ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Oferta educațională a Facultății de Drept din Universitatea București | Tot ce trebuie să știi despre admitere 2023: documentele cerute pentru înscriere, probe de concurs, număr de locuri, taxe și alte informații utile

12 Iulie 2023   |   S. E.

Concursul va avea loc pe data de 20 iulie 2023.

 
 
Tinerii care vor o carieră profesională de succes în Drept se pregătesc pentru admiterea la una dintre cele mai bune instituții de învățământ din România: Facultatea de Drept a Universității din București. Și anul acesta, admiterea se face pe baza unui concurs, constând în examen la disciplinele Limba Română, Economie și Gândire Critică.Concursul va avea loc pe data de 20 iulie 2023.Sunt admiși fără examen, pe locuri susținute de la bugetul de stat, doar tinerii care, în perioada studiilor liceale, au obținut premii (I, II, III și mențiune) la olimpiadele școlare internaționale.

Nu se intră ușor în elita studenților de la Facultatea de Drept din cadrul UB. BizLawyer a prezentat periodic poveștile unora dintre tinerii care au urmat cursurile acestei instituții de învățământ, iar din discuțiile purtate cu ei a reieșit foarte clar că s-au pregătit temeinic pentru admitere. Nici în timpul facultății nu au avut un ritm mai lejer, fiind permanent focusați pe o pregătire continuă, teoretică și practică.


Chiar dacă viața studentului la Drept nu e simplă, toți cei cu care am stat de vorbă au subliniat faptul că merită tot efortul făcut, deoarece o astfel de facultate te pregătește cu adevărat pentru cariera profesională dorită. Inclusiv examenul de admitere care se menține, în ciuda faptului că toate celelalte facultăți similare au preferat concursul de dosare, reprezintă un plus. Instituția de învățământ se asigură astfel că face o selecție atentă a viitorilor studenți și nu ajunge în situația în care sunt admiși tineri care, după primele sesiuni, „se pierd pe drum”, deoarece nu pot ține ritmul cerut de o astfel de facultate.

285 de locuri finanțate de la buget. Condiții pentru admitere

În 2023, candidații care vor să urmeze studiile de licență la zi au la dispoziție 285 de locuri finanțate de la bugetul de stat. De asemenea, sunt scoase la concurs două locuri pentru cetățeni români de etnie romă, nouă locuri pentru absolvenții liceelor situate în zonele rurale și un loc pentru sistemul de protecție socială. În plus, există alte 294 de locuri cu taxă, dar și patru locuri pentru românii de pretutindeni și cinci locuri pentru cetățenii străini din afara Uniunii Europene.

Totodată, Facultatea de Drept din cadrul UB oferă 400 de locuri în sistem ID (învățământ la distanță). Toți cei care aleg această formă de învățământ trebuie să achite taxă de școlarizare, nivelul acesteia, pentru anul universitar 2023-2024, fiind de 6.000 de lei.

Admiterea pe unul dintre aceste locuri se face în urma unui concurs care constă în examen la disciplinele Limba Română, Economie și Gândire critică. Prin excepție, în cazul absolvenților cu diplomă de licență ai unei alte facultăți care doresc să urmeze cursurile la forma de învățământ la distanță (ID), admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licență.

Reprezentanții facultății explică faptul că la concursul de admitere se pot înscrie cetățenii români, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. De asemenea, pot candida cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Este important de precizat că recunoașterea studiilor efectuate în afara României se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul înscrierii. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că cetățenii străini au obligația să prezinte/transmită online un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației. Pentru candidații români care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

În cazul dublei cetățenii, candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv.
Actele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va avea următorul conținut:

Acte generale:

a) Fișă-tip de înscriere (candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv);
b) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) sau adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat încă diplomele pentru promoția 2023) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma - în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
c) Certificatul de naștere - în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
d) Adeverința medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
e) O fotografie ¾ încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la dosar la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;
f) C.I. sau pașaport - în copie simplă;

Este necesară și chitanța (sau după caz ordinul de plată), care constituie dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidații care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere (până la vârsta de maxim 26 de ani) trebuie să prezinte la înscriere, în locul chitanței de plată a taxei de înscriere, pe lângă actele generale, declarația că sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată într-o sesiune de admitere în cadrul Universității din București și unul din următoarele documente, din care să rezulte situația în care se încadrează:
● Certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți) – în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare); Adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație) – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
●Documentele din care să rezulte venitul pe membru de familie (inferior salariului minim pe economie).

