ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Procedura legală a angajării cetățenilor străini în România. Modificări legislative recente

07 Aprilie 2021   |   Loredana POPESCU (Partner) si Iulia BARBU (Attorney-at-Law) - POPESCU & Asociatii

Angajatorii români ce doresc cooptarea unor lucrători permanenți, trebuie să obțină un aviz de angajare de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul, prin care să fie atestat dreptul de a încadra în muncă un străin pe un anumit post vacant.

 
 
În contextul deficitului actual de forță de muncă cu care se confruntă România, cauzat de fluxul continuu de emigrări, tot mai mulți angajatori români găsesc drept o soluție viabilă angajarea cetățenilor străini pentru derularea curentă a activităţii pe care o desfăşoară.

Prin conceptul de „cetățean străin”, înțelegem potrivit art. 2 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România („OUG 194/2002”) acea persoană care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Pentru a putea însă să angajeze un cetățean străin, angajatorul trebuie să dovedească că a depus toate diligenţele necesare pentru ocuparea, cu prioritate, a locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României.


În ipoteza în care angajatorul român dorește angajarea unor cetățeni străini, acesta trebuie să urmeze procedura instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România („OG 25/2014”), coroborată cu prevederile OUG 194/2002.

Primul pas îl constituie alegerea profilului angajatului care se pliază cel mai bine pe necesitățile și business-ul angajatorului, existând astfel următoarele opțiuni, conform art. 2, alin. (1) din OG 25/2014:

1)    lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

2)    lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale sau obţinerii unei calificări profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

3)    lucrător au pair - străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor;

4)    lucrător sezonier - străinul care îşi menţine reşedinţa principala într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

5)    lucrător transfrontalier - străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

6)    lucrător înalt calificat - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

7)    lucrător detaşat - străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

I.    Obţinerea avizului de angajare în muncă. Modificări legislative recente

În ultimii ani, se observă o tendință asupra angajării cu preponderență a lucrătorilor permanenți, în special în sectorul logistic sau comercial. Astfel, angajatorii români ce doresc cooptarea unor lucrători permanenți, trebuie să obțină un aviz de angajare de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul, prin care să fie atestat dreptul de a încadra în muncă un străin pe un anumit post vacant.

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (1) al OG 25/2014, avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe postul respectiv.

În contextul modificărilor legislative recente prevăzute de Legea 200/2020 pentru completarea OUG 194/2002 şi a OG 25/2014, cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, sunt exceptați de la procedura obținerii avizului de angajare de la Inspectoratul General de Imigrări.

Așadar, cetățenii celor 3 state enumerate mai sus care au în plan angajarea pe teritoriul României pot face acest lucru în baza vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă şi a permisului de ședere, fără a mai fi necesară obţinerea avizului de angajare.

În cazul în care cetățenii străini nu se încadrează în enumerarea exhaustivă prevăzută de art. 3, alin. (2) din OG 25/2014 a cazurilor de exceptare a deținerii avizului de angajare, obținerea acestui aviz este necesară și presupune parcurgerea unor proceduri în mare parte birocratice atât de către angajator, cât și de către cetățeanul străin, în acord cu prevederile legale instituite de OG 25/2014, respectiv OUG 194/2002 și cu instrucțiunile Inspectoratului General de Imigrări.

Conform art. 2 din OG 25/2014, anterior depunerii cererii pentru eliberarea avizului de angajare de către Inspectoratul General de Imigrări, angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ:

(i)    desfășurarea pe teritoriul României a unor activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
(ii)    achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;
(iii)    să nu fi fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul Muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal;
(iv)    să nu fi fost sancţionat anterior pentru următoarele fapte prevăzute în art. 36, alin. (1) din OG 25/2014, respectiv: a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă; b) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu şedere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă;
(v)    să nu fi fost sancționat anterior pentru următoarele fapte prevăzute în Codul Muncii la art. 260 alin. (1) lit. e) privind primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau lit. e1) ilustrând primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
(vi)    să nu fi fost sancționat anterior pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii. Această faptă presupune netransmiterea datelor prevăzute în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă;
(vii)    contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din OG 25/2014 nu a fost epuizat.

În măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, angajatorul trebuie să depună o cerere motivată pentru obtinerea avizului de angajare prin care să expună motivele necesității angajării cetățeanului străin și experiența profesională a acestuia, susținută de următoarele documente solicitate de către Inspectoratul General de Imigrări:

(i)    dovada împuternicirii legale a angajatorului;
(ii)    certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;
(iii)    certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
(iv)    certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;
(v)    adeverință eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorialã își are sediul angajatorul, cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;
(vi)    fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupate şi vacante;
(vii)    dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
(viii)    oferta fermă de angajare;
(ix)    copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
(x)    declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
(xi)    curriculum vitae și două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
(xii)    documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);
(xiii)    cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țară de origine sau reședință, tradus şi legalizat;
(xiv)    cazierului judiciar al angajatorului;
(xv)    copia documentului de trecere a frontierei (e.g., paşaport), valabil, al străinului.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, conform art. 28, alin. (2) din OG 25/2014. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Soluţionarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare se realizează cu luarea în considerare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii.

