ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații NNDKP analizează ultimele modificări ale legislației în materia achizițiilor publice. Adina Chilim – Dumitriu, Partener: Efectul aplicării acestor noi prevederi care simplifică și accelerează atribuirea contractelor ar trebui să ne permită accesarea resurselor financiare puse la dispoziție de UE prin PNRR. Îi va reveni Curții Constituționale sau poate chiar CJUE rolul de a stabili proporționalitatea unora dintre acestor măsuri

07 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Cele mai interesante proiecte din această arie de practică pe care le are în derulare firma de avocați vizează domeniile infrastructurii de transport (căi ferate, autostrăzi, metrou), apărare, învățământ, farmaceutic.

 
 
Domeniul achizițiilor publice a suferit în ultima perioadă o serie nouă de modificări legislative. Cea mai importantă schimbare a apărut ca urmare a adoptării Ordonanței Guvernului nr. 3/2021, prin care s-a dorit implementarea unor măsuri care să combată amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, inclusiv a celor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Adina Chilim – Dumitriu, Partener NNDKP și coordonator al practicii de achiziții publice și PPP, explică faptul că scopul declarat al Executivului a fost atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții publice și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, inclusiv în ceea ce privește proiectele finanțate din PNRR. „În consecință, efectul aplicării acestor noi prevederi care simplifică și accelerează atribuirea contractelor ar trebui să ne permită accesarea resurselor financiare puse la dispoziție de UE prin PNRR, realizarea investițiilor mult așteptate din sectoarele cheie menționate în PNRR, precum și dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional sau local”, nuanțează avocatul.


Avantaje și...

Expertul mai spune că și prin PNRR sunt anunțate noi măsuri care să flexibilizeze și să digitalizeze materia achizițiilor publice și a atribuirii acestor contracte, cu respectarea principiilor transparenței, dar luând în considerare și celeritatea impusă de obligația din PNRR de a implementa și finaliza proiectele într-un termen relativ scurt de la angajarea sumelor respective.

În opinia Partenerului NNDKP, noile reglementări deja adoptate în materia desfășurării procedurilor de achiziții publice au avantajul de a eficientiza atribuirea contractelor de achiziție publică prin reducerea unor termene (perioada maximă de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, termenul în care autoritățile contractante au obligația de a realiza anumite operațiuni – publicarea deciziei de anulare a procedurii, anularea/emiterea unui act sau adoptarea unei măsuri necesare pentru restabilirea legalității ca urmare a unei decizii CNSC / a instanței de judecată), simplificarea și fluidizarea desfășurării procedurilor de achiziție public.
… Dezavantaje

Ele pot duce însă și la îngreunarea procesului de contestare a rezultatelor acestora (mărirea nivelului cauțiunii care se constituie în cazul depunerii unei contestații). „În același sens al eficientizării întregului proces, s-a stabilit că după încheierea primului ciclu de contestare (după adoptarea deciziei CNSC / a primei instanțe), autoritatea contractantă este obligată să semneze contractul de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător în situația în care CNSC respinge contestația și menține rezultatul evaluării și raportul procedurii, chiar dacă s-ar iniția și cel de-al doilea ciclu de contestare prin căile de atac”, menționează avocatul.

Totuși, nu trebuie pierdut din vedere că rapiditatea atribuirii unui contract de achiziție publică poate avea neajunsul de a nu asigura respectarea tuturor rigorilor impuse de principiile care guvernează acest domeniu – transparența, nediscriminarea, concurența, tratamentul egal etc.

„Simplificarea cadrului normativ în materia achizițiilor nu este ușoară pentru legiuitor, întrucât nu se poate aduce atingere normelor imperative la nivel european stabilite prin directive. În plus, sunt și alte principii în joc în afară de utilizarea eficientă a fondurilor publice, care în unele situații ar trebui să aibă prioritate față de rapiditatea atribuirii contractelor de achiziții publice. Nu se poate sacrifica transparența procedurilor, accesul egal al ofertanților la contracte sau dreptul la apărare și accesul la justiție pe altarul folosirii rapide a fondurilor PNRR – în loc să producem dezvoltare economică și socială riscăm să producem alte dezechilibre”, completează expertul.

Trebuie privită partea plină a paharului și astfel se poate observa că noul cadru legislativ aduce multe avantaje pentru cei implicați în achiziții publice.

