar trebui să garanteze o mai mare calitate a produselor, serviciilor, lucrărilor, obiect al proiectelor respective, asigurând o optimizare mult mai eficientă a cheltuielilor publice în viitor (mergând pe premisa că cel mai scăzut preț nu înseamnă neapărat și cea mai bună calitate, iar un lucru de calitate este mult mai durabil în timp, ceea ce va duce la evitarea unor costuri ulterioare presupuse de lucrările de proastă calitate sau realizate defectuos)”, amintește avocatul.

Pe de altă parte, posibilitatea autorităților contractante de a semna contractul de achiziție publică până la decizia finală a Consiliului de Național de Soluționare a Contestațiilor cu privire la o contestație, urmând ca în situația în care decizia este favorabilă contestatorului despăgubirea să fie suportată din bugetul autorității contractante, poate constitui o vulnerabilitate. “Avantajul vizat de această modificare este celeritatea în procedură, autoritatea nemaifiind obligată să aștepte soluționarea finală a contestației, semnarea contractului și implementarea proiectului putându-se realiza. Cu toate acestea, semnarea contractului înainte de rămânerea definitivă a deciziei instanței/ CNSC, poate crea o serie de complicații în practică, în situația in care decizia definitivă anulează decizia inițială, putându-se ajunge chiar la anularea contractului semnat. Așadar, autoritatea contractantă este pusă în situația de a suporta, din bugetul propriu, eventuale despăgubiri acordate de instanță atât contestatorului, cât și ofertantului câștigător de bună credință, al cărui contract este desființat. În concluzie, deși modificarea a fost concepută în scopul accelerării procedurii, în anumite situații poate prezenta dezavantaje de natură financiară pentru oricare dintre părțile implicate”, punctează Crina Ciobanu.

Decizia de a elimina pe viitor comunicarea rezultatelor parțiale pentru a se reduce astfel numărul contestațiilor care pot bloca începerea derulării contractului și pentru a scurta timpul pentru atribuirea contractului de achiziție este oportună din punctul de vedere al avocaților. Benefică este și modificarea modului în care pot fi contestate procedurile. ”Introducerea acestor măsuri era absolut necesară. Așa cum știm deja, în cadrul anumitor proceduri de atribuire existau o serie de „contestatari de profesie”, al căror unic scop era de a bloca și întârzia atribuirea contractului, fără a avea la bază un temei real. Prin introducerea acestor condiții cu privire la procedura de contestare, se vor reduce semnificativ aceste practici, scurtându-se astfel timpul pentru atribuirea contractului și finalizarea procedurii”, subliniază Crina Ciobanu.

Partenerul Suciu Popa atrage atenția că una dintre prevederi de care firmele ar trebui să țină cont este cea referitoare la cauțiune. Astfel, orice companie care intenționează să facă o contestație să aibă în vedere faptul că suma calificată drept cauțiune (o sumă destul de mare) va fi indisponibilizată până la pronunțarea hotărârii finale. „Într-o astfel de situație, sfatul ar fi să recurgă la această procedură numai în măsura în care există temeiuri de constestare și șanse reale de câștig, care să merite indisponibilizarea banilor pe perioada soluționării cauzei. De asemenea, vom recomanda clienților să participe la cât mai multe proceduri, fiind eliminat formalismul și birocrația inițială, cadrul actual fiind unul mult mai favorabil investițiilor. În plus, eliminarea criteriului „cel mai scăzut preț” la proiectele majore, este un imbold pentru orice companie care poate oferi produse de calitate la prețuri competitive”, mai spune avocatul.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 703 / 5426
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is recruting ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
Tranzacția prin care Clever Business Transilvania a preluat postul de televiziune Prima TV, la final. Avocații TZA au asistat cumpărătorul, partenerul Cătălin Băiculescu a coordonat echipele
CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații, alături de antreprenorul Andrei Crețu în proiectul Pluria, platformă europeană B2B cu multiple implicații juridice și de business
Firma de avocatură Stratulat Albulescu își va muta birourile în clădirea One Herăstrău Office. Relocarea coincide cu o perioadă de creștere susținută, 13 avocați fiind recrutați de la începutul anului 2020
Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații de Banking & Finance de la KPMG Legal. Laura Toncescu, Partener: Primele 8 luni ale acestui an au fost extrem de încărcate. Proiectele de tip NPLs au frânat, dar solicitările de asistență au fost dintre cele mai variate, de la regulatory, până la tranzacții, due diligence, AML și digitalizare
Echipa de Real Estate de la Wolf Theiss este implicată în mai multe finanţări imobiliare, una dintre acestea fiind printre cele mai mari proiecte ale acestui an, din punct de vedere al valorii. Implicați în numeroase procese de due diligence cu componente imobiliare semnificative, avocații spun că au constatat un interes sporit pentru reluarea unor tranzacţii de M&A şi un număr semnificativ de proiecte amânate au fost reiniţiate
PNSA a asistat Grupul Burda cu privire la vânzarea filialelor din România. Partenerul Silviu Stoica a coordonat echipa
Echipa de Real-Estate de la Popescu & Asociații asistă unul dintre cei mai mari retaileri de FMGC în cadrul extinderii, în negocieri privind preluarea altor concurenți locali și în diverse achiziții imobiliare. Loredana Popescu, Partener: Am observat în ultima perioadă o creștere a solicitărilor de finanțare. Zona de achiziție ̸ arendă pentru terenuri agricole pare din ce în ce mai atrăgătoare pentru investitori
Noerr a asistat concernul sud-coreean Doosan în tranzacția de vânzare a platformei industriale IMGB. Avocații au oferit asistență coreenilor de-a lungul întregului proces de exit din România
LegiTeam | Mușat & Asociații is looking for Data Protection ̸ Telecom (IT&C) Lawyers
Proiecte de finanțare, inclusiv din fonduri europene, preluarea unei instituții financiare-nebancare și achiziția de NPL-uri, printre mandatele cheie ale echipei de Banking&Finance de la Bohâlțeanu & Asociații în S1 2020. Daniela Milculescu, Partener: Digitalizarea serviciilor devine principala preocupare a jucătorilor din piața în domeniul financiar
Ce proiecte au avut pe masa de lucru avocații de Employment de la Stratulat Albulescu, firmă poziționată de Legal 500 în Tier 2 pentru această practică. Nevoile clienților au crescut simțitor în pandemie, ceea ce a generat un volum mare de mandate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...