ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații NNDKP analizează ultimele modificări ale legislației în materia achizițiilor publice. Adina Chilim – Dumitriu, Partener: Efectul aplicării acestor noi prevederi care simplifică și accelerează atribuirea contractelor ar trebui să ne permită accesarea resurselor financiare puse la dispoziție de UE prin PNRR. Îi va reveni Curții Constituționale sau poate chiar CJUE rolul de a stabili proporționalitatea unora dintre acestor măsuri

07 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Cele mai interesante proiecte din această arie de practică pe care le are în derulare firma de avocați vizează domeniile infrastructurii de transport (căi ferate, autostrăzi, metrou), apărare, învățământ, farmaceutic.

 
 
Domeniul achizițiilor publice a suferit în ultima perioadă o serie nouă de modificări legislative. Cea mai importantă schimbare a apărut ca urmare a adoptării Ordonanței Guvernului nr. 3/2021, prin care s-a dorit implementarea unor măsuri care să combată amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, inclusiv a celor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Adina Chilim – Dumitriu, Partener NNDKP și coordonator al practicii de achiziții publice și PPP, explică faptul că scopul declarat al Executivului a fost atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții publice și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, inclusiv în ceea ce privește proiectele finanțate din PNRR. „În consecință, efectul aplicării acestor noi prevederi care simplifică și accelerează atribuirea contractelor ar trebui să ne permită accesarea resurselor financiare puse la dispoziție de UE prin PNRR, realizarea investițiilor mult așteptate din sectoarele cheie menționate în PNRR, precum și dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional sau local”, nuanțează avocatul.


Avantaje și...

Expertul mai spune că și prin PNRR sunt anunțate noi măsuri care să flexibilizeze și să digitalizeze materia achizițiilor publice și a atribuirii acestor contracte, cu respectarea principiilor transparenței, dar luând în considerare și celeritatea impusă de obligația din PNRR de a implementa și finaliza proiectele într-un termen relativ scurt de la angajarea sumelor respective.

În opinia Partenerului NNDKP, noile reglementări deja adoptate în materia desfășurării procedurilor de achiziții publice au avantajul de a eficientiza atribuirea contractelor de achiziție publică prin reducerea unor termene (perioada maximă de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, termenul în care autoritățile contractante au obligația de a realiza anumite operațiuni – publicarea deciziei de anulare a procedurii, anularea/emiterea unui act sau adoptarea unei măsuri necesare pentru restabilirea legalității ca urmare a unei decizii CNSC / a instanței de judecată), simplificarea și fluidizarea desfășurării procedurilor de achiziție public.
… Dezavantaje

Ele pot duce însă și la îngreunarea procesului de contestare a rezultatelor acestora (mărirea nivelului cauțiunii care se constituie în cazul depunerii unei contestații). „În același sens al eficientizării întregului proces, s-a stabilit că după încheierea primului ciclu de contestare (după adoptarea deciziei CNSC / a primei instanțe), autoritatea contractantă este obligată să semneze contractul de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător în situația în care CNSC respinge contestația și menține rezultatul evaluării și raportul procedurii, chiar dacă s-ar iniția și cel de-al doilea ciclu de contestare prin căile de atac”, menționează avocatul.

Totuși, nu trebuie pierdut din vedere că rapiditatea atribuirii unui contract de achiziție publică poate avea neajunsul de a nu asigura respectarea tuturor rigorilor impuse de principiile care guvernează acest domeniu – transparența, nediscriminarea, concurența, tratamentul egal etc.

„Simplificarea cadrului normativ în materia achizițiilor nu este ușoară pentru legiuitor, întrucât nu se poate aduce atingere normelor imperative la nivel european stabilite prin directive. În plus, sunt și alte principii în joc în afară de utilizarea eficientă a fondurilor publice, care în unele situații ar trebui să aibă prioritate față de rapiditatea atribuirii contractelor de achiziții publice. Nu se poate sacrifica transparența procedurilor, accesul egal al ofertanților la contracte sau dreptul la apărare și accesul la justiție pe altarul folosirii rapide a fondurilor PNRR – în loc să producem dezvoltare economică și socială riscăm să producem alte dezechilibre”, completează expertul.

Trebuie privită partea plină a paharului și astfel se poate observa că noul cadru legislativ aduce multe avantaje pentru cei implicați în achiziții publice.

