ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Detalii și modificări legislative privind procedura și condițiile acordării zilelor libere plătite pentru părinți în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ

23 Martie 2020   |   Raluca Mihai, partner Voicu & Filipescu

Decontarea către angajator a sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru zilele libere acordate părinților se va face în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Raluca Mihai, partner Voicu & Filipescu

 
 
În contextul pandemiei generate de COVID-19, urmare a căreia s-au închis temporar unitățile de învățământ, legiuitorul român a adoptat și publicat Legea nr. 19/2020 care privește acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Aceasta a intrat în vigoare la data de 17 martie 2020 (“Legea nr. 19/2020”), moment la care deja România era în stare de urgență, conform Decretului Președintelui României nr. 195/16 martie 2020.

Legea nr. 19/2020 a prevăzut încă de la început obligația tuturor angajatorilor publici sau privați de a acorda zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.


Pentru punerea acesteia in aplicare, în vederea stabilirii numărului de zile lucrătoare acordate de către angajator și a modalității de decontare a sumelor plătite, dar și pentru modificarea, completarea și clarificarea anumitor aspecte, au fost publicate următoarele acte normative în data de 21 martie 2020:
•    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 30/2020”); precum și
•    Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („HG nr. 217/2020”).

Trebuie menționat în primul rând că, OUG nr. 30/2020 a lămurit și totodată extins sfera de aplicare a Legii nr. 19/2020, menționând că zilele libere plătite se acordă în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ.

Prevederile Legii nr. 19/2020 se vor aplica în continuare părinților care îndeplinesc cumulativ cele două condiții menționate încă din forma inițială a legii:
a)    au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; și
b)    locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 

Se extinde înțelesul noțiunii de "părinte”

Prin noțiunea “părinte”, în sensul Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 30/2020, se înțelege:
•    părintele firesc;
•    adoptatorul;
•    persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
•    persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
•    persoana desemnată care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui (art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);
•    părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Alte persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020       

Beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 30/2020 și:
a)    părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu; precum și
b)    părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
       
Cazurile când părintele nu beneficiază de zile libere plătite pentru supravegherea copilului   
   
Părintele nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 dacă:
•    este în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în concediu fără plată, dacă nu a solicitat concediu pentru creșterea copilului, sau este în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani;
•    este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
•    se află în concediu de odihnă / concediu fără plată;
•    raportul său de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestuia, când acesta/aceasta din urmă are contractul de muncă suspendat urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activităţii angajatorului său, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
•    celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

Numărul de zile libere plătite       

HG nr. 217/2020 stabilește ca fiind zile libere plătite in accepțiunea Legii nr. 19/2020 zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
       
Ce trebuie să cuprindă cererea depusă la angajator de părintele care dorește să beneficieze de prevederile Legii nr. 19/2020?      

Părintele care va exercita supravegherea copilului depune la angajator următoarele documente:
1)    cererea privind acordarea de zile libere plătite pentru supravegherea copilului;
2)    o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere plătite în baza Legii nr. 19/2020 și nici nu se află în una dintre situațiile în care nu beneficiază de prevederile respectivei legii – HG nr. 217/2020 prevede un model de declarație, dar recomandăm completarea acesteia, pentru a se exclude toate situațiile exceptate, indicate mai sus;
3)    o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
Prin excepție, în cazul persoanei singure din familiile monoparentale, nu se depune declarația celuilalt părinte.

În felul acesta au fost eliminate toate divergențele din practică privind actele care se atașează la cerere și o posibilă încălcare a principiului “minimizării datelor” potrivit Regulamentul (UE) 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Domeniile în care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului       

Acordarea de zile libere se face numai cu acordul angajatorului în următoarele domenii / unități:
•    sistemul energetic național;
•    unitățile operative de la sectoarele nucleare;
•    unitățile de foc continuu;
•    unitățile de asistență socială;
•    domeniul telecomunicații;
•    domeniul radioul și televiziunea publică;
•    transportul pe căile ferate;
•    unitățile care asigura transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă;
•    comerț alimentar;
•    producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare;
•    distribuție carburanți; precum și
•    unitățile farmaceutice.

Angajatorii din domeniile mai-sus menționate acordă zile libere plătite în condițiile Legii nr. 19/2020, doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

Care va fi cuantumul indemnizației pentru zilele libere?

Pentru fiecare zi liberă acordată în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal.

Pentru anul 2020, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația nu poate depăși 4.071,75 de lei brut.
       
Procedura decontării sumelor de către angajator       

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației acordate salariaților în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul va depune o cerere (care trebuie să conțină anumite elemente obligatorii indicate de HG nr. 217/2020) la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de următoarele documente:
•    lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată;
•    copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
•    declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoanele care îndeplinesc condițiile legii; modelul declarației va fi aprobat prin ordin al președintelui ANOFM; și
•    dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele mai-sus menționate se transmit prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
Decontarea către angajator a sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru zilele libere acordate părinților se va face în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de părinte.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 54 / 15128
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Prescripția dreptului de a stabili în anul 2020 creanțe fiscale născute în anul 2014. Tranziția de la Vechiul Cod de Procedură Fiscală la Noul Cod de Procedură Fiscală. Impactul COVID-19 în materia prescripției dreptului de a stabili creanțe fiscale și în materia formularii contestației administrativ fiscale de către contribuabili în termenele de decădere prevăzute de lege
CNAIR plătește avocaților onorarii în plaja 100-300 Euro pe oră în litigiile arbitrale. Ce firme de avocați lucrează pentru compania responsabilă de infrastructura rutieră
Victorie importantă pentru cea mai mare societate de transport public din România, obținută de echipa de drept penal a Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
”Sky is the limit”, sau norocul de a lucra într-o firmă de avocatură în care se oferă oportunități nelimitate | Mihail Boian, numit recent Partener D&B David și Baias: Încerc să ghidez și să provoc colegii spre o gândire originală și ”out of the box”, spre soluții deschise și îndrăznețe
Avocatul gulerelor albe | Povestea de carieră a unui avocat de drept penal. Mihai Mareș: Avocatura este o profesie meritorie, în care nu contează vârsta sau anii de experienţă
Wolf Theiss lansează o pagină dedicată COVID-19
Țuca Zbârcea & Asociații lansează seria de podcasturi „Dreptul în vremea coronei”, în răspuns la provocările crizei actuale
Grupul de lucru Voicu Filipescu dedicat contextului Covid-19: Asistență telefonică de urgență
Viața merge înainte | Cei mai buni profesioniști în domeniul mărcilor industriale, evidențiați în clasamentul IP Stars 2020. NNDKP și ZRVP, lideri pe segmentele analizate, poziții fruntașe pentru Mușat & Asociații și TZA
“Avocați de gardă: diagnostic Coronavirus” este hotline-ul juridic gratuit pentru cetățenii români | Tu intrebi, avocații ZRVP raspund cu informații juridice utile în contextul pandemiei COVID-19
Cum lucrează firmele de avocați în vremea coronavirusului | VASS Lawyers continuă să ofere consultanță juridică folosind mijloacele de comunicare la distanță. Iulia Vass: Avem toate echipamentele și tool-urile necesare pentru a lucra ‘remote’
Cum lucrează firmele de avocați în vremea coronavirusului | Avocații RTPR au adoptat un program flexibil și lucrează ‘remote’. Apel la soluții tehnice performante, călătorii anulate. Activitatea continuă, clienții nu au de suferit
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...