ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Viața merge înainte | Avocații Reff & Asociații explică efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse în domeniul achizițiilor publice. Firma este partener strategic pentru unele dintre cele mai importante autorități publice și operatori economici, în acest domeniu

31 Martie 2020   |   Ștefania Enache

Prin adoptarea OUG nr.23/2020 au fost aduse modificări cu privire la mai multe acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Georgiana Singurel (Partener) si Adrian Coman (Managing Associate) - Reff & Asociatii

 
 
Domeniul achizițiilor publice a suferit o serie de schimbări legislative cu impact major asupra sectorului. Adrian Coman, Managing Associate, Reff & Asociații, societatea de avocați membră a rețelei Deloitte Legal, include în această categorie confidențialitatea informațiilor transmise de operatorii economici, motivele de excludere a operatorilor economici, statuarea unor termene specifice în care autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii și noțiunea de „modificarea substanțială a contractului de achiziție publică”.
„În principal, modificările urmăresc transpunerea corectă și completă, în legislația națională, a prevederilor relevante din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice, cum ar fi, spre exemplu, cazul modificărilor intervenite la nivelul excluderii operatorilor economici.De asemenea, există și modificări care urmăresc o urgentare a procedurilor, cum ar fi cele privind statuarea unor termene specifice în care autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii”, a explicat avocatul cu puțin înainte de declanșarea crizei globale generate de răspândirea noului virus și decretarea stării de urgența.


Adrian Coman consideră că multe dintre aceste schimbări erau necesare, deoarece, pe de-o parte, se continuă alinierea legislației naționale privind achizițiile publice cu legislația comunitară în materie, iar pe de altă parte are loc o îmbunătățire a cadrului legal privind achizițiile publice.

Prin adoptarea OUG nr.23/2020 au fost aduse modificări cu privire la mai multe acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. În această categorie intră: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și OUG 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
„Efectul aplicării prevederilor legislative nou introduse este preconizat a conduce la o eficientizare a procedurilor de atribuire, conducând finalmente la o mai bună performanță a autorităților contractante în atribuirea contractelor de achiziție publică”, a precizat Adrian Coman.

Avocatul este de părere că prin implementarea noului cadru legislativ intervine eficientizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, o măsură benefică, ce își propune să contribuie la utilizarea în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a fondurilor bugetare disponibile, precum și a fondurilor structurale atrase în vederea realizării de investiții. „Totuși, scurtarea termenelor procedurale și realizarea unor automatizări suplimentare în cadrul procesului de achiziție publică poate crea impedimente practice la nivelul autorităților contractante, în contextul unei capacități administrative încă deficitare atât din perspectiva calității, cât și a volumului de personal responsabil în domeniul achizițiilor publice”, atrage atenția expertul.

Puncte importante pentru firme și autorități

Odată cu aceste modificări legislative, firmele implicate în proceduri de achiziții publice ar trebui să țină cont de se serie de aspecte. „Confidențialitatea informațiilor transmise de către operatorii economici și introduse în cuprinsul ofertelor tehnice și financiare, respectiv modificările în materia motivelor de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, sunt elemente primordiale asupra cărora operatorii economicii trebuie să se aplece, acestea având potențialul de a afecta serios poziția acestora la nivelul unor proceduri de atribuire. De asemenea, în perspectivă sunt semnificative modificările legislative ce privesc modificarea substanțială a contractului de achiziție publică”, punctează Adrian Coman.

Și autoritățile contractante care derulează proceduri de atribuire ar trebui să țină cont de termenele specifice în care acestea trebuie să întocmească raportul procedurii, care nu trebuie să depășească 60 de zile lucrătoare, 20 de zile lucrătoare ori 100 de zile lucrătoare, în funcție de tipologia și complexitatea procedurilor de atribuire derulate. „De asemenea, va fi important ca autoritățile contractante să țină seama de termenele introduse pentru cazurile de excepție, temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, situație în care perioada se poate prelungi o singură dată - fără a depăși perioada de valabilitate a ofertei - aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură, în termen de maximum două zile lucrătoare de la aprobarea de către conducătorul autorității contractante, decizia de prelungire”, mai spune consultantul.

În plus, trebuie avut în vedere faptul că OUG nr.23/2020 introduce completări în ce privește măsurile adoptate pentru demonstrarea credibilității de către operatorii economici care se află într-una dintre situațiile de excludere. Expertul Reff & Asociații subliniază că „măsurile promovate pentru demonstrarea credibilității au intervenit în cuprinsul art. 171 din Legea nr. 98/2016 unde au fost introduse două noi alineate, respectiv alin. (3 ind. 1) și (3 ind. 2) prin care se precizează că autoritatea contractantă va evalua măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu art. 171 alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere”.