Pe de altă parte, printre măsurile anunțate prin PNRR în domeniul achizițiilor publice merită menționate și cele privind digitalizarea (noi formulare standard pentru anunțurile de participare), extinderea capacităților SEAP, prin includerea posibilității formulării contestațiilor/plângerilor direct în SEAP, interconectarea SEAP cu alte sisteme informatice operate și administrate de alte instituții și autorități publice (ONRC, ANI, ANAF, ANAP, CNSC, MAI, MJ), tocmai pentru a reduce volumul documentelor depuse de ofertanți și pentru a oferi autorităților contractante acces direct la informațiile care demonstrează îndeplinirea cerințelor de calificare și selecție a ofertanților.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Sunt descurajați contestatarii


Mai mult, în ultimul an și jumătate au fost introduse o serie de modificări menite să descurajeze contestatarii. În această categorie intră: creșterea repetată a nivelului maxim al cauțiunii de la 220.000 lei la 880.000 lei într-o primă etapă și, recent (din august 2021), la 2.000.000 lei, înlocuirea cauțiunii cu o taxă de timbru semnificativă în cazul contestațiilor formulate la tribunal în loc de CNSC (având în vedere că, în cazul cauțiunii, aceasta este recuperabilă în majoritatea cazurilor, dar taxa de timbru nu, s-a eliminat practic accesul la Tribunal în acest fel), instituirea obligației autorității contractante de a încheia contractul în urma deciziei CNSC (dacă prin decizia CNSC se menține rezultatul procedurii), fără necesitatea de a mai aștepta Decizia Curții de Apel etc.

„Este discutabil dacă toate aceste măsuri sunt proporționale cu scopul urmărit, sau dacă nu aduc atingere accesului la justiție și dreptului la apărare al ofertanților nemulțumiți. La fel ca în trecut când au fost implementate astfel de măsuri, îi va reveni Curții Constituționale rolul de a stabili proporționalitatea unora dintre acestor măsuri, sau poate chiar Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)”, atrage atenția avocatul.
În aceste condiții este posibil ca ofertanții necâștigători să fie mai puțin interesați de declararea unor căi de atac (împotriva deciziei CNSC), în urma admiterii cărora s-ar vedea puși în situația de a trebui să introducă o acțiune în anularea / constatarea nulității contractului deja încheiat (acțiune supusă unei taxe de timbru substanțiale, stabilită prin raportare la valoarea contractului respectiv), în legătură cu un contract de achiziție publică deja executat parțial a cărui preluarea ar fi în mod obiectiv foarte dificil de realizat într-un stadiu avansat al implementării contractului.

Respectarea unor principii esențiale garantate prin Constituție

Adina Chilim – Dumitriu este de părere că majorarea cuantumului cauțiunii (pentru contestațiile în fața CNSC) ar putea să determine ofertanții să renunțe la depunerea unor contestații vădit inadmisibile sau nefondate, în funcție, bineînțeles, și de gradul de încredere în oferta depusă, precum și de informațiile referitoare la competitorii lor în ceea ce privește îndeplinirea sau nu a cerințelor obligatorii impuse prin documentația de atribuire.

„Având in vedere că discutăm de fonduri europene, sume substanțiale care ar putea fi accesate de România prin PNRR, acestea nu vor putea fi utilizate decât prin respectarea regulilor în materie de achiziții publice, trasate la nivel de directivă și implementate în legislația națională prin pachetul legislativ adoptat în 2016. Prin urmare, aproape toate proiectele anunțate prin PNRR ar trebui implementate prin proceduri de achiziție publică și este de așteptat că volumul acestora ar urma să crească în perioada de implementare a PNRR. Iar dacă reușim să implementăm măsurile de reformă și proiectele asumate prin PNRR, impactul asupra economiei României nu poate fi decât unul pozitiv”, menționează avocatul.

Totuși, cadrul legislativ actual, chiar prin ultimele modificări aduse, nu poate fi considerat suficient pentru a garanta faptul că proiectele sunt implementate în timp util pentru accesarea sumelor alocate cu fonduri PNRR.

De multe ori s-a constatat că, în practică, apar situații în care anumite litigii privind proceduri de achizitie publica au durat și peste doi ani, în cazul în care au existat mai multe etape de contestare, după mai multe cicluri de evaluare / reevaluare.

„Pe de altă parte, accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil sunt principii esențiale garantate prin Constituție, iar a aduce atingere acestora pentru simplul motiv al accelerării procedurilor (astfel încât să nu fie pierdute anumite finanțări) poate crea alte dezechilibre majore, inclusiv situații în care tot statul va putea fi răspunzător de acordarea de despăgubiri celor prejudiciați prin atribuirea unui contract cu nerespectarea principiilor esențiale în materie”, avertizează Partenerul NNDKP.


Unde ar trebui să se uite firmele

Având în vedere noul cadru legislativ și modificările aduse de acesta, firmele trebuie să fie foarte atente atunci când doresc să intre într-un proiect care vizează o achiziție publică. Cel mai benefic pentru ele este să plece la drum alături de un consultant specializat în acest domeniu.

