ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Totul despre admiterea la Facultatea de Drept a Universitații București | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății, despre examen: ”În elaborarea subiectelor se va proceda, ca în fiecare an, la câteva inovații de format menite să asigure selectarea candidaților care și-au însușit substanțial materiile concursului, fără a se limita la rutina formatului de subiecte practicat în anii precedenți. În ultimii ani s-a urcat de la 3,8 candidați pe loc spre 5 candidați pe loc cu finanțare publică și sperăm ca în acest an să menținem tendința de creștere a numărului de candidați și implicit a concurenței”

16 Iulie 2024   |   Ștefania Enache

”Avem o comunitate academică vibrantă, o viață academică dinamică și oferim fiecăruia dintre studenții noștri cadrul și oportunitățile de a-și împlini la maximum potențialul de talent și dăruire în serviciul unei construcții sociale bazată pe competență și echitate”, spune prof.univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept.

 
 
Facultatea de Drept din cadrul Universității din București continuă tradiția selectării viitorilor studenți printr-un examen de admitere serios, candidații având de susținut trei probe: Limba Română, Economie și Gândire critică.  Sunt admiși fără examen, pe locuri susținute de la bugetul de stat, doar tinerii care, în perioada studiilor liceale, au obținut premii (I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.  De un tratament similar, beneficiază și cei care au câștigat locul I la olimpiadele naționale finanțate de stat.  Toți ceilalți candidați trebuie să treacă printr-un examen, dacă vor să intre în elita studenților la Drept.

„Pe de o parte, examenul de admitere exprimă în stadiul recrutării studenților o cultură academică întemeiată pe merit, pe selectivitate, pe exigență și pe tenacitatea fixării și obținerii obiectivului propus.  Pe de altă parte, angajamentul candidaților în atingerea acestui obiectiv îi motivează și îi predispune la antrenarea prin efortul propriu la un parcurs profesional de performanță pe termen lung, ceea ce se repercutează în calitatea absolvenților noștri și a profesioniștilor dreptului care vor deveni”, ne-a declarat prof. univ. dr.  Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept.


Pentru a putea trece peste probele acestui examen, candidatul trebuie să aibă aptitudinea de recepta critic și logic informația din mediul exterior, de a interpreta texte și de a înțelege enunțuri, de a structura limbajul și de a folosi resursele expresive ale limbii printr-un vocabular bogat și o stilistică adecvată comunicării. De asemenea, trebuie să fie capabil să înțeleagă bazele economice ale deciziei juridice. „Toate aceste abilități, verificate prin probele examenului nostru de admitere, sunt de mare ajutor juriștilor, nu numai în etapa studiului Dreptului, ci și practic în exercițiul oricăreia dintre profesiile juridice: magistrat, avocat, consilier juridic, funcționar public, diplomat, executor judecătoresc, grefier, notar, autor de politici publice  sau redactor de acte normative. Draftul e o bază pentru multe moduri de acțiune socială, dar instrumentele Dreptului implică la rândul lor folosirea cu acuitate a unor domenii non-juridice, dar fundamentale. Între ele, concursul nostru de admitere își propune să se asigure de deprinderea de către studenții noștri la un nivel cel puțin funcțional a unor abilități de gândire critică, stăpânirea limbii române și înțelegerea mecanismelor și proceselor economice”, explică interlocutorul BizLawyer.
285 de locuri finanțate de la bugetul de stat

Pentru admiterea care va avea loc în iulie 2024, mai exact pe 23 iulie, instituția de învățământ scoate la concurs 285 de locuri finanțate de la bugetul de stat. La acest număr se adaugă trei locuri destinate cetățenilor români de etnie romă, nouă locuri pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural, două locuri pentru sistemul de protecție socială și un loc pentru persoanele cu nevoi speciale. Totodată, Facultatea de Drept oferă cinci locuri pentru românii de pretutindeni. În plus, sunt disponibile și 295 de locuri cu taxă, valoarea acesteia, pentru anul universitar 2024-2025, fiind de 7.200 de lei pe an.

Cei care vor să urmeze o formă de învățământ la distanță au la dispoziție 400 de locuri. Pentru a ocupa unul dintre aceste locuri, candidații participă la același concurs de admitere organizat pentru viitorii studenți de la zi, urmând ca, în funcție de opțiuni, la ID să fie admiși cei care au obținut minimum 50 de puncte ( nota cinci). Pentru absolvenții cu diplomă de licență ai unei alte facultăți, admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licență de la facultatea absolvită anterior.

„Structura locurilor scoase la concurs este similară cu aceea din anii precedenți: circa 300 de locuri la învățământ cu frecvență cu finanțare de la bugetul de stat, circa 300 de locuri la învățământul cu frecvență taxă și 400 de locuri la învățământ la distanță cu taxă”, amintește decanul Facultății de Drept.