Cu toate acestea, pot exista situații în care măsurile sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, iar aceasta va transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere din procedura de atribuire. Consultantul, amintește că, în principal, modificările evidențiate urmăresc transpunerea prevederilor relevante din Directive 2014/24/UE privind achizițiile publice.

Schimbările intervenite în domeniul achizițiilor publice au efect și asupra contractelor. „Conform noii reglementări, modificarea substanțială a contractului de achiziție publică este incidentă atunci când este îndeplinită una din următoarele condiții: modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire; modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial; modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d) ale art. 221”, amintește specialistul Reff & Asociații.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Activitatea Reff & Asociații în domeniul achizițiilor publice


Firma de avocatură este foarte activă în această practică, fiind implicată în multe proiecte majore de achiziții publice.

Anul trecut, de exemplu, activitatea Reff & Asociații a cunoscut o ușoară creștere la nivelul ariei de practică Sector Public, volumul de lucru fiind influențat în special de lansarea și demararea unui număr important de proiecte de mare complexitate, atât din perspectivă clienților firmei ce acționează ca autorități/entități contractante, alături de care avocații participă în proiecte naționale cu impact în domeniul creșterii capacității administrative, a calității legislației ori dezvoltării de infrastructură, cât și din perspectiva clienților casei de avocatură ce acționează în calitate de prestatori, furnizori ori concesionari în relația cu autorități și entități contractante.

„Clienții noștri ce acționează în calitate de prestatori, furnizori ori concesionari în relația cu autorități și entități contractante se confruntă în special cu probleme legate de modul de executare a contractelor de achiziție publică ori concesiune aflate în derulare, fiind implicați în demersuri de actualizare a prețurilor sau tarifelor. Mai mult decât atât, ne sunt supuse atenției adeseori probleme rezultate din activitatea de control derulată la nivel ex ante ori ex post, implicațiile măsurilor dispuse de către autoritățile de control fiind reflectate adesea asupra operatorilor economici în cauză”, declară Georgiana Singurel, Partener, Reff & Asociații, societatea de avocați membră a rețelei Deloitte Legal.


Citește și


Proiecte majore în această arie de practică

Pe masa avocaților s-au aflat multe proiecte importante. Într-un astfel de proiect, echipa Reff & Asociații asistă Comisia Europeană și Autoritatea Națională de Administrare Fiscală în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului legal aplicabil în prezent și a mecanismului inspecțiilor fiscale în domeniul comerțului electronic cu scopul de a consolida mecanismele de detectare a fraudei și de colectare a veniturilor.

De asemenea, consultanții au asistat Banca Europeană de Investiții în contextul proiectului „Sprijin pentru pregătirea modelelor de acorduri de concesiune pentru terminalele InterModale”. Acest proiect complex și provocator constă în elaborarea unui proiect de contract de concesiune pentru acordarea drepturilor de a dezvolta terminale intermodale printr-o combinație de subvenții și fonduri private și de a opera infrastructura pe o bază comercială, cu drepturi și proceduri specificate pentru extinderea viitoare.

Un alt proiect a vizat asistența acordată unui operator economic de nivel regional în ceea ce privește implementarea unui proiect public finanțat de UE 1,5 milioane euro privind extinderea rețelei de distribuție a energiei din România. Asistența Reff & Asociații a combinat în acest caz aspecte privind achizițiile publice, fondurile europene și asistența legată de litigii și reprezentarea în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Anul acesta, echipa firmei de avocatură asistă Municipiul București pe tot parcursul procesului de licitație pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări în legătură cu 12 parcări publice situate în București. Asistența furnizată include pregătirea și actualizarea studiilor de fezabilitate și fundamentarea, redactarea documentației de licitație și termenii principali ai contractelor de concesiune, evaluarea pe parcursul procesului de atribuire, evaluarea ofertelor depuse și pregătirea și negocierea contractelor de concesiune.

În plus, avocații oferă consultanță Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu privire la analiza și îmbunătățirea legislației românești aplicabile în domeniul dezvoltării teritoriale, urbanismului și construcțiilor. Domeniul de aplicare al proiectului este îmbunătățirea legislației primare, secundare și terțiare aplicabile, precum și îmbunătățirea procedurilor și mecanismelor care implică Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în scopul asigurării unui cadru legal mai organizat și coerent în domeniul dezvoltării teritoriale, urbanism și construcții. Implementarea implică un mix complex de specializare încrucișată, inclusiv asistență juridică relevantă în domenii precum achiziții publice, administrație publică, dezvoltare regională, urbanism și construcții.