De asemenea, candidații care se înscriu pe locuri pentru cetățeni de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
h) Recomandarea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia romă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare).

Și candidații care au obținut diploma de bacalaureat în afara României trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
i) Documentul de echivalare a studiilor efectuate în afara României cu diploma de bacalaureat, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare). În cazul în care din acest document nu rezultă notele/mediile necesare departajării în caz de medii egale pentru ultimul loc, candidatul va da o declarație prin care renunță la beneficiul departajării.

Candidații care urmează sau au urmat anterior un alt program de studii de licență
și care vor să se înscrie pentru un loc la buget trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
j) Adeverință (de la fiecare facultate urmată anterior sau la care sunt încă înmatriculați) din care să rezulte explicit forma de învățământ, tipul de finanțare (buget sau taxă) pentru fiecare an de studiu și daca au beneficiat sau nu de bursă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare)

Candidații la a doua facultate
trebuie să prezinte, pe lângă actele generale:
k) Diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2023, în cazul în care diploma nu a fost încă eliberată, din care să rezulte media examenului de licență și media generală de absolvire a anilor de studii) – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
l) Suplimentul la diplomă (Foaia matricolă) de la prima facultate – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
m) Candidații la a doua facultate trebuie să alegă între concurs de admitere sau admitere pe bază de dosar;
Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III și mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister trebuie să prezinte, pe lângă actele generale (mai puțin taxa de înscriere):
n) Diploma care atestă premiul obținut;

Candidații care se înscriu pe locuri pentru sistemul de protecție socială
trebuie să prezinte, pe lângă actele generale:

o) Adeverință de la casa de copii/centrele de plasament – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare).

Foarte important! Înscrierea se poate realiza online, prin intermediul unui formular tip. Mare atenție! Formularul nu va putea fi completat decât dacă sunt încărcate toate actele menționate mai sus. 

Link-ul necesar înscrierii online
este disponibil pe site-ul facultății - AICI.

În cazul înscrierii online, conținutul dosarului de concurs va fi încărcat pe contul personal în format electronic. Fiecare candidat va completa online o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă că toate datele și documentele furnizate sunt conforme cu originalul. Documentele încărcate electronic trebuie să fie în format pdf, scanate (unde este cazul, față-verso). Se va încărca câte un singur fișier, cu denumirea documentului respectiv (dacă documentul are mai multe pagini, copia va cuprinde toate paginile, nu va fi încărcat pagină cu pagină).

După înscriere se va proceda la validarea dosarelor urmată de repartizarea candidaților în sălile de concurs. Repartizarea pe săli se afișează cu cel puțin 24 de ore înaintea probei.

Subiecte. Notare. Alte condiții de concurs | Durata examenului este de patru ore


Durata concursului va fi de patru ore din momentul încheierii distribuirii subiectelor fiecărui candidat.
Subiectele de la examen sunt stabilite prin tragere la sorți, în fața Comisiei de admitere, dintr-un număr de subiecte formulate.

În formularea subiectelor se va ține seama de următoarele:
a) să fie în strictă conformitate cu conținutul programelor și a manualelor studiate în liceu/gimnaziu, corespunzătoare disciplinelor de concurs;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a curriculei și să poată fi rezolvate de un candidat cu pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
c) să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaților, a competențele lor cognitive și a celor practic-aplicative pentru specializarea aleasă.