La concursul de admitere se pot înscrie cetățenii români, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. De asemenea, pot candida cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Este important de precizat că recunoașterea studiilor efectuate în afara României se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul înscrierii. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că cetățenii străini au obligația să prezinte/transmită online un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației.

Pentru candidații români care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

În cazul dublei cetățenii, candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv.

Se anunță concurență mare la Drept

Prof. univ dr. Răzvan Dincă subliniază faptul că la admiterea din acest an nu există modificări notabile privind regulamentul de admitere, probele, tematica și bibliografia. „În elaborarea subiectelor se va proceda, ca în fiecare an la câteva inovații de format menite să asigure selectarea candidaților care și-au însușit substanțial materiile concursului, fără a se limita la rutina formatului de subiecte practicat în anii precedenți”, atrage atenția decanul Facultății de Drept.

De altfel, ca în fiecare an, instituția de învățământ a organizat în luna mai și o simulare a examenului de admitere, iar în 2024 s-a înregistrat cea mai numeroasă participare de până acum, ceea ce îi face pe profesorii Facultății de Drept să se aștepte la un număr mare de concurenți și la examenul de admitere. „În privința nivelului de pregătire al candidaților, în raport cu gradul de exigență al subiectelor și cu rezultatele obținute de candidați, sper că aceștia au reușit să  își evalueze pregătirea în fotografia momentului și să își identifice lacunele încă de remediat până la data concursului”, nuanțează interlocutorul BizLawyer.

Analizând admiterile din ultimii ani, se constată faptul că s-a înregistrat o creștere a numărului de candidați. „În ultimii ani s-a urcat de la 3,8 candidați pe loc spre 5 candidați pe loc cu finanțare publică și sperăm ca în acest an să menținem tendința de creștere a numărului de candidați și implicit a concurenței pentru ocuparea locurilor scoase la concurs”, precizează prof.univ. dr. Răzvan Dincă.

Decanul Facultății de Drept are și un mesaj pentru tinerii care își doresc să urmeze studii universitare în domeniul juridic, îndemnându-i să se pregătească temeinic și cu pasiune pentru a accede într-o profesie fascinantă. „Facultatea de Drept le propune un parcurs de performanță profesională și încredere în calitățile lor. Vor învăța împreună cu noi cum să folosească aceste calități pentru valori sociale importante, justiția, statul de drept, administrația eficientă, mecanismele tehnice ale dezvoltării economice, prosperitatea și libertățile individuale. Avem o comunitate academică vibrantă, o viață academică dinamică și oferim fiecăruia dintre studenții noștri cadrul și oportunitățile de a-și împlini la maximum potențialul de talent și dăruire în serviciul unei construcții sociale bazată pe competență și echitate. Avem legături strânse cu un mediu profesional vast și variat, performanțe de calificare consistente și numeroase, asociații studențești foarte active și puternice,  cooperări internaționale multiple, și programe multe și variate astfel încât suntem cu siguranță una dintre cele mai atractive facultăți din România”, transmite interlocutorul BizLawyer.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.


 
Actele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va avea următorul conținut:

Acte generale:
a) Fișă-tip de înscriere (candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv);
b) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) sau adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat încă diplomele pentru promoția 2024) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma - în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
c) Certificatul de naștere - în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original
pentru certificare);
d) Adeverința medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
e) O fotografie ¾ încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la dosar la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;
f) C.I. sau pașaport - în copie simplă;

Este necesară și chitanța (sau după caz ordinul de plată), care constituie dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidații care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere (până la vârsta de maxim 26 de ani) trebuie să prezinte la înscriere, în locul chitanței de plată a taxei de înscriere, pe lângă actele generale, declarația că sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată într-o sesiune de admitere în cadrul Universității din București și unul din următoarele documente, din care să rezulte situația în care se încadrează:
● Certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți) – în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare); Adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație) – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
●Documentele din care să rezulte venitul pe membru de familie (inferior salariului minim pe economie).

De asemenea, candidații care se înscriu pe locuri pentru cetățeni de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
h) Recomandarea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia romă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare).
Și candidații care au obținut diploma de bacalaureat în afara României trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
i) Documentul de echivalare a studiilor efectuate în afara României cu diploma de bacalaureat, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare). În cazul în care din acest document nu rezultă notele/mediile necesare departajării în caz de medii egale pentru ultimul loc, candidatul va da o declarație prin care renunță la beneficiul departajării.