Pe de altă parte, printre măsurile anunțate prin PNRR în domeniul achizițiilor publice merită menționate și cele privind digitalizarea (noi formulare standard pentru anunțurile de participare), extinderea capacităților SEAP, prin includerea posibilității formulării contestațiilor/plângerilor direct în SEAP, interconectarea SEAP cu alte sisteme informatice operate și administrate de alte instituții și autorități publice (ONRC, ANI, ANAF, ANAP, CNSC, MAI, MJ), tocmai pentru a reduce volumul documentelor depuse de ofertanți și pentru a oferi autorităților contractante acces direct la informațiile care demonstrează îndeplinirea cerințelor de calificare și selecție a ofertanților.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Sunt descurajați contestatarii


Mai mult, în ultimul an și jumătate au fost introduse o serie de modificări menite să descurajeze contestatarii. În această categorie intră: creșterea repetată a nivelului maxim al cauțiunii de la 220.000 lei la 880.000 lei într-o primă etapă și, recent (din august 2021), la 2.000.000 lei, înlocuirea cauțiunii cu o taxă de timbru semnificativă în cazul contestațiilor formulate la tribunal în loc de CNSC (având în vedere că, în cazul cauțiunii, aceasta este recuperabilă în majoritatea cazurilor, dar taxa de timbru nu, s-a eliminat practic accesul la Tribunal în acest fel), instituirea obligației autorității contractante de a încheia contractul în urma deciziei CNSC (dacă prin decizia CNSC se menține rezultatul procedurii), fără necesitatea de a mai aștepta Decizia Curții de Apel etc.

„Este discutabil dacă toate aceste măsuri sunt proporționale cu scopul urmărit, sau dacă nu aduc atingere accesului la justiție și dreptului la apărare al ofertanților nemulțumiți. La fel ca în trecut când au fost implementate astfel de măsuri, îi va reveni Curții Constituționale rolul de a stabili proporționalitatea unora dintre acestor măsuri, sau poate chiar Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)”, atrage atenția avocatul.
În aceste condiții este posibil ca ofertanții necâștigători să fie mai puțin interesați de declararea unor căi de atac (împotriva deciziei CNSC), în urma admiterii cărora s-ar vedea puși în situația de a trebui să introducă o acțiune în anularea / constatarea nulității contractului deja încheiat (acțiune supusă unei taxe de timbru substanțiale, stabilită prin raportare la valoarea contractului respectiv), în legătură cu un contract de achiziție publică deja executat parțial a cărui preluarea ar fi în mod obiectiv foarte dificil de realizat într-un stadiu avansat al implementării contractului.

Respectarea unor principii esențiale garantate prin Constituție

Adina Chilim – Dumitriu este de părere că majorarea cuantumului cauțiunii (pentru contestațiile în fața CNSC) ar putea să determine ofertanții să renunțe la depunerea unor contestații vădit inadmisibile sau nefondate, în funcție, bineînțeles, și de gradul de încredere în oferta depusă, precum și de informațiile referitoare la competitorii lor în ceea ce privește îndeplinirea sau nu a cerințelor obligatorii impuse prin documentația de atribuire.

„Având in vedere că discutăm de fonduri europene, sume substanțiale care ar putea fi accesate de România prin PNRR, acestea nu vor putea fi utilizate decât prin respectarea regulilor în materie de achiziții publice, trasate la nivel de directivă și implementate în legislația națională prin pachetul legislativ adoptat în 2016. Prin urmare, aproape toate proiectele anunțate prin PNRR ar trebui implementate prin proceduri de achiziție publică și este de așteptat că volumul acestora ar urma să crească în perioada de implementare a PNRR. Iar dacă reușim să implementăm măsurile de reformă și proiectele asumate prin PNRR, impactul asupra economiei României nu poate fi decât unul pozitiv”, menționează avocatul.

Totuși, cadrul legislativ actual, chiar prin ultimele modificări aduse, nu poate fi considerat suficient pentru a garanta faptul că proiectele sunt implementate în timp util pentru accesarea sumelor alocate cu fonduri PNRR.

De multe ori s-a constatat că, în practică, apar situații în care anumite litigii privind proceduri de achizitie publica au durat și peste doi ani, în cazul în care au existat mai multe etape de contestare, după mai multe cicluri de evaluare / reevaluare.

„Pe de altă parte, accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil sunt principii esențiale garantate prin Constituție, iar a aduce atingere acestora pentru simplul motiv al accelerării procedurilor (astfel încât să nu fie pierdute anumite finanțări) poate crea alte dezechilibre majore, inclusiv situații în care tot statul va putea fi răspunzător de acordarea de despăgubiri celor prejudiciați prin atribuirea unui contract cu nerespectarea principiilor esențiale în materie”, avertizează Partenerul NNDKP.


