ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Achiziții publice - Piața serviciilor juridice a resimțit o comprimare a angajamentelor, respectiv a proiectelor inițiate din zona sectorului public. Activitatea Reff & Asociații s-a concentrat îndeosebi pe segmentul clienților din domeniul privat, implicați fie în derularea de proiecte publice, ori beneficiari de fonduri europene. Mandate în derulare și avocații implicați

15 Decembrie 2017   |   Ștefania Enache

Principalele probleme identificate la nivelul pieței achizițiilor publice, compusă atât din autorități/entități contractante, cât și din ofertanți, rămân cele privitoare la absorbția noilor concepte ori proceduri reglementate, respectiv la capacitatea administrativă.

Georgiana Singurel (Partener) si Adrian Coman (Managing Associate) - Reff & Asociatii

 
 
Avocații Reff & Asociații consideră că implementarea pachetului legislativ în materia achizițiilor publice a constituit o veritabilă reformă legislativă și instituțională la nivel pieței achizițiilor publice. ”Necesitatea eficientizării procesului de achiziție publică a fost parțial acoperită prin intermediul noului pachet legislativ, fiind promovate concepte și instrumente precum Consultarea  pieței ori Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), elemente de natură a reducere povara administrativă la nivelul procesului de calificare, respectiv de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire naționale”, declară Georgiana Singurel, Partener Reff & Asociații. . .


Această reformă a avut la bază transpunerea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și abrogarea Directivei 2004/18/CE, a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune și, respectiv, a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și abrogarea Directivei 2004/17/CΕ, precum și retranspunerea (din perspectiva legislației remediilor) Directivei 92/13/CEE  și a Directivei 89/665/CEE, astfel cum au fost acestea modificate prin intermediul Directivei 2007/66/CE.
“De natură a contribui la modernizarea mediului achizițiilor publice este de asemenea introducerea unor noi tipuri de proceduri de atribuire, precum Negocierea competitivă, Procedura simplificată ori Parteneriatul pentru inovare (ultima dintre acestea negăsindu-și din păcate, până în prezent aplicabilitatea în rândul autorităților contractante). Într-o notă pozitivă sunt primite și aspectele de reglementare privitoare la noile criterii de atribuire, de natură a muta accentul atribuirii contractelor de achiziție publică mai degrabă în direcția celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, încheind astfel o eră în care autoritățile contractante s-au concentrat (exclusiv) asupra obținerii prețului cel mai scăzut, abordare de natură a sacrifica, în multe rânduri, calitatea în fața costului”, explică Georgiana Singurel.

Schimbarea majoră produsă în domeniul achizițiilor publice a provocat și o serie de probleme. Din punctul de vedere al Partenerului Reff & Asociații, principalele probleme identificate la nivelul pieței achizițiilor publice, compusă atât din autorități/entități contractante, cât și din ofertanți, rămân cele privitoare la absorbția noilor concepte ori proceduri reglementate, respectiv la capacitatea administrativă.

“Totodată, în urma procesului de transpunere a legislației europene, cadrul legislativ aplicabil domeniului achizițiilor include actualmente unele neclarități, determinate în parte de impactul cu legislația secundară existentă și actualmente în vigoare (spre exemplu în materia accesării fondurilor europene) în parte de unele elemente operaționale derivate din volumul legislației aplicabile domeniului. Astfel, un impact major la nivelul pieței achizițiilor publice a fost constatat din perspectiva intrării în vigoare în mod simultan a nu mai puțin de șapte acte normative, având caracter principal ori secundar, cu scopul declarat de simplificare a cadrului normativ anterior (reprezentat de un număr  de acte normative). Soluționarea problemelor cauzate de unele neconformități legislative este actualmente adresată pe calea unor amendamente asupra cadrului legislativ aplicabil, proiectele de acte normative de modificare aflându-se în prezent în proces de consultare publică. Mai mult decât atât, identificarea specifică a posibilității contractării de consultanță tehnică în materia achizițiilor publice, de către autoritățile/entitățile contractante, dublate de emiterea de instrucțiuni ori documente strategice de către ANAP, în virtutea rolului acestei instituții de reglementare, promovare și implementare a politicii în domeniul achizițiilor publice, vor fi cu siguranță de natură a susține o dezvoltare pozitivă a cadrului normativ aplicabil”, arată Georgiana Singurel.