„Clienții noștri – operatori economici care participă constant la proceduri de achiziție publică – cunosc în detaliu modul de desfășurare al procedurilor, prevederile legale, uneori și diferitele interpretări ale acestora și termenele impuse. Vom continua să ne asistăm clienții cu profesionalism, ținându-i la curent în mod constant cu modificările legislative intervenite, cu cele care sunt puse în dezbatere publică, precum și cu eventualele schimbări de opinie la nivelul autorității de reglementare. Le vom atrage atenția asupra dispozițiilor cu privire la reducerea anumitor termene care i-ar putea pune în situația în care să aibă mai puțin timp de reacție față de anumite solicitări / acțiuni ale autorităților contractante, precum și la modul în care anumite reglementări ar putea avea impact asupra strategiei alese în vederea obținerii poziției de ofertant câștigător într-o procedură de atribuire sau într-un cadru litigios”, subliniază Adina Chilim – Dumitriu.


NNDKP are o activitate intensă în achiziții publice

Atât în 2020, cât și în 2021, echipa de achiziții publice și PPP din cadrul NNDKP a avut o activitate intensă, fiind implicată în multe proiecte importante în domenii diverse precum infrastructura de transport rutier și feroviar, exploatare petrolieră și resurse naturale, apărare.

În prezent, practica NNDKP de achiziții publice numără șapte avocați specializați în consultanță în domeniul achizițiilor publice, la care se adăugă încă șase avocați din practica de litigii, specializați in disputele specifice achizițiilor publice. Departamentul de achiziții publice este coordonat de Adina Chilim-Dumitriu, care are o experiența de peste 24 de ani în domeniu.

Partenerul firmei de avocatură amintește faptul că fiecare mandat are particularitățile sale atât la nivelul problematicii supuse analizei cât și la nivelul strategiei de urmat, existând de fiecare dată un complex de elemente și împrejurări care trebuie aplicat în interesul clientului.

Astfel, unele dintre proiectele majore derulate în 2021 au vizat achiziții în domeniul apărării. Echipa NNDKP a fost implicată în proceduri complexe privind achiziția de către statul român de elicoptere de intervenție pe mare sau uscat, de drone sau a unui sistem radio troposferic. Aceste proiecte au fost gestionate de Adina Chilim Dumitriu, Partener și Coordonator al practicii NNDKP de Achiziții Publice și PPP și Cristian Dranca, Asociat Manager în cadrul practicii.

Un alt sector în care avocații au fost implicați substanțial este cel al infrastructurii. Câteva exemple de proiecte majore includ: procedura de achiziție pentru modernizarea liniei de cale ferată dintre Arad și Timișoara (cu o valoare de aproximativ 815 milioane euro), licitația privind construirea Lotului 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești (cu o valoare de peste 400 milioane euro) sau procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului pentru proiectarea și construirea primei secțiuni a noii linii de metrou care va conecta Bucureștiul de aeroportul Henri Coandă (în valoare de aproximativ 260 milioane euro).

Toate aceste proiecte au fost coordonate de Adina Chilim-Dumitriu, Alexandru Aman (Asociat Manager) și Cristian Dranca (Asociat Manager).

Printre clienții importanți asistați se numără FCC Construction, PORR, Siemens, Kontron.

NNDKP are un portofoliu constant de clienți, societăți importante în domeniul lor de activitate (construcții, IT, apărare, farmaceutic, etc.) iar proiectele în care aceștia ne solicită asistența reflectă prioritățile autorităților și procedurile care sunt lansate de acestea. Avem, bineînțeles, și clienți noi (cum ar fi societăți din Turcia care au devenit din ce în ce mai interesate de procedurile de achiziții publice în domeniul infrastructurii de transport rutier și feroviar), dar cel mai mult ne bucură încrederea pe care ne-o acordă clienții cu care avem o colaborare constantă, de ani de zile, și care imediat după lansarea unei noi proceduri (sau chiar mult înainte, în fază de proiect) ne anunță de intenția lor de a lucra împreună, pentru a se asigura de disponibilitatea noastră în proiectele respective. În prezent, cele mai interesante proiecte pe care le avem în derulare vizează domeniile infrastructurii de transport (căi ferate, autostrăzi, metrou), apărare, învățământ, farmaceutic”, amintește Partenerul NNDKP.

Asistența acordată de avocați clienților firmei a fost diversă și complexă, de la suport în pregătirea ofertelor, în clarificarea cerințelor documentației de atribuire, până la asistență în etapa de negociere (în cadrul procedurilor de negociere competitivă) și la contestarea atât a prevederilor documentațiilor de atribuire considerate restrictive, cât și a rezultatului procedurii sau, respectiv, în intervențiile introduse în vederea susținerii rezultatului procedurii, după caz.