Unde ar trebui să se uite firmele

Având în vedere noul cadru legislativ și modificările aduse de acesta, firmele trebuie să fie foarte atente atunci când doresc să intre într-un proiect care vizează o achiziție publică. Cel mai benefic pentru ele este să plece la drum alături de un consultant specializat în acest domeniu.

„Clienții noștri – operatori economici care participă constant la proceduri de achiziție publică – cunosc în detaliu modul de desfășurare al procedurilor, prevederile legale, uneori și diferitele interpretări ale acestora și termenele impuse. Vom continua să ne asistăm clienții cu profesionalism, ținându-i la curent în mod constant cu modificările legislative intervenite, cu cele care sunt puse în dezbatere publică, precum și cu eventualele schimbări de opinie la nivelul autorității de reglementare. Le vom atrage atenția asupra dispozițiilor cu privire la reducerea anumitor termene care i-ar putea pune în situația în care să aibă mai puțin timp de reacție față de anumite solicitări / acțiuni ale autorităților contractante, precum și la modul în care anumite reglementări ar putea avea impact asupra strategiei alese în vederea obținerii poziției de ofertant câștigător într-o procedură de atribuire sau într-un cadru litigios”, subliniază Adina Chilim – Dumitriu.


NNDKP are o activitate intensă în achiziții publice

Atât în 2020, cât și în 2021, echipa de achiziții publice și PPP din cadrul NNDKP a avut o activitate intensă, fiind implicată în multe proiecte importante în domenii diverse precum infrastructura de transport rutier și feroviar, exploatare petrolieră și resurse naturale, apărare.

În prezent, practica NNDKP de achiziții publice numără șapte avocați specializați în consultanță în domeniul achizițiilor publice, la care se adăugă încă șase avocați din practica de litigii, specializați in disputele specifice achizițiilor publice. Departamentul de achiziții publice este coordonat de Adina Chilim-Dumitriu, care are o experiența de peste 24 de ani în domeniu.

Partenerul firmei de avocatură amintește faptul că fiecare mandat are particularitățile sale atât la nivelul problematicii supuse analizei cât și la nivelul strategiei de urmat, existând de fiecare dată un complex de elemente și împrejurări care trebuie aplicat în interesul clientului.

Astfel, unele dintre proiectele majore derulate în 2021 au vizat achiziții în domeniul apărării. Echipa NNDKP a fost implicată în proceduri complexe privind achiziția de către statul român de elicoptere de intervenție pe mare sau uscat, de drone sau a unui sistem radio troposferic. Aceste proiecte au fost gestionate de Adina Chilim Dumitriu, Partener și Coordonator al practicii NNDKP de Achiziții Publice și PPP și Cristian Dranca, Asociat Manager în cadrul practicii.

Un alt sector în care avocații au fost implicați substanțial este cel al infrastructurii. Câteva exemple de proiecte majore includ: procedura de achiziție pentru modernizarea liniei de cale ferată dintre Arad și Timișoara (cu o valoare de aproximativ 815 milioane euro), licitația privind construirea Lotului 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești (cu o valoare de peste 400 milioane euro) sau procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului pentru proiectarea și construirea primei secțiuni a noii linii de metrou care va conecta Bucureștiul de aeroportul Henri Coandă (în valoare de aproximativ 260 milioane euro).

Toate aceste proiecte au fost coordonate de Adina Chilim-Dumitriu, Alexandru Aman (Asociat Manager) și Cristian Dranca (Asociat Manager).

Printre clienții importanți asistați se numără FCC Construction, PORR, Siemens, Kontron.

NNDKP are un portofoliu constant de clienți, societăți importante în domeniul lor de activitate (construcții, IT, apărare, farmaceutic, etc.) iar proiectele în care aceștia ne solicită asistența reflectă prioritățile autorităților și procedurile care sunt lansate de acestea. Avem, bineînțeles, și clienți noi (cum ar fi societăți din Turcia care au devenit din ce în ce mai interesate de procedurile de achiziții publice în domeniul infrastructurii de transport rutier și feroviar), dar cel mai mult ne bucură încrederea pe care ne-o acordă clienții cu care avem o colaborare constantă, de ani de zile, și care imediat după lansarea unei noi proceduri (sau chiar mult înainte, în fază de proiect) ne anunță de intenția lor de a lucra împreună, pentru a se asigura de disponibilitatea noastră în proiectele respective. În prezent, cele mai interesante proiecte pe care le avem în derulare vizează domeniile infrastructurii de transport (căi ferate, autostrăzi, metrou), apărare, învățământ, farmaceutic”, amintește Partenerul NNDKP.