La rândul său, Adrian Coman, managing associate Reff & Asociații, amintește faptul că cele mai întâlnite mandate care trebuie soluționate au în vedere stabilirea modalităților legale de încheiere a contractelor de achiziție publică ori concesiune în vederea dezvoltării de proiecte la nivel central ori local, implementarea de sisteme de guvernanță corporativă pentru companiile publice, evaluarea structurilor corporative asociative, asistență juridică legată de achizițiile publice în legătură cu rapoartele de verificare ori audit emise de către diferite instituții cu atribuții de control în materia achizițiilor publice, asistență cu privire la participarea în cadrul procedurilor de atribuire finanțate din bugetul național, din fonduri structurale, ori de către instituții financiare internaționale (Banca Mondială, BERD), precum și analiza modalităților de executare a drepturilor și obligațiilor provenind din contracte încheiate de către operatori economici cu autorități contractante.

Proiecte în premieră pentru România

În lista de clienți pentru care lucrează avocații Reff & Asociații regăsim entități precum Banca Europeană de Investiții (JASPERS), G2 Telemenia, Societatea Energetică Electrica SA, Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului.

De exemplu, recent, profesioniștii Reff & Asociații au finalizat un proiect având ca beneficiar AMPOSDRU, un proiect extrem de complex de asistență juridică și consultanță, ce a reprezentat un punct de referință pentru România, din perspectiva absorbției fondurilor europene. ”Am câștigat de asemenea mandate pentru furnizarea de asistență juridică, in legătură cu rapoarte emise de către Curtea de Conturi, în aspecte legate de aspecte privitoare la atribuirea și implementare contractelor de achiziție publică. Acest lucru ne-a permis să ne consolidăm o poziție de top în acest domeniu, și, totodată, ne-a permis să ne diversificăm practica în domeniu”, precizează Georgiana Singurel.

Referindu-se la mandatele importante pe care echipa le are pe masa de lucru, avocatul amintește că pentru Banca Europeană de Investiții, oferă asistență juridică în cadrul unui proiect ce are în vedere încheierea unui contract de concesiune pentru dezvoltarea de terminale intermodale printr-o combinație de subvenții și finanțări private și de exploatare a investiției pe baze comerciale, cu drepturi și proceduri specificate pentru extinderea viitoare a capacității sau a serviciilor furnizate prin intermediul acesteia. Structurarea juridică a întregului proiect a reprezentat o provocare, deoarece acesta este primul proiect realizat în România ce combină finanțarea privată prin concesiunea de lucrări și servicii cu finanțare din fonduri UE.

Aceste proiecte, alături de multe altele, au fost coordonate de către Georgiana Singurel (Partner). Tot din cadrul echipei de management fac parte Adrian Coman (Managing Associate) și Alexandru Lascu (Managing Associate).

Pe masa de lucru a avocaților se află și un proiect în care echipa oferă asistență Primăriei Municipiului București în procesul de atribuire a contractelor de concesiune în legătură cu unele zone publice de parcare  din Capitală. Activitatea Reff & Asociații include asistență în pregătirea și actualizarea studiilor de fezabilitate și fundamentare, asistență în pregătirea documentațiilor de atribuire, elaborarea contractelor de concesiune, precum și asistență oferită pe parcursul procesului de atribuire și evaluare a ofertelor depuse, pregătirea și negocierea contractelor de concesiune.

De asemenea, firma de avocatură asistă o companie de servicii deținută de către o autoritate locală în probleme legate de activitatea curentă în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor, cum ar fi: implementarea unui sistem de guvernanță corporativă pentru companiile publice ori evaluarea posibilității de a încheia un acord de implementare a unui sistem Smart City. “Totodată, printre clienții pentru care avem proiecte în desfășurare, se regăsesc cei mai sus menționați, anume Banca Europeană de Investiții, G2 Telemenia, Societatea Energetică Electrica SA”, completează Georgiana Singurel.

Mai mult, experții firmei de avocatură au fost implicați în redactarea unui ghid de achiziții publice precum și a unui manual pentru implementarea proiectelor de concesiune, aspecte menționate în legislația relevantă domeniului. Georgiana Singurel a activat, de asemenea, ca formator și ca expert juridic în diverse proiecte ce au avut în vedere consolidarea capacităților administrative ale autorităților locale și centrale din România, pentru implementarea proiectelor de achiziții publice. De asemenea, membrii echipei Reff & Asociații au fost numiți experți cheie în primul proiect de asistare a unei autorități de management în ceea ce privește performanța și managementul unui program operațional.

În plus, Reff & Asociații a oferit reprezentare în mai multe litigii in materie de achiziții publice și a obținut numeroase decizii favorabile, datorită înțelegerii profunde a aspectelor tehnice implicate în acest sector puternic reglementat.

