ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Platformele de intermediere online – între brandurile de consum și consumatori*

11 August 2020   |   Ana-Maria Baciu, Co-managing Partner - Simion & Baciu si Ana-Maria Corugă, Senior Associate

Termenele și condițiile contractuale utilizate de platformele online în relația cu profesioniștii vor include și informații privind principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a acestor parametri principali în raport cu alți parametri utilizați în organizarea platformei online gestionate.

 
 

Într-un context caracterizat printr-o creștere exponențială a traficului și dinamicii serviciilor societății informaționale, platformele de intermediere online au captat atenția legiuitorului european și se confruntă astăzi cu o serie de reglementări obligatorii ce produc impact atât în relația cu profesioniștii (întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, astfel cum sunt referiți in reglementările aplicabile) cât și în ceea ce privește comportamentul lor comercial față de consumatori.


Astfel, din momentul aplicării la nivel național a cerințelor legale instituite prin intermediul reglementărilor adoptate de legiuitorul Uniunii Europene, platformele de intermediere online vor fi nevoite să își reconsidere deopotrivă conținutul termenelor și condițiilor contractuale aplicabile în relațiile cu profesioniștii, brandurile de consum, cât și a celor ce guvernează tratamentul acordat consumatorilor.

Relația contractuală dintre platformele de intermediere online și întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online constituie în prezent obiectul reglementării Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (la care ne vom referi, în cele ce urmează, ca ”Regulamentul (UE) nr. 1150/2019”), de curând aplicabil.

Regulamentul (UE) nr. 1150/2019, aplicabil în mod direct la nivelul Statelor Membre începând cu data de 12 iulie 2020, instituie o serie de obligații în sarcina furnizorilor de servicii de intermediere online, de natură – declarată de legiuitorul european – să asigure un grad mai ridicat de certitudine, transparență și echitate în relațiile contractuale cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

În cadrul noului context legislativ aplicabil, furnizorii de servicii de intermediere trebuie să asigure un set de termene și condiții redactate într-un limbaj simplu și inteligibil, ușor accesibile pentru profesioniști pe parcursul tuturor etapelor contractuale, inclusiv în faza de negociere precontractuală, de natură să permită delimitarea clară a motivelor de suspendare, sistare sau instituire de către furnizor a oricăror restricții în executarea serviciului.

Totodată, aceste termene și condiții contractuale vor include informații relevante privind toate canalele suplimentare de distribuție și programele afiliate potențiale prin care furnizorul de servicii de intermediere online ar putea comercializa produsele și serviciile oferite de profesioniști precum și informații cu privire la modalitatea în care termenele și condițiile contractuale aplicabile ar putea afecta proprietatea și controlul drepturilor de proprietate intelectuală ale profesioniștilor.

În timp ce furnizorii de servicii de intermediere nu au obligația implementării unei proceduri de filtru sau de verificare în orice mod a produselor și serviciilor oferite de profesioniști din perspectiva asigurării drepturilor de proprietate intelectuală aparținând unor terțe-părți, aceștia au totuși posibilitatea restricționării sau suspendării furnizării serviciului de intermediere online în ipoteza în care înregistrează notificări sau sesizări de la terțe părți în acest sens. Regulamentul (UE) nr. 1150/2019 reglementează acum în mod expres obligativitatea justificării instituirii unor astfel de măsuri de către furnizori, prin prezentarea cel puțin a unor referiri la conținutul unor astfel de notificări sau sesizări, alături de motivele ce au condus la implementarea deciziei generatoare de restricții de acces la serviciul de intermediere online.

Termenele și condițiile contractuale utilizate de platformele online în relația cu profesioniștii vor include și informații privind principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a acestor parametri principali în raport cu alți parametri utilizați în organizarea platformei online gestionate.

Regulamentul (UE) nr. 1150/2019 își propune totodată să elimine situațiile de incertitudine contractuală între platformele online și profesioniști prin instituirea în sarcina celor dintâi a unei interdicții de principiu de operare de modificări unilaterale asupra termenelor și condițiilor contractuale. Astfel, actul normativ impune obligativitatea respectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a unui termen de preaviz de cel puțin 15 zile de la momentul notificării intenției de modificare pe un suport durabil sau chiar o perioadă mai lungă atunci când aceste modificări rezultă în necesitatea implementării de către profesioniști a unor adaptări tehnice sau comerciale pentru a se conforma.

Este important de reținut că sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1150/2019 nu include serviciile de plată online sau instrumentele ori schimburile publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii.

Și în ceea ce privește comportamentul comercial al furnizorilor de servicii de intermediere online față de consumatori, la nivelul Uniunii Europene sunt impuse noi reguli, prin Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (la care ne vom referi, în cele ce urmează, ca ”Directiva (UE) nr. 2161/2019”).