Subiectele vor fi astfel formulate, încât să asigure verificarea nu numai a volumului de cunoștințe acumulate, ci și a capacității de a înțelege și a aplica aceste cunoștințe, de a sesiza conexiunea lor și de a reflecta asupra acestora.

Subiectele vor fi formulate din următoarele discipline: limba română, economie și gândire critică.

Numărul subiectelor la cele trei discipline este de 100, împărțite astfel:
-    50 de subiecte la Limba română;
-    30 de subiecte la Economie;
-    20 de subiecte la Gândire critică.

Fiecare subiect este notat cu un punct. Punctajul maxim este de 100. Rezultatele finale se vor da în puncte.
Răspunsurile se dau pe o singură coală-tip, concursul fiind organizat sub formă de test grilă. Pentru elaborarea lucrării scrise se poate folosi numai pix de culoare neagră. Se interzice folosirea de către candidați, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a altor mijloace de calcul sau materiale didactice sau a oricăror mijloace de comunicare.

De asemenea, nu se va folosi altă hârtie în afara colilor-tip și a hârtiei ștampilate pentru ciorne, distribuite de către supraveghetori.

Facultatea de Drept folosește sistemul de evaluare de tip grilă, iar verificarea lucrărilor (foi de răspuns tip grilă), codificate în prealabil în sistem zecimal și în sistem binar, se face prin scanarea acestora și acordarea de către computer a punctajului rezultat în urma aplicării baremului-șablon. Punctajele obținute se trec pe lucrările codificate, iar după desigilarea lucrărilor punctajul aferent fiecărui cod de lucrare se atribuie candidaților și se tipăresc listele cu rezultate.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de candidați, pentru fiecare sesiune de admitere în parte, în limita numărului de locuri stabilit pentru facultate și în funcție de sistemul de departajare stabilit de facultate, după ocuparea locurilor de către olimpici.

În situații de medii egale pe ultimul loc, candidaților li se aplică următoarele criterii de departajare, în următoarea ordine:
a) punctajul obținut la LIMBA ROMÂNĂ la concursul de admitere;
b) media obținută la examenul de bacalaureat;
c) nota obținută la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ la bacalaureat.

Vor fi declarați admiși - în funcție de opțiuni - la forma de învățământ la distanta (ID) candidații care au participat la concursul de admitere și au obținut minim 50 de puncte sau care au mai absolvit o facultate și au dosarul de admitere complet, în ordinea mediei de absolvire a primei facultăți, în limita locurilor rămase disponibile.

În vederea înmatriculării pe locurile de la buget, candidații admiși pe aceste locuri sunt obligați să prezinte diploma de bacalaureat, în original, în termen de cinci zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.
În cazul înscrierii online, candidații vor depune la secretariat dosarul de înscriere, cu diploma de bacalaureat în original, în termenul specificat mai sus.

În vederea înmatriculării pe locurile cu taxă, învățământ cu frecvență și ID, candidații admiși pe aceste locuri și care au declarat că doresc să urmeze facultatea în acest regim, sunt obligați ca în termen de cinci zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale :
● să prezinte diploma de bacalaureat în vederea certificării (în cazul în care copia
certificată nu se află la dosar);
● să plătească jumătate din taxă în contul Facultății de Drept și să prezinte la secretariat ordinul de plată (ordinul de încasare). Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei.Perioada de înscrieri

Înscrierile la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se fac astfel:


Sesiunea iulie 2023

-    completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații, indiferent dacă aceștia optează pentru încărcarea electronică a dosarului sau depunerea în format fizic la secretariat (candidatul va trece numele complet, cu diacritice dacă este cazul, conform certificatului de naştere); fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;
-     încărcarea dosarului de către candidat sau depunerea la secretariat: 3 - 16 iulie 2023 (în data de 16 iulie înscrierile se fac până la ora 12.00);
-    confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online:7- 17 iulie 2023.