Asistența acordată de avocați clienților firmei a fost diversă și complexă, de la suport în pregătirea ofertelor, în clarificarea cerințelor documentației de atribuire, până la asistență în etapa de negociere (în cadrul procedurilor de negociere competitivă) și la contestarea atât a prevederilor documentațiilor de atribuire considerate restrictive, cât și a rezultatului procedurii sau, respectiv, în intervențiile introduse în vederea susținerii rezultatului procedurii, după caz.

„Atunci când construim abordarea pentru fiecare proiect care ne este încredințat, ținem cont de elementele distinctive ale acestuia, în ceea ce privește complexitatea sau sectorul de referință. Astfel, echipa noastră multidisciplinară asigură o abordare particularizată pentru că are capacitatea și experiența de a înțelege un proiect atât privindu-l individual, de sine stătător, cât și într-un context mai larg, de business al clientului nostru. Calibrăm cu foarte mare atenție munca juridică de rutină inerentă domeniului cu soluțiile inovatoare și orientate spre latura comercială pe care le propunem, pentru a asigura mereu un plus de valoare pentru clienții noștri. Iar rezultatele pe care pe care le obținem vin să reconfirme ca avem o abordare câștigătoare! Practica noastră a fost clasată în mod constant pe prima poziție (Tier 1/Band 1) în clasamentele realizate de ghiduri juridice internaționale de renume (începând cu anul 2008 de către Chambers and Partners, 2001 de către The Legal 500 și 2005 de către IFLR 1000), lucru care nu face decât să reconfirme angajamentul nostru de a furniza servicii la cele mai înalte standarde”, a subliniat Adina Chilim-Dumitriu, în interviul acordat BizLawyer.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 805 / 1743
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Kinstellar is recruiting a junior to mid-level Litigation Lawyer
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3-5 years Atorney at Law | Dispute Resolution
Women in Business Law Awards 2024 | Două firme locale independente și două birouri ale unor firme internaționale, pe lista scurtă pentru premiul ”Firma anului în Europa de Est”. Popescu & Asociații, câștigătoarea de anul trecut, listată în trei categorii
Kinstellar a acordat consultanță ING Bank N.V. cu privire la o nouă facilitate de credit senior de 150 de milioane de euro acordată furnizorului român de servicii de telecomunicații DIGI România. Magdalena Răducanu (Special Counsel) a coordonat echipa
Raport IT&C: Oportunități de cooperare între Marea Britanie ̸ România | Mircea Moraru, Counsel la CMS România: Pentru investitorii britanici care iau în considerare scena dinamică de IT&C din România, este esențial să înțeleagă și să navigheze printre complexitățile juridice
Vasile Țiple, fostul Consilier General al UiPath și fondatorul Goodlegal, se alătură KPMG Legal - Toncescu și Asociații
PNSA a consiliat Grupul Orange în fuziunea post-achiziție dintre Orange România și Orange România Communications. Partenerii Bogdan C. Stoica și Irina Ivanciu au coordonat echipele din mai multe arii de practică
Bondoc și Asociații obține un nou succes în materia litigiilor de achiziții publice. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Cererea de inițiere a procedurii de arbitraj cerută de Eurohold și EIG a fost înregistrată la ICSID | Reclamanții se pregătesc să conteste restricțiile impuse de Uniunea Europeană în privința acordurilor de investiții încheiate între statele membre și spun că un astfel de arbitraj va crea un precedent pentru alte întreprinderi din UE. Ce avocați fac parte din echipa care consiliază asigurătorul
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Norris Alexandru Mircescu, al cincilea cel mai bun punctaj din anul 2022: ” Mi-am rezervat ultimii doi ani de facultate pentru a descoperi lumea avocaturii. Cel puțin momentan, îmi doresc să progresez și să mă dezvolt în România. Îmi iubesc țara și familia, nu văd cum aș putea sta departe prea mult timp de lucrurile care sunt cele mai importante pentru mine”
Avocații Wolf Theiss văd o creștere de 20-30%, anul acesta, în practica de Dispute Resolution | Ligia Cecilia Popescu, Partenerul Wolf Theiss care coordonează Departamentul de Litigii şi Arbitraj, al doilea ca volum de activitate și ca încasări al biroului din București: “Avem o echipă foarte puternică. O parte semnificativă a portofoliului de clienţi ai practicii provine din recomandări provenite de la firme internaţionale de avocatură”
Mergermarket - League Tables of Legal Advisors (Q1 2024) | Piața de M&A își revine în primul trimestru și crește cu o treime, la nivel global și cu 42% în Europa. CMS, printre primele în clasamentul global și în Europa. Wolf Theiss și DLA Piper, pe podium în Europa Centrală și de Est
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...