„Atunci când construim abordarea pentru fiecare proiect care ne este încredințat, ținem cont de elementele distinctive ale acestuia, în ceea ce privește complexitatea sau sectorul de referință. Astfel, echipa noastră multidisciplinară asigură o abordare particularizată pentru că are capacitatea și experiența de a înțelege un proiect atât privindu-l individual, de sine stătător, cât și într-un context mai larg, de business al clientului nostru. Calibrăm cu foarte mare atenție munca juridică de rutină inerentă domeniului cu soluțiile inovatoare și orientate spre latura comercială pe care le propunem, pentru a asigura mereu un plus de valoare pentru clienții noștri. Iar rezultatele pe care pe care le obținem vin să reconfirme ca avem o abordare câștigătoare! Practica noastră a fost clasată în mod constant pe prima poziție (Tier 1/Band 1) în clasamentele realizate de ghiduri juridice internaționale de renume (începând cu anul 2008 de către Chambers and Partners, 2001 de către The Legal 500 și 2005 de către IFLR 1000), lucru care nu face decât să reconfirme angajamentul nostru de a furniza servicii la cele mai înalte standarde”, a subliniat Adina Chilim-Dumitriu, în interviul acordat BizLawyer.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 714 / 1653
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
RTPR asistă AROBS la achiziția Infobest România. Echipa, coordonată de Alina Stăvaru (Partner) și Andrei Toșa (Managing Associate)
Cum văd avocații considerați Leading Lawyers în M&A anul 2024 | Azi, de vorbă cu Bogdan C. Stoica, Partener PNSA: Anul va fi dominat de investitorii strategici, deja prezenți în România sau în regiune. Fondurile se vor concentra în continuare pe tranzacții de dimensiuni mai degrabă reduse, pe investiții în start-up-uri, pe împărțirea riscului între ținte de dimensiuni mai mici. Mă aștept ca România să conteze în anii următori din ce în ce mai mult în regiune în ce privește numărul și valoarea tranzacțiilor M&A
Filip & Company a asistat Ministerul Finanțelor Publice în prima emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 2 miliarde de euro
Clifford Chance Badea a asistat aranjorii în prima emisiune de obligațiuni verzi lansată de România pe piețele externe, în valoare de 2 miliarde Euro. Mădălina Rachieru-Postolache (Partener) și Cosmin Anghel (Counsel) au coordonat echipa
Bulboacă & Asociații, alături de investitori în două tranzacții care concentrează la început de an forțe economice considerabile pentru sectoare de business strategice economic și social. Asistență în expansiunea Grupului LuxVet în România și la investiția BERD în R.Power Renewables
CMS a obținut o victorie strategică în față Curții de Apel Ploiești - Sesizare CCR privind legea de organizare și funcționare a DLAF. Echipa de drept penal a fost coordonată de Mihai Jiganie-Șerban (Partener)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Alexandra Șipoteanu, una dintre premiantele anului 2021, care s-a alăturat echipei Stoica & Asociații: “Am pășit în carieră cu foarte mult entuziasm și cu o enormă dorință de a acumula cât mai multe cunoștințe teoretice și practice. Mediul colegial călduros și respectuos este în mod indubitabil un factor ce contribuie la dezvoltarea și creșterea profesională”
După un an bun, în care a fost solicitată să acorde consultanță în câteva dintre cele mai spectaculoase proiecte de pe piața locală, Bulboacă & Asociații vede un 2024 cu oportunități semnificative în mai multe domenii | ”Vom avea privilegiul să acționăm într-unul dintre cei mai interesanți ani din istoria recentă a țării, dar cu România în cea mai bună formă economică a sa. Provocări vor fi, important este să prindem vârful și acestui val”, spun avocații
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat anul trecut finanțări locale de aproape un miliard de euro și s-au implicat în proiecte transfrontaliere de peste trei miliarde de euro. Echipa a continuat să lucreze pentru finanțatorii unor grupuri importante din industrie sau sectorul agricol, dar a stat alături și de clienții finanțați, companii fanion în domeniile în care operează. Valentin Voinescu (Partener): Mediul de business din România a demonstrat reziliență și numărul de proiecte nu s-a redus, ba chiar am asistat la o accelerare la sfârșitul anului trecut
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Monica Alexandra Popa, una dintre premiantele anului 2021: “Mi-am dorit să lucrez într-o echipă în care să simt că mi se oferă oportunități de creștere și sunt încurajată să cresc și să absorb cât mai multă informație, atât în primii ani de avocatură, cât și ulterior. Firma de avocatură cu care am simțit și simt că sunt compatibilă este Filip & Company”
Bohâlțeanu & Asociații, implicată într-o nouă tranzacție importantă din domeniul industriei aviatice | Firma de avocați a asistat grupul Christian Tour în procedura de preluare de la Aegean Airlines SA a 51% în cadrul companiei aeriene românești Anima Wings Aviation SA. Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) și Daniela Milculescu (Partner), în prim plan
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...