Partenerul Reff & Asociații explică faptul că adoptarea noului cadru legislativ în materia achizițiilor publice și concesiunilor, element ce s-a suprapus perioadei de raportare a stadiului de îndeplinire a condiționalităților ex-ante (negociate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană și reprezentând măsuri de pregătire a legislației/ instituțiilor pentru o bună utilizare a fondurilor europene), în vederea lansării Programelor Operaționale dedicate fondurilor europene, a condus la o diminuare a activității autorităților/entităților contractante, mergând până la suspendarea unor proiecte specifice de sector public. ”În acest context, piața serviciilor juridice, așadar și societatea noastră de avocatură a resimțit o comprimare a angajamentelor, respectiv a proiectelor inițiate din zona sectorului public, activitatea concentrându-se îndeosebi pe segmentul clienților din domeniul privat, implicați fie în derularea de proiecte publice, ori beneficiari de fonduri europene”, punctează expertul firmei de avocați.

Avocatul apreciază perspectiva anului 2018 ca fiind pozitivă, actualul cadru de reglementare în materia achizițiilor publice urmând a beneficia în perioada imediat următoare de unele modificări necesare, de natură a aduce mai multă claritate sectorului de reglementare. În plus, contextul este unul favorabil în zona fondurilor europene, unde se observă lansarea unui număr semnificativ de apeluri de proiecte, relevante unor domenii variate de activitate (competitivitate, infrastructură, etc).

Consultanță sau/și litigii

În acest moment, activitatea Reff & Asociații se concentrează mai mult pe aria consultanței de specialitate în materia achizițiilor publice și fondurilor europene, în contextul descris anterior. „Cu certitudine, proporția tipurilor de servicii suferă unele modificări, variind în special în funcție de evoluția stadiului de implementare a Programelor Operaționale dedicate fondurilor europene. Astfel, perioadele în care autoritățile de management procedează la evaluarea cererilor de finanțare, ori ulterior a cererilor de rambursare, este una caracterizată de o implicare sporită a implicării noastre în aria litigiilor în materia achizițiilor publice și fondurilor europene”, subliniază Adrian Coman.

Avocatul mai spune că specialiștii echipei specializate în domeniul litigiilor, în colaborare cu experții firmei în sector public au fost și sunt actualmente implicați în soluționarea unor diferende comerciale, derivate din contracte de achiziții publice, pe calea arbitrajelor comerciale. “În acest context, demn de menționat este faptul că această modalitate de soluționare a diferendelor comerciale capătă actualmente o amploare din ce în ce mai mare, în contextul elaborării de proiecte legislative de natură a include clauza compromisorie la nivelul contractelor de lucrări, incidente în special proiectelor de infrastructură”, menționează profesionistul Reff & Asociații.Piața avocaturii cunoaște cu siguranță o evoluție permanentă, atât din perspectiva metodologiei de asistență și consultanță abordate, cât și din perspectiva procedurilor și a instrumentelor utilizate. În ultimul an, echipa noastră a testat activ și utilizat în cadrul unei propuneri elaborate în cadrul unui proiect major de infrastructură IT, instrumente de lucru informatizate, bazate pe tehnologia inteligenței cognitive, capabile de a procesa un volum foarte mare de legislație principală, secundară și terțiară, coroborat cu informații și date nestructurate provenind din multiple surse. Fără a anticipa o înlocuire, pe un interval de timp mediu-lung, a factorului uman implicat la nivelul profesiei noastre, apreciem că utilizarea instrumentelor informatizate se va impune în scurt timp ca o soluție indispensabilă în adresa proiectelor de amploare.

Georgiana Singurel, Partener Reff & AsociațiiSpecificul ariei de practica atrage profilarea corespunzătoare a profesioniștilor ce deservesc acest domeniu. În acest sens, cunoștințele tehnice de cel mai înalt nivel in materia dreptului național și european specific, a dreptului civil și administrativ, ce constituie standardul întregii noastre practici, este completat de o bună cunoaștere a pieței achizițiilor publice la nivel național și comunitar, precum și de abilități avansate de prezentare, respectiv de cunoștințe temeinice în domeniul economic, adesea conex materiei achizițiilor publice. De asemenea, relevanța domeniului achizițiilor publice în sectoare precum fonduri europene, energie, privatizări ori parteneriate public private, impune o implicare și o viziune orizontală a avocaților specializați in aceasta materie.

Adrian Coman, managing associate Reff & AsociațiiServicii complexe


Firma Reff & Asociații include o echipă de șapte avocați specializați în Achiziții publice, doi dintre aceștia având titulatura de Managing Associates, respectiv Adrian Coman și Alexandru Lascu. Întreaga echipă funcționează sub coordonarea Georgianei Singurel, Partener în cadrul Reff & Asociații.

