ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Oferta educațională a facultăților de drept. Admitere, documente necesare, probe de concurs, număr de locuri și mediile de intrare în mai multe centre universitare din țară

14 Iulie 2021   |   Ștefania Enache

În București sau în alte orașe importante din țară, facultățile de drept sunt foarte bine reprezentante reușind să atragă an de an un număr important de studenți.

Sursa: Pixabay

 
 
Pentru cei care vor să aleagă o carieră în domeniul juridic, există oferte de studiu variate în sistemul de învățământ de stat. În București sau în alte orașe importante din țară, facultățile de drept sunt foarte bine reprezentante reușind să atragă an de an un număr important de studenți.

Tinerii care vor să studieze în Capitală, pot alege Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Instituția dezvoltă programe de licență de patru ani, menite să pregătească avocați, notari, consilieri juridici, magistrați - judecători și procurori, grefieri, secretari la instanțe judecătorești și parchete, arbitrii, mediatori, consilieri în proprietate industrială, practicieni în insolvență, consultanți financiari și fiscali, evaluatori, executori judecătorești, registratori de proprietate și conducatori de carte funciară, diplomați, experți pe lângă organizații internaționale, funcționari publici în administrația centrală și locală etc.


•    Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul ASE

Anul acesta, Facultatea de Drept din cadrul ASE pune la dispoziția candidaților 148 de locuri. Multe dintre ele sunt cu taxă.

Viitorii studenți ai ASE sunt selectați pe platforma admitere.ase.ro, prin concurs bazat pe:

1. ESEU MOTIVAȚIONAL
- evaluat cu calificativul admis/respins și redactat în:

•    limba română, pentru programele cu predare în limba română și pentru programul de studii Limbi moderne aplicate;
•    o limbă străină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limba strain respectivă;•
•    limba română și o limbă străină, dacă vă înscrieți și la programe cu predare în limba română și la programe cu predare în limbă străină.

Candidaţii vor încărca pe platforma admitere.ase.ro eseul motivațional (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), datat şi semnat.

2. TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, sustinut online (notat cu calificativul admis/respins) pentru candidații care optează pentru programe cu predare în limbă străină (engleză, franceză sau germană).
Candidații la programul „Limbi moderne aplicate” susțin online testul de competență lingvistică în limba engleză. Fac exceptie candidații care încarcă pe platforma admitere.ase.ro unul dintre certificatele de competență lingvistică recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale urmate integral în limbile engleză, franceză sau germană, la programe acreditate.

3. MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE este calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.

Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, și, după caz, la proba de competență lingvistică, se face în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat pe platform admitere.ase.ro.

Mare atenție! Statutul e student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestrual anului Iși apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Înscrierea se face exclusiv online, pe platforma admitere.ase.ro., în intervalul 9-16 iulie, până la ora 16.00.
Candidatul se înscrie cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de telefon, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină, cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

1.Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED.

Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;

2.Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2021;

3.Eseul motivațional/eseurile motivaționale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), pentru fiecare limbă de predarea programelor din fișa de înscriere. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat, apoi vor fi încărcate online.

4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;

5.Certificatul de naştere;

6.Cartea de identitate;

7.Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

8.Declaraţia pe propria răspundere - document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg, încărcată pe platformă;

10.Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.

11.Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine;

12.Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;

13.Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

14.Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

15.Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele 2 opțiuni;

16.Declarația pe propria răspundereprivind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de admitere al acestuia.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

•    Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș- Bolyai

Pentru cei care nu vor să studieze în București, centrele universitare din țară dispun de facultăți de drept de renume.

Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj Napoca are tradiție în drept, facultatea de profil de aici oferind multe oportunități de studiu.

Viitorii studenți au la dispoziție, anul acesta, 177 de locuri la buget și 354 cu taxă. Admiterea se face pe baza unui examen scris care constă într-o probă de verificare a raţionamentului logic și care are o pondere de 50% din media de admitere, restul de 50% fiind reprezentat de nota finală obţinută la examenul de bacalaureat.

Înscrierea candidaților a început pe 12 iulie și se încheie pe 17 iulie. Pe 19 iulie este programată proba scrisă, iar pe 20 iulie sunt afișate rezultatele.