Directiva (UE) nr. 2161/2019 a intrat în vigoare în luna ianuarie a acestui an și trebuie să fie transpusă în legislația națională până cel târziu la data de 28 noiembrie 2021, dispozițiile legale de transpunere urmând a fi aplicate începând cu data de 28 mai 2022.

Dintre modificările aduse prin Directiva (UE) nr. 2161/2019, prezintă relevanță față de scopul prezentului articol dispozițiile ce tind la modificarea Directivei 2005/29/CE, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare (”Legea nr. 363/2007”) precum și prin dispoziții din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind servicii financiare.
 
Legiuitorul european introduce două noțiuni noi, respectiv ”piață online”, prin care se desemnează un serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către comerciant sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distantă cu alți comercianți sau consumatori, și ”ierarhie”, noțiune ce vizează vizibilitatea relativă conferită produselor.
 
Se observă astfel că subiecții de drept cărora se adresează cele două acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene conform celor de mai sus nu se suprapun întru totul, piața online având o sferă de cuprindere mult mai vastă decât piața de servicii de intermediere online.

Astfel, în cadrul acestei piețe online, furnizorul de servicii are, în contextul legislativ creat de Directiva (UE) nr. 2161/2019, obligații extinse de transparență față de consumator. Se instituie în mod expres obligația furnizorului online ca, pentru produsele oferite pe piața online gestionată, să informeze consumatorul cu privire la calitatea părții terțe ce oferă produsele spre comercializare, pe baza declarației acesteia din urmă în sensul în care acționează sau nu calitatea de comerciant.

În evaluarea caracterul potențial incorect al unei practici comerciale însușite de către un furnizor de piață online față de un consumator prin raportare la modalitatea în care cel dintâi și-a îndeplinit obligația de informare, Directiva (UE) nr. 2161/2019 vine să extindă sfera informațiilor semnificative ce sunt oferite consumatorilor în cazul unei invitații de a cumpăra.

Sub umbrela informațiilor semnificative se plasează astfel și informații specifice ce vizează modalitatea de organizare, prezentare și ierarhizare a portofoliului de produse oferite consumatorilor prin intermediul unei piețe online.

Sub imperiul Directivei (UE) nr. 2161/2019, informațiile semnificative vor include principalii parametri de stabilire a ierarhiei produselor prezentate acestuia ca urmare a căutării efectuate de cel din urmă precum și date privind importanța relativă a acestor parametri prin raportare la alți parametri, unde aceste informații și date obligatorii vor fi puse la dispoziție într-o secțiune specifică a interfeței online care este direct și ușor acceisbilă de pe pagina unde sunt prezentate rezultatele căutării. Aceste informații se raportează la situația în care se oferă consumatorilor posibilitatea de a căuta produse oferite de diferiți comercianți sau de consumatori pe baza unei căutări sub formă de cuvinte-cheie, fraze sau alte date de intrare, indiferent de locul în care se încheie tranzacțiile în cele din urmă.

Totodată, în ipoteza în care un comerciant oferă acces la recenziile / feedback-ul consumatorilor privind produsele, se vor considera informații semnificative acele informații care indică dacă și cum garantează comerciantul că recenziile publicate provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul.

Directiva (UE) nr. 2161/2019 modifică și Directiva 2011/83/UE, transpusă în dreptul intern prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (”OUG nr. 34/2014”).

Prin modificările avute în vedere, se instituie cerințe suplimentare de informare a consumatorilor în cadrul contractelor încheiate pe piețele online, oferindu-se Statelor Membre libertatea de a impune, prin legislația națională, condiții de informare chiar mai restrictive în acest sens.

Cele două acte normative adoptate la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1150/2019 și Directiva (UE) nr. 2161/2019 se prezintă astfel cu un scop declarat în a asigura un grad ridicat de transparență și certitudine contractuala atât în relația dintre profesioniști, pe de o parte, cât și în relația dintre profesionist și consumator, pe de altă parte.
 
Cu toate că prezintă un obiect de reglementare aparent distinct precum și un calendar diferit de implementare – Regulamentul (UE) nr. 1150/2019 fiind deja aplicabil în timp ce Directiva (UE) nr. 2161/2019 se află în curs de traspunere la nivelul Statelor Membre – impactul celor două acte normative asupra acelorași subiecți de drept și industrii este de necontestat.

Va fi cel puțin interesant de urmărit cum se vor aplica noile cerințe la nivelul Statelor Membre ale UE și în ce măsură scopul avut în vedere de legiuitorul european va fi atins în mod coerent și uniform la nivelul întregii Uniuni.
 
