ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Noi modificari aduse legii privind achizitiile publice

08 Ianuarie 2018   |   Vass Lawyers

Modificarile vizeaza toate actele normative primare din domeniul achizitiilor publice si sectoriale, precum si al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016).

 
 
In Monitorul Oficial nr 1022 din data de 22 decembrie 2017 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice (Ordonanta de urgenta).

Modificarile vizeaza toate actele normative primare din domeniul achizitiilor publice si sectoriale, precum si al concesiunilor, inclusiv Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (Legea nr 98/2016).

Elementele de noutate din Legea nr. 98/2016 vizeaza aspecte, precum:

►    definitia autoritatilor contractante;
►    domeniul de aplicare;
►    subcontractantii;
►    participarea in comun la proceduri;
►    procedurile de atribuire;

►    clarificarile la documentatia de atribuire;
►    criteriile de calificare si selectie;
►    criteriile de atribuire;
►    Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
►    anularea procedurii de atribuire;
►    atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;
►    modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
►    contraventii si sanctiuni.

DEFINITIA AUTORITATILOR CONTRACTANTE

Una dintre conditiile pentru ca un organism de drept public sa fie considerat autoritate contractanta in sensul Legii nr. 98/2016 este ca acesta sa fie infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial.

Ordonanta de urgenta clarifica faptul ca entitatile infiintate, in conditiile legii, de catre o autoritate contractanta satisfac nevoi cu caracter industrial sau comercial daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

►    entitatea functioneaza in conditii normale de piata;
►    entitatea urmareste obtinerea unui profit;
►    entitatea suporta pierderile care rezulta din exercitarea activitatii sale.

DOMENIUL DE APLICARE

Pragul general de 648.288 lei (pana la 01.01.2018, de 600.129 lei) pentru contractele/acordurile-cadru de produse si de servicii, in cazul carora exista obligatia de publicare a anunturilor de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu se mai aplica autoritatilor contractante locale si autoritatilor aflate in subordinea acestora. Noua reglementare introduce pentru aceste autoritati un nou prag, substantial mai mare, in valoare de 994.942 lei (pana la 01.01.2018, de 929.089 lei).

De asemenea, spre deosebire de prevederile anterioare care exceptau de plano de la aplicarea procedurilor reglementate de Legea nr. 98/2016 atribuirea contractelor pe loturi individuale in cazul indeplinirii conditiilor privind valoarea estimata si procentul valorii cumulate a respectivelor loturi, noua reglementare prevede ca, in ipoteza indeplinirii cumulative a celor doua conditii, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura simplificata sau, dupa caz, achizitia directa, pentru atribuirea acestora.

SUBCONTRACTANTII

Ordonanta de urgenta precizeaza ca autoritatile contractante au obligatia de a solicita ofertantului/candidatului sa precizeze, in oferta sau in solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, numai daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau solicitarii de participare.

PARTICIPAREA IN COMUN LA PROCEDURI

Daca pana acum notiunea de participant in comun la procedura de atribuire viza atat asociatii, cat si subcontractantii si tertii sustinatori, potrivit Ordonantei de urgenta, notiunea de participant in comun, folosita in mai multe randuri de prevederile legale, nu mai include si subcontractantii si tertii sustinatori.

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE

Procedura de atribuire aplicata in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice este:

►    fie licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicarea prealabila sau concursul de solutii, daca valoarea estimata este egala sau mai mare decat 3.376.500 lei (pana la 01.01.2018, 3.334.050 lei);
►    fie procedura proprie, daca valoarea estimata este mai mica decat 3.376.500 lei (pana la 01.01.2018, 3.334.050 lei).

Ordonanta de urgenta nuanteaza si completeaza, totodata, cazurile in care poate fi aplicata procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Astfel, negocierea poate fi aplicata in cazul in care nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neadecvate (potrivit prevederilor anterioare, neconforme) si in cadrul unei proceduri simplicate, nu doar in cadrul licitatiei deschise sau restranse. Totodata, se precizeaza ca negocierea va putea fi aplicata si atunci cand, din motive de extrema urgenta, este imposibila respectarea perioadelor de aplicare a procedurii simplificate; acest caz se aplica sub imperiul vechilor prevederi doar pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa sau de negociere competitiva.