Potrivit dispoziţiilor legale instituite prin OG 25/2014, există două categorii de cauze ce pot genera refuzul eliberării avizului de angajare de către Inspectoratul General de Imigrări. Pe de-o parte, în ipoteza neîndeplinirii prevederilor acestei ordonanțe și, pe de alta, în considerarea epuizării contingentului anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

In ambele situații, refuzul eliberării avizului de angajare se comunică în scris angajatorului împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale.

Refuzul eliberării avizului de angajare poate fi contestat la Curtea de Apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a dispus această măsură, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

În cazul în care se aprobă eliberarea avizului de angajare, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Avizul de angajare se păstrează de către angajator pe durata întregii perioade de angajare.

O atenție sporită trebuie întreprinsă asupra cauzelor ce pot genera anularea avizului de angajare. Aceste cauze sunt relevate în art. 31 al OG 25/2014: (i) se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de OG 25/2014 în acest sens; (ii) se constată ulterior că avizul de angajare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate; (iii) angajatorul nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii, sau solicită în mod expres anularea avizului de angajare înainte de obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă; (iv) se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare.

II.    Obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă

După obţinerea avizului de angajare în muncă, angajatorul trebuie să îl transmită viitorului salariat cetăţean străin, iar acesta din urmă trebuie să obţină viza de lungă şedere pentru angajare în muncă de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Cetăţeanul străin poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de catre angajator, în temeiul urmatoarelor documente:

(i)    Avizul de angajare eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;
(ii)    Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(iii)    Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă; şi
(iv)    Asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei.

Viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care se face solicitarea.

III.    Obţinerea permisului de şedere în scop de muncă (permisul unic)

Permisul unic atestă dreptul de şedere în România şi conferă drept de muncă persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale de muncă.

Pentru obţinerea acestuia se depun la Inspectoratul General pentru Imigrări competent următoarele documente, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză:

(i)    Cerere-tip, în original;
(ii)    Document de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.), în original şi în copie;
(iii)    Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în original şi în copie;
(iv)    Contractul individual de muncă cu angajatorul român, în original;
(v)    Print screen din REVISAL, în original;
(vi)    Adeverinţă medicală, în original; şi
(vii)    Dovada plăţii taxelor aferente, în original (i.e., 250 lei şi echivalentul în lei a 120 Euro, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii – acestea trebuie plătite la orice sucursală CEC Bank).

Cererea de acordare a permisului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Permisul unic se reînnoieşte anual, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului acestuia.

Concluzionând, având în vedere contextul socio-economic și necesitatea de forță de muncă existentă în prezent în România, se observă o tendiță ascendentă a angajatorilor de a apela la resurse umane din afara Uniunii Europene, a Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, cu respectarea paşilor procedurali prevăzuţi de legislaţia aplicabilă în vigoare.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 30 / 16463
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Bondoc și Asociații a acordat asistență BFS Molecular într-o tranzacție privind vânzarea activelor către o societate lider în domeniul medical de precizie
  Mariana Signeanu, promovată Partener al firmei Biriș Goran
  Cum au reușit studenții Facultății de Drept din București să câștige locul I și mențiune pe echipe la Willem Vis (Hong Kong), cel mai mare și mai prestigios concurs de drept privat din lume. Cine sunt cei șase tineri care au obținut acest rezultat remarcabil și ce spun despre motivație, experiența acumulată, oportunități. De vorbă cu antrenorii despre selecția și pregătirea echipei
  CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații a consiliat compania farmaceutică USP la intrarea pe piața din România
  LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv (Consultanță)
  Clifford Chance a asistat băncile intermediare la listarea CTP pe bursa Euronext Amsterdam
  LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Corporate and M&A Practice
  Echipa BSMP lucrează într-un proiect ce vizează implementarea unui sistem de vot electronic în AGA societăților listate prin utilizarea tehnologiei blockchain, urmată de digitalizarea procedurii de deschidere a conturilor de tranzacționare. Tot mai multe solicitări privind finanțarea prin emisiuni de obligațiuni vin de la clienți din diverse industrii, spun avocații departamentului de Capital Markets
  Despre tinerii avocați care au intrat în rândul partenerilor din firmele mari | Azi, Andra Mihalache (Mușat & Asociații): A fi un avocat bun nu te califică automat pentru a fi partener în cadrul unei firme de avocați. În plus față de nivelul profesional, este nevoie de viziune, strategii de succes, capacitatea de a anticipa domeniile în dezvoltare cu impact juridic, expertiza în industrie
  D&B obține încă o soluție de referință într-un litigiu fiscal: ÎCCJ dispune obligarea ANAF la stabilirea în minus a TVA auto-colectată inițial de contribuabil, precum și a contribuțiilor sociale
  Pentru echipa de M&A din cadrul KPMG, anul 2021 a debutat în forță, cu mandate pentru tranzacții în IT, energie, real-estate, lifestyle, FMCG și servicii financiare. Laura Toncescu, Head of KPMG Legal: Vedem cereri de consultanță din partea unor noi investitori care optează în contextul actual să investească în România datorită fragmentării ridicate a sectoarelor, reflectată în bariere de intrare reduse și oportunități sporite de diferențiere
  LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting a senior lawyer for the banking and finance practice
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...