În ce privește demesurile inițiate la nivel național, conform informațiilor publice existente până la acest moment, știm că adoptarea și implementarea unui cadru legal național de natură să asigure punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1150/2019 a fost asumată de Consiliul Concurenței, ca autoritate competentă în domeniu. Astfel, Consiliul Concurenței a supus spre consultare publică, termenul de formulare și depunere de observații și propuneri expirând la data de 3 iulie 2020, Proiectul de ”Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru completarea Legii concurenței nr. 21/1996.”

Astfel cum era de așteptat, Consiliul Concurenței propune, pentru eventualele încălcări ale prevederilor Regulamentului nr. 1150/2019, sancțiuni raportate la cifra de afaceri a operatorului economic.
 
Astfel de sancțiuni sunt de așteptat a fi introduse și în cadrul actelor normative naționale ce vor fi impactate de dispozițiile Directivei (UE) nr. 2161/2019, având în vedere că mecanismul raportării sancțiunilor la cifra de afaceri a operatorului economic este instituit cu caracter obligatoriu chiar prin dispozițiile actului normativ adoptat la nivelul UE.
 
 
* Pentru scopul prezentului articol, brandul de consum desemnează profesionistul sau întreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online, respectiv orice persoană fizică care acționează în capacitate comercială sau profesională sau orice persoană juridică care oferă bunuri sau servicii consumatorilor, prin intermediul serviciilor de intermediere online, în scopuri legate de activitatea sa comercială, prin intermediul serviciilor de intermediere online, în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională, în timp ce consumatorul se referă la orice persoană fizică care acționează în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesionale a acestei persoane.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 73 / 12815
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Criza COVID-19 nu a descurajat investitorii, multe proiecte de M&A începute anterior făcând pași înainte, spun avocații Wolf Theiss. Echipa de Employment a dat o mână de ajutor în aceste proiecte și a ajutat clienții să navigheze lin printre schimbările legislative rapide și efectele pandemiei
  Avocații RTPR, pionieri în crearea unui instrument prin care clienții au fost ținuți la curent cu modificările legislative. Alina Stăvaru, Partener și coordonator al echipei de Employment: Întrebările au explodat în domeniile legate de adaptarea organizațiilor la noile realități. Am creat o ancoră de stabilitate și claritate legislativă
  Activitate foarte intensă în practica de Dreptul Muncii de la Bondoc & Asociații, cu mandate în proiecte complexe de transfer de activitate sau reorganizarea activității unor companii importante. Mihaela Bondoc, Partener: Așteptăm cu interes reglementările ce urmează să mai fie adoptate în perioada următoare
  Cine sunt campionii pieței locale, evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2020 | Cei mai buni profesioniști în copyright, brevete și mărci industriale: ZRVP și Simion & Baciu au cele mai multe recomandări, Mușat & Asociații și NNDKP, pe podium
  Trofin & Asociații a intrat în doilea arbitraj ICSID și are, alături de LDPP, cele mai multe mandate la Tribunalul arbitral din Washington. Ce firme locale asigură apărarea statului român în cele 8 dosare și ce onorarii primesc firmele angajate de stat
  Finanțele restartează procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de 2.200 lei
  Avocații Leroy și Asociații spun că se observă o revenire ușoară la „normal” | Dacă lunile trecute clienții cereau suport legal pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță, acum sunt solicitări de tipul day-to-day business și se reiau proiectele amânate în ultimele luni
  Încă o victorie pentru avocații ZRVP. Investitorii din parcurile industriale rămân scutiți de impozitul pe imobile, a confirmat Înalta Curte de Casație și Justiție
  Specialiștii în insolvență de la Popescu & Asociații sunt implicați în proceduri judiciare în care masa credală cumulată depășește un miliard de euro. Octavian Popescu, Managing Partner: În toamnă se vor putea măsura cu adevărat efectele pandemiei. Mă aștept să crească semnificativ nivelul încărcăturii nu numai în România, dar și la nivel european
  INTERVIU | Ionuț Bohâlțeanu, Managing Partner Bohâlțeanu & Asociații, firma de avocați care asistă Bursa de Valori la înființarea Contrapărții Centrale: Semnarea acordului cu CC&G era un element vital în demararea procesului de autorizare. Proiectul va căpăta viteză în perioada următoare
  Avocații PNSA obțin o soluție importantă pentru ARACO și mai multe companii de construcții, legată de ajustarea prețului în contracte de achiziție publică. O instrucțiune a președintelui ANAP, anulată
  Concurență.ro | Avocații de Concurență de la Reff & Asociații au obținut o victorie profesională importantă în perioada de lockdown. Cum arată azi tabloul proiectelor din această practică și cum lucrează echipa coordonată de partenerul Florentina Munteanu
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...