In ceea ce priveste procedura simplificata, noile prevederi:

►    stipuleaza ca, in cazul desfasurarii procedurii intr-o singura etapa, autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica;
►    abroga limitarea de maximum 50% din cerinta privind experienta similara pentru care putea fi invocata sustinerea unui/unor tert/terti;
►    abroga prevederile referitoare la dreptul autoritatii contractante de a utiliza, atunci cand aplica procedura simplificata, liste oficiale ale operatorilor economici agreati sau modalitati de certificare sau includere a acestora in astfel de liste, aprobate prin hotarare de guvern pentru anumite domenii.

CLARIFICARILE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Noua reglementare prevede expres obligatia operatorilor economici de a respecta termenul limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplificat/de concurs pentru solicitarea de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.

Totodata, autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca prin anunt unul sau doua termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare. Prin urmare, a fost abrogat termenul legal de 3 zile lucratoare in cadrul caruia autoritatile aveau obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificare.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anunt, raspunsul autoritatii contractante trebuie sa fie transmis cu cel putin 10 zile, respectiv 5 zile (in situatiile de urgenta in cazul carora dispozitiile legale permit stabilirea unor date limita de depunere a ofertelor/solicitarilor de participare in cadrul procedurilor de licitatie deschisa sau restransa de 15 sau 10 zile) inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. Termenele de 10 zile, respectiv 5 zile, inlocuiesc astfel vechile termene de 6 zile, respectiv 4 zile.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE

Ordonanta de urgenta abroga prevederile prin care se stabilea ca motivul de excludere privind abaterile profesionale grave este aplicabil si in situatia in care operatorul economic sau un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau un membru care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, este supus unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre infractiunile enumerate de art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, care atrag excluderea de la procedura in cazul existentei unei condamnari.

In ceea ce priveste cerinta privind cifra de afaceri minima anuala, noua reglementare stipuleaza ca, in cazul atribuirii acordurilor-cadru, limita maxima a cifrei impuse nu se va mai raporta la valoarea estimata a acordului-cadru. Astfel, cifra de afaceri impusa nu va putea depasi de doua ori valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.

Potrivit vechilor prevederi, conditia ca tertul sustinator sa desfasoare efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care erau necesare respectivele calificari era prevazuta doar atunci cand sustinerea era invocata cu privire la calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al acestuia. Noua reglementare, insa, impune conditia ca tertul sustinator sa desfasoare efectiv lucrarile sau serviciile respective si in cazul in care sustinerea acestuia este invocata cu privire la experienta profesionala relevanta.

In aceeasi ordine de idei, noile prevederi abroga, pentru cazurile in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, obligatia ca angajamentul tertului sustinator sa asigure autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.

CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Interdictia de utilizare a criteriului de atribuire costul/pretul cel mai scazut se va aplica doar pentru contractele/acordurile-cadru de proiectare si executie sau de servicii aferente proiectelor de infrastructura de transport transeuropene si drumuri judetene, nu si pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari care au ca obiect exclusiv executia acestor lucrari.

Documentul Unic de Achizitie European (DUAE)

Este clarificat faptul ca atat pentru tertul sustinator, cat si pentru subcontractant urmeaza a se depune un DUAE separat, precum si angajamentul de sustinere sau, dupa caz acordul de subcontractare.

Totodata, se precizeaza ca certificarile solicitate privind standardele de asigurare a calitatii sau standardele sau sistemele de management de mediu vor fi acordate de organisme independente si se vor raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Noile prevederi adauga o conditie suplimentara pentru aplicarea obligatiei de anulare a procedurii de catre autoritatea contractanta in cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea unor specificatii tehnice/cerinte din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire. Astfel, nu numai ca autoritatea contractanta trebuie sa se afle in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere, fara ca acestea sa afecteze principiile achizitiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, dar modificarile impuse trebuie sa aiba drept efect si faptul ca nu mai poate fi atins in mod corespunzator scopul achizitiei.

Termenul pentru a face publica decizia de anulare a procedurii a fost fixat la 5 zile de la adoptarea acesteia.

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDURILOR-CADRU

Transmiterea catre candidati/ofertanti a rezultatelor partiale, aferente fiecarei etape intermediare procesului de evaluare, a devenit o obligatie in sarcina autoritatilor contractante, anterior fiind prevazuta doar ca un drept al acestora. Totodata, Ordonanta de urgenta clarifica faptul ca rezultatele partiale vizeaza rezultatul verificarii candidaturilor/DUAE si rezultatul evaluarii ofertelor.