Înscrierea candidaților se face exclusive online.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1.    Cerere de înscriere - completată online - cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.
2.     Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (scanate fata verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3.     certificatul de naştere scanat color;
4.     actul de identitate - scanat color
5.     acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color
6.     adeverinţa medicală tip (scanata  color) eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;
7.     Dovada achitării taxei de procesare (30 lei) și a taxei de admitere (220), în cazul în care plata nu s-a realizat prin platforma admiterii;
8.     Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (declarația se generează în urma preînscrierii. Se va lista, semna şi se va trimite copia scanată)
9.     ALTE ACTE, după caz.

•    Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași


Candidații care ale Facultatea Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași trebuie să știe că înscrierea se va face în principal online.

Cei care nu au posibilitatea de a se înscrie online vor putea depune dosarul, în format fizic, la sediul Facultăţii de Drept, în corpul A de clădire al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, amf. I.1 („Paul Demetrescu”), lângă Secretariat în intervalul orar 9.00-15.00 (luni-vineri), respectiv 9.00-12.00 (sâmbătă).

Admiterea în anul I se face în urma notei obținute astfel:
•    50% - media examenului de bacalaureat
•    25% - media anilor de liceu
•    25 % - nota obținută la proba scrisă de evaluare la limba și literature română în cadrul examenului de bacalaureat.

Înscrierea candidaților se face în intervalul 12-17 iulie, iar afișarea rezultatelor este programată în perioada 19-21 iulie.

Viitorii studenți au la dispoziție 192 de locuri la buget și 70 de locuri cu taxă. De asemenea, pot opta pentru învățământul cu frecvenţă redusă, acolo unde dispun de 145 de locuri cu taxă.

Dosarul de înscriere va include următoarele documente:
1.    Fișa tip de înscriere
2.    Diploma de bacalaureat sau adeverință de ansolvire
3.    Foaia matricolă din liceu
4.    Carte de identitate
5.    Certificat de naștere
6.    Certificat de căsătorie ( dacă este cazul)
7.    Adeverință medical tip
8.    Dovada plății taxei de admitere

 

•    Admitere la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest Timișoara dispune pentru studenții care vor să se înscrie anul acesta în anul I de 550 de locuri la zi, dintre care 138 sunt finanțate de la buget și de 100 de locuri pentru cei care optează pentru învățământul cu frecvență redusă.

Pentru anul universitar 2021-2022, calendarul concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Drept, pentru sesiunea I, din luna iulie 2021, este următorul:
•    Înscrierea online a candidaților, prin completarea datelor solicitate de către platforma de admitere a UVT: până în 20 iulie 2021, ora 12:00.
•    Afișarea listelor cu candidații înscriși și validați: 22 iulie 2021, ora 18:00
•    Desfășurarea probei scrise de admitere: 23 iulie 2021, ora 11:00
•    Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 24 iulie 2021
•    Depunerea contestațiilor: până în 26 iulie 2021 ora 10:00
•    Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 26 iulie 2021
•    Confirmarea locurilor: 26 –29 iulie 2021, ora 14:00
•    Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 30 iulie 2021

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere (https://admitere.uvt.ro/, https://admitereonline.uvt.ro/).
Candidații își exprimă, în ordinea preferințelor, opțiunile de înscriere la programele de studii, prin intermediul platformei de admitere online.

Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu validarea dosarului de către comisia de admitere, în urma verificării completitudinii și corectitudinii acestuia, după ce a fost achitată taxa de înscriere sau după ce a fost validată scutirea de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Drept sunt următoarele:

1.    Carte de identitate/buletin;
2.    Certificat de naștere;
3.    Certificat de căsătorie –dacă este cazul;
4.    Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
5.    Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) –nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
6.    Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
7.    Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii –dacă este cazul.

La Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara admiterea constă într-o selecție a studenților dintre candidații care își depun dosarul de admitere, pe baza mediei dintre media obținută la examenul de bacalaureat (în proporție de 50%) și nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament(în proporție de 50%). Sunt declarați admiși candidații în ordinea descrescătoare a mediei finale obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Mare atenție! Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament(ECLR) este o probă scrisă și are trei secțiuni (sarcini): vocabular, raționament analogic și raționament inductiv. Fiecărei sarcini îi corespund 15 subiecte cu o singură variantă de răspuns corectă. Punctajul maxim al testului este 10 (zece) și se calculează astfel: 0,20 puncte x număr răspunsuri corecte + 1 punct din oficiu.

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționamenteste organizat la sediul facultății. Timpul de rezolvare a testului este de 90 de minute.