Sesiunea septembrie 2023

-    completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații, indiferent dacă aceștia optează pentru încărcarea electronică a dosarului sau depunerea în format fizic la secretariat (candidatul va trece numele complet, cu diacritice dacă este cazul, conform certificatului de naştere); fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;
-    încărcarea dosarului de către candidat: 1 - 8 septembrie 2023 (în data de 8 septembrie înscrierile se fac până la ora 14.00);
-    confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online:4- 8 septembrie 2023


Taxe de înscriere

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 480 de lei și se poate achita prin două modalități:
1.    Accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro
2.    Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, Sector 5. Pe ordinul de plată va fi menţionat: „Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti”, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană);

Taxă de studiu

Taxa de studiu pentru studenții care vor fi înscriși în anul I, anul univ. 2023-2024, este în valoare de 6.000 de lei și se achită în două tranșe, astfel:
- 3.000 lei în termen de cinci zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pentru confirmarea locului ocupat de candidații declarați admiși pe locurile cu taxă;
- 3.000 lei în primele 30 de zile ale semestrului al doilea din anul univ. 2023-2024.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 17 / 135
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Senior Lawyer Employment | Reff & Associates
  BACIU PARTNERS: Rafinarea serviciilor juridice oferite într-o manieră integrată pentru o realitate în continuă schimbare | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: “Am coordonat mereu echipe de avocați atipice, și acum am decis să creștem tempo-ul: suntem pregătiți să facem modul nostru de a gândi și de a pune în practică lucrurile să se reflecte clar, fără obstacole, în toate inițiativele în care suntem implicați”
  Filip & Company a asistat grupul Digi la contractarea unui două împrumuturi în valoare peste 117 mil. € și, respectiv, de 50 mil. €
  Proiectul parcului fotovoltaic de la Ovidiu face un pas înainte. MPR|Partners a fost alături de EnPower Energy pentru coordonarea procedurii de obținere a acordului de construire, cu o echipă de avocați coordonată de Gelu Maravela (partener fondator) și Dana Rădulescu (partener)
  Finanțele au demarat procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de cca. 1.900 lei
  Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Alexandru Berea, General counsel la BCR: ”Prin colaborare putem genera schimbări semnificative nu doar în interiorul profesiei noastre, ci și în societate in general. Prin natura muncii noastre, nu numai că răspundem la nevoile imediate ale societății, dar suntem și arhitecți ai viitorului acesteia, contribuind la definirea și modelarea unui cadru normativ care să orienteze comportamentul și deciziile individuale și colective pe termen lung”
  Rebecca Marina, counsel în cadrul firmei Filip & Company după ultima rundă de promovări: “Am găsit aici oameni care îmi împărtășesc principiile și valorile de viață și care mi-au devenit prieteni și mentori sau pentru care eu am devenit mentor mai târziu. Orice promovare vine cu responsabilități și noi roluri în echipă”
  Patru case locale de avocați rămân în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | Cum sunt prezentate în GAR 100 (2024), ce mandate au avut și ce spun clienții despre avocați și prestațiile acestora. TZA, ZRVP, LDDP și SP asistă clienți în arbitraje cu pretenții de 15,7 miliarde de dolari
  Kinstellar a asistat BIG Mega Renewable Energy cu privire la finanțarea de 92 mil. € cu BERD și OTP Bank pentru construcția și operarea Parcului Eolian Urleasca
  Răzvan Gheorghiu-Testa, fondator al Țuca Zbârcea & Asociații, inclus în „Top 50 Cei Mai Influenți Oameni de pe Piața Imobiliară din România”
  Wolf Theiss a asistat AIRSOL în legătură cu achiziția MedAir Oxygen Solution | Emanuele Lainati, Legal Affair Manager SOL Group: “Expertiza, dedicarea și abordarea proactivă a avocaţilor Wolf Theiss au fost esențiale pentru încheierea cu succes a tranzacției”
  Filip & Company a asistat Centrokinetic, în parteneriat cu Agista, în achiziția pachetului majoritar de părți sociale ale clinicii Socrates din Timișoara
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...