De asemenea, autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare intr-un termen care sa nu depaseasca perioada de valabilitate a ofertelor stabilita prin documentele achizitiei, nemaifiind obligata sa respecte termenul de maximum 25 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Ordonanta de urgenta modifica in mod substantial si notiunea de oferta admisibila. Aceasta trebuie sa fie nu doar acceptabila si conforma, ci si adecvata, aceste notiuni fiind definite in noua reglementare dupa cum urmeaza:

►    oferta inacceptabila – oferta care nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata;
►    oferta neconforma – oferta care nu respecta cerintele prezentate in documentele achizitiei, a fost primita cu intarziere, prezinta indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerata de autoritatea contractanta ca fiind neobisnuit de scazuta;
►    oferta neadecvata – oferta care este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei.

Totodata, solicitarea de participare este considerata neadecvata in situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere sau nu indeplineste criteriile de calificare.

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI-CADRU

Contractele de achizitie publica/acordurile-cadru pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta. Au fost eliminate astfel conditiile pentru aplicarea acestui caz de modificare care vizau incetarea anticipata a contractului/acordului-cadru incheiat initial, cesionarea de catre contractantul principal a contractelor incheiate cu subcontractantii acestuia si existenta unei clauze de revizuire sau a unei optiuni prevazute in documentele achizitiei.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Potrivit Ordonantei de urgenta, constituie contraventie nepunerea la dispozitia ANAP a informatiilor referitoare nu doar la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, ci si la modificarea acestora.

Noul act normativ elimina, in acelasi timp, exceptia de la aplicarea sanctiunilor privind contractele de achizitie publica care sunt finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora. Astfel, sanctiunile se vor aplica si daca contraventia constatata constituie abatere in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 66/2011.

DISPOZITII TRANZITORII

Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii acestora, fiind avute in vedere procedurile pentru care s-a transmis un anunt de participare/anunt de participare simplificat pana la intrarea in vigoare a actului normativ.

In ceea ce priveste ajustarea/revizuirea pretului contractelor de achizitie publica incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 98/2016, aceasta se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la momentul realizarii acesteia.

In acelasi timp, contractele subsecvente incheiate dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii in vigoare de la data incheierii acestora.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 5389 / 16669
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Privacy & Data Protection, Technology and Intellectual Property
Wolf Theiss a asistat Glovo în achiziţia de 170 mil. € a 6 companii deţinute de Delivery Hero în Europa Centrală şi de Est. Echipa din București, sub îndrumarea partenerului Ileana Glodeanu, a acționat în calitate de coordonator pentru consultanța multijurisdicțională oferită în toate fazele tranzacției
Un nou standard de guvernanță corporativă intră în vigoare la 17 decembrie 2021 | NNDKP a formalizat un parteneriat cu WhistleB, unul dintre furnizorii importanți de software de gestionare a avertizărilor de integritate
Cum lucrează și ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații DLA Piper Dinu din practica de Concurență, care acoperă 15-20% din activitatea firmei. Echipa locală a participat la efortul rețelei internaționale de a dezvolta Aiscension, un instrument care permite evaluarea expunerii la risc, bazat pe algoritmi de procesare a volumelor mari de informații și dezvoltat pentru a învața în mod continuu, care ajută clienții să detecteze eventuale probleme de concurență în mod preventiv
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Arina – Maria Cătălinoiu, 88 de puncte la examen: Mă îndrept către profesia de avocat, după ce am luat în considerare și carierele de procuror și notar. Am descoperit recent un program de Drept medical care mi-a atras atenția, deoarece implică două domenii care mă interesează și reprezintă o ramură relativ nouă, ce devine din ce în ce mai relevantă
CMS a reprezentat cu succes o companie internațională de petrol și gaze din România într-un litigiu fiscal cu o valoare de mai multe milioane de euro
LegiTeam: Wolf Theiss is looking for a lawyer (3 years of experience) | Corporate M&A or Employment practice
Avocații de concurență de la RTPR au avut agenda plină în ultimul an: valul de tranzacții asistate au adus volume mari de lucru, iar litigiile din această arie au consemnat o premieră și multe victorii. Valentin Berea, partenerul coordonator al practicii: Punctul forte al echipei constă în expertiza complementară a membrilor săi, dublată de o practică îndelungată
Studiu Refinitiv | Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta fuziunilor și achizițiilor din zona EMEA în primele luni din 2021. O firmă cu 200 de avocați, pe primul loc în Europa Estică
LegiTeam: MPR | Partners is looking for real estate and employment associates
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi | Departament Litigii
Victorie a echipei de arbitraj formată din avocații RTPR și Allen & Overy, într-un arbitraj LCIA. Tribunalul Arbitral a acordat toate daunele solicitate de clientul Premier Energy
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...