•    Admitere la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licență organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face online prin intermediul aplicației informatice ”Admitere online 2021”, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând indicațiile reglementate de aplicația informatică.

Înscrierea online se poate face din orice locație aleasă de candidat sau din spațiile special amenajate în cadrul ULBS. În cadrul Facultății de Drept acest spațiu destinat înscrierilor on-line se afla la parterul sediului din Calea Dumbrăvii nr. 34 Sibiu – sala 006.

Admiterea studenților în anul I se face în urma unui concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media obținută la examenul de bacalaureat.

Sesiunea iulie 2021

•    12-17 iulie 2021 – ora 13,00 - Înscriere candidaţi
•    13-19 iulie 2021 – Validare dosare de înscriere
•    20 iulie 2021 - Afişare rezultate parțiale ale concursului de admitere
•    20 iulie 2021 - Depunere contestații
•    21-26 iulie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare
•    26-28 iulie 2021 - Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere
•    29 iulie 2021 - Afișare rezultate finale admitere.

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
scoate la concurs 350 de locuri la zi, dintre care 100 sunt susținute de la buget și 150 pentru forma de învățământ ID.

Citește și
→   Oferta educațională a Facultății de Drept din Universitatea București | Tot ce trebuie să știi despre admitere 2021: probe de concurs, număr de locuri și alte informații utile. Posibilitatea de a urma cursurile Collège Juridique d’Études Européennes, un avantaj competitiv fundamental 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 59 / 138
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Kinstellar is recruiting a junior to mid-level Litigation Lawyer
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3-5 years Atorney at Law | Dispute Resolution
Women in Business Law Awards 2024 | Două firme locale independente și două birouri ale unor firme internaționale, pe lista scurtă pentru premiul ”Firma anului în Europa de Est”. Popescu & Asociații, câștigătoarea de anul trecut, listată în trei categorii
Kinstellar a acordat consultanță ING Bank N.V. cu privire la o nouă facilitate de credit senior de 150 de milioane de euro acordată furnizorului român de servicii de telecomunicații DIGI România. Magdalena Răducanu (Special Counsel) a coordonat echipa
Raport IT&C: Oportunități de cooperare între Marea Britanie ̸ România | Mircea Moraru, Counsel la CMS România: Pentru investitorii britanici care iau în considerare scena dinamică de IT&C din România, este esențial să înțeleagă și să navigheze printre complexitățile juridice
Vasile Țiple, fostul Consilier General al UiPath și fondatorul Goodlegal, se alătură KPMG Legal - Toncescu și Asociații
PNSA a consiliat Grupul Orange în fuziunea post-achiziție dintre Orange România și Orange România Communications. Partenerii Bogdan C. Stoica și Irina Ivanciu au coordonat echipele din mai multe arii de practică
Bondoc și Asociații obține un nou succes în materia litigiilor de achiziții publice. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Cererea de inițiere a procedurii de arbitraj cerută de Eurohold și EIG a fost înregistrată la ICSID | Reclamanții se pregătesc să conteste restricțiile impuse de Uniunea Europeană în privința acordurilor de investiții încheiate între statele membre și spun că un astfel de arbitraj va crea un precedent pentru alte întreprinderi din UE. Ce avocați fac parte din echipa care consiliază asigurătorul
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Norris Alexandru Mircescu, al cincilea cel mai bun punctaj din anul 2022: ” Mi-am rezervat ultimii doi ani de facultate pentru a descoperi lumea avocaturii. Cel puțin momentan, îmi doresc să progresez și să mă dezvolt în România. Îmi iubesc țara și familia, nu văd cum aș putea sta departe prea mult timp de lucrurile care sunt cele mai importante pentru mine”
Avocații Wolf Theiss văd o creștere de 20-30%, anul acesta, în practica de Dispute Resolution | Ligia Cecilia Popescu, Partenerul Wolf Theiss care coordonează Departamentul de Litigii şi Arbitraj, al doilea ca volum de activitate și ca încasări al biroului din București: “Avem o echipă foarte puternică. O parte semnificativă a portofoliului de clienţi ai practicii provine din recomandări provenite de la firme internaţionale de avocatură”
Mergermarket - League Tables of Legal Advisors (Q1 2024) | Piața de M&A își revine în primul trimestru și crește cu o treime, la nivel global și cu 42% în Europa. CMS, printre primele în clasamentul global și în Europa. Wolf Theiss și DLA Piper, pe podium în Europa Centrală și de Est
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...