„Suntem un partener strategic de încredere în unele dintre cele mai importante autorități publice și operatori economici din țară, clienții noștri fiind reprezentați de autorități/entități contractante, respectiv prestatori, furnizori ori concesionari în relația cu autorități și entități contractante. În prezent, activitatea de asistență în materia achizițiilor publice se desfășoară primordial în aria de consultanță, echipa noastră specializată în litigii fiind însă implicată activ și consolidând activitatea de asistență și reprezentare în materia achizițiilor publice și concesiunilor”, punctează Georgiana Singurel.

Deparartamentul din cadrul firmei care se ocupă de această arie de practică include șase avocați. Georgiana Singurel este Partenerul coordonator al echipei de Drept societar și fuziuni și achiziții a Reff & Asociații, societatea de avocați membră a rețelei globale Deloitte Legal, cu 20 de ani de experiență ca avocat, și membră a Baroului București din octombrie 1998. Georgiana este specializată în proiecte de fuziuni și achiziții, inclusiv procese de reorganizare a grupurilor, tranzacții comerciale, asocieri în participație și, de asemenea, în probleme de achiziții publice și concesiuni.

„De-a lungul ultimului deceniu, Reff & Asociații  a fost implicat constant într-o varietate de proiecte din sectorul public, asistând autoritățile locale și centrale și companiile de stat, autoritățile contractante, precum și jucătorii privați cu privire la toate aspectele procesului de achiziții publice și tratarea tuturor problemelor legate de contractele dintre entitățile publice și private. Sarcinile noastre inițiale în acest domeniu au fost proiecte complexe, multidisciplinare, care au necesitat asistență extinsă din partea echipei noastre. Ne-am dezvoltat rapid într-o echipă de experți cheie, cu capacitatea de a consilia și de a ajuta la toate tipurile de proiecte mari, multe dintre ele fiind primele de acest fel în România. Experții noștri sunt în fruntea acestui domeniu de drept în România și am fost implicați în redactarea unei noi legislații PPP emise în 2018. Înainte de aceasta, am asistat la pregătirea unui „set de instrumente PPP” și a unui „manual PPP” pentru implementarea proiectelor de concesiune, care este inclusă în prezent în legislația relevantă care reglementează concesiunile din România”, a conchis Partenerul Reff & Asociații.

Cu o echipă de peste 70 de avocați, Reff & Asociații este una dintre cele mai mari societăți de avocați din România, recunoscută pentru calitatea serviciilor și abilitatea de a oferi soluții în chestiuni juridice complexe. Tipurile de servicii oferite acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, fuziuni și achiziții, sectorul public, drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări. 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 245 / 5516
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam | WOLF THEISS recrutează pentru echipa locală de Litigii și Arbitraj
Stratulat Albulescu a asistat GapMinder Venture Partners cu privire la investiția sa în Druid
Mușat & Asociații cooptează 3 noi parteneri equity și promovează alți 7 în poziții de senioritate în firmă
Voinescu Lawyers și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business printr-o triplă extindere
Avocații Bondoc & Asociații au coordonat toate aspectele de lege română ale parteneriatului dintre Restart Energy şi Interlink Capital Strategies, cu proiecte viitoare în energie de 500 mil. E. Partenerul Monica Iancu, în prim plan
NNDKP, alături de grupul DKV în preluarea Smart Diesel. Partenerul Ruxandra Bologa a coordonat echipa
Radu și Asociații SPRL a asistat Electrica în procesul de fuziune a celor trei societăți de distribuție din cadrul grupului
Țuca Zbârcea & Asociații, alături de ENGIE România în achiziția unui parc fotovoltaic de 9,3 MW. Partenerul Irina Moinescu a coordonat echipa
Avocații Bondoc și Asociații au fost alături de compania germană STEAG GmbH în tranzacția prin care a vândut Crucea Wind Farm către Hidroelectrica. Partenerii Lucian Bondoc și Monica Iancu au coordonat proiectul
Promovare în echipa Simion & Baciu | Andrei Cosma a fost promovat pe poziția de Managing Associate
Ce mandate au primit avocații TZA în practica de Healthcare & Pharma și cum văd anul 2021. Contextul actual oferă oportunități pentru viitoare tranzacții de tip M&A. Există premise pentru accelerarea tendinței de consolidare a pieței
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is expanding its team, looking for SENIOR ATTORNEYS to join the firm’s DISPUTE RESOLUTION practice.
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...