“Societatea noastră furnizează o gamă completă de servicii de asistență și reprezentare juridică, derulând proiecte în Domeniul financiar-bancar, imobiliar, Dreptul concurenței, Dreptul penal al afacerilor, Dreptul muncii, Drept societar & comercial, Energie, Fuziuni & Achiziții, Insolvență, Litigii, Piețe de capital, Protecția consumatorilor & Protecția datelor cu caracter personal, Proprietate intelectuală. În acest context, în anul încheiat, proiectele provenind din zona achizițiilor publice s-au  poziționat în linie cu strategia generală de dezvoltare a societății noastre”, amintește Georgiana Singurel.

Echipa deservește deopotrivă clienți provenind din zona sectorului public, autorități și entități contractante, precum și clienți privați, angrenați în proiecte specifice sectorului public, fie aceștia prestatori, parteneri, asociați, concesionari, subcontractanți ori beneficiari de finanțări nerambursabile.

Reff & Asociații SCA beneficiază de o experiență locală de peste 10 ani în domeniul achizițiilor publice, concesiunilor și a sectorului public în general. Totodată, aparte de experiența locală extrem de complexă și variată, din perspectiva mandatelor dedicate sectorului public, societatea beneficiază de apartenența la o rețea internațională, fiind membră a rețelei Deloitte Legal, care este prezentă în 75 de țări. În România, firma include 73 avocați și furnizează întreg spectrul de servicii juridice aferent domeniului de afaceri. Firma are o practică recunoscută în  domeniul sectorului public, fiind implicată constant în proiecte guvernamentale și locale semnificative și beneficiind de recunoașterea publicațiilor internaționale de prestigiu ca Legal500, Chambers and Partners și IFLR 1000.

Totodată, colaborarea permanentă cu Deloitte România, una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țară, cu o prezență globală în peste 150 de țări, ce furnizează servicii în domenii precum: Audit și Consultanță, Evaluarea Riscurilor, Consultanță financiară, Finanțări alternative – Fonduri Structurale & Ajutoare de Stat, este de natură a aduce societății Reff & Asociații un caracter aproape unic, caracterizat de avantajul unei abordări profesionale multidisciplinare, dublat de o perspectivă globală a serviciilor oferite.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1656 / 6148
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS își mărește echipa din București prin cooptarea a trei avocați. Horea Popescu, Managing Partner: Echipa CMS din București a avut o activitate intensă în 2022, iar anul 2023 se anunță a fi la fel de puternic
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv | Consultanță
CMS, alături de Alpha Bank în proiectul finanţării de cca. 70 mil. €, acordată eMAG. Ana Radnev (Partener CMS), evidențiată pentru soluțiile multi-jurisdicționale oferite
Avocații ZRVP obțin o nouă victorie pentru Agenția Națională pentru Resurse Minerale într-un arbitraj internațional ICC Paris | Tribunalul arbitral a admis pretenții de 10,1 mil. USD, plus dobânzi. Cosmin Vasile (Managing Partner) și Cosmin Cojocaru (Partner), în prima linie
Firma maghiară BLS-CEE își marchează prezența în România prin cooptarea unei echipe de avocați din București. Iulia Berea, noul partener local: ”Am construit în timp o expertiză comună, care să ne permită asistarea transnațională a clienților. Ne dorim ca, alături de colegii de la BLS, să avem o creștere organică a portofoliului comun de clienți în următorii ani”
Glodeanu Partners, boutique de avocatură cu focus specific pe proiecte de energie regenerabilă, a fost implicată în peste 20 de astfel de tranzacții în 2022. De vorbă cu partenerii firmei despre echipă, proiecte, ”clienți cheie”
BRD a acordat o finanţare de 24,32 mil. € pentru dezvoltarea a două clădiri rezidenţiale verzi. Wolf Theiss și Kinstellar, în proiect
LegiTeam | GNP Guia Naghi & Partners is recruiting Lawyers, 3-5 years’ experience (Competition, Litigation and Employment)
Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut la ÎCCJ o soluție de referință care confirmă că dobânzile aferente unui ajutor de stat returnat către bugetul național intră în sfera de aplicare a amnistiei fiscale
LegiTeam | GNP Guia Naghi & Partners is recruiting Junior Lawyers (Consultancy and Litigation)
Mușat & Asociații va găzdui în data de 17 februarie 2023 evenimentul Asociației Internaționale a Barourilor – „Workshop on the IBA Arb40 Toolkit for Arbitral Award Writing”
Stratulat Albulescu continuă consolidarea practicii de Litigii și, în special, a ariei de Litigii fiscale. Luiza Ionescu-Donoiu se alătură echipei în rolul de Counsel
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...