Candidații care urmează sau au urmat anterior un alt program de studii de licență și care vor să se înscrie pentru un loc la buget trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
j) Adeverință (de la fiecare facultate urmată anterior sau la care sunt încă înmatriculați) din care să rezulte explicit forma de învățământ, tipul de finanțare (buget sau taxă) pentru fiecare an de studiu și daca au beneficiat sau nu de bursă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare)

Candidații la a doua facultate trebuie să prezinte, pe lângă actele generale:
k) Diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2023, în cazul în care diploma nu a fost încă eliberată, din care să rezulte media examenului de licență și media generală de absolvire a anilor de studii) – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
l) Suplimentul la diplomă (Foaia matricolă) de la prima facultate – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);
m) Candidații la a doua facultate trebuie să alegă între concurs de admitere sau admitere pe bază de dosar;

Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației sau locul I la olimpiadele naționale susținute de stat trebuie să prezinte, pe lângă actele generale (mai puțin taxa de înscriere):
n) Diploma care atestă premiul obținut;
Candidații care se înscriu pe locuri pentru sistemul de protecție socială trebuie să prezinte, pe lângă actele generale:
o) Adeverință de la casa de copii/centrele de plasament – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare).

Foarte important! Înscrierea se poate realiza online, prin intermediul unui formular tip. Mare atenție! Formularul nu va putea fi completat decât dacă sunt încărcate toate actele menționate mai sus.  

În cazul înscrierii online, conținutul dosarului de concurs va fi încărcat pe contul personal în format electronic. Fiecare candidat va completa online o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă că toate datele și documentele furnizate sunt conforme cu originalul. Documentele încărcate electronic trebuie să fie în format pdf, scanate (unde este cazul, față-verso). Se va încărca câte un singur fișier, cu denumirea documentului respectiv (dacă documentul are mai multe pagini, copia va cuprinde toate paginile, nu va fi încărcat pagină cu pagină).

După înscriere se va proceda la validarea dosarelor urmată de repartizarea candidaților în sălile de concurs. Repartizarea pe săli se afișează cu cel puțin 24 de ore înaintea probei.

Durata concursului este de patru ore. Tipuri de subiecte

Durata concursului va fi de patru ore din momentul încheierii distribuirii subiectelor fiecărui candidat.
Subiectele de la examen sunt stabilite prin tragere la sorți, în fața Comisiei de admitere, dintr-un număr de subiecte formulate.

În formularea subiectelor se va ține seama de următoarele:
a) să fie în strictă conformitate cu conținutul programelor și a manualelor studiate în liceu/gimnaziu, corespunzătoare disciplinelor de concurs;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a curriculei și să poată fi rezolvate de un candidat cu pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
c) să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaților, a competențele lor cognitive și a celor practic-aplicative pentru specializarea aleasă.

Subiectele vor fi astfel formulate, încât să asigure verificarea nu numai a volumului de cunoștințe acumulate, ci și a capacității de a înțelege și a aplica aceste cunoștințe, de a sesiza conexiunea lor și de a reflecta asupra acestora.

Subiectele vor fi formulate din următoarele discipline: limba română, economie și gândire critică.
Numărul subiectelor la cele trei discipline este de 100, împărțite astfel:
-    50 de subiecte la Limba română;
-    30 de subiecte la Economie;
-    20 de subiecte la Gândire critică.

Fiecare subiect este notat cu un punct. Punctajul maxim este de 100. Rezultatele finale se vor da în puncte.
Răspunsurile se dau pe o singură coală-tip, concursul fiind organizat sub formă de test grilă.

Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu maximum o oră și jumătate înainte de începerea probei. La intrarea candidaților în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora, pe baza unui document valabil de identitate (C.I., pașaport), a legitimației de concurs și a tabelului nominal cu candidații repartizați în sala respectivă.

Actele personale rămân pe masa candidatului pe toată durata desfășurării probei respective, pentru control.
Legitimația de concurs va fi trimisă candidatului prin e-mail și va trebui imprimată de către acesta.

Candidații care nu au asupra lor toate documentele menționate anterior nu sunt primiți în sala de examen. În cazuri limită, președintele Comisiei de admitere pe facultate poate decide asupra primirii lor.

Este strict interzisă introducerea de către candidați în sălile de concurs a oricăror echipamente, dispozitive și mijloace electronice.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de candidați, pentru fiecare sesiune de admitere în parte, în limita numărului de locuri stabilit pentru facultate și în funcție de sistemul de departajare stabilit de facultate, după ocuparea locurilor de către olimpici.

În situații de medii egale pe ultimul loc, candidaților li se aplică următoarele criterii de departajare, în următoarea ordine:
a) punctajul obținut la LIMBA ROMÂNĂ la concursul de admitere;
b) media obținută la examenul de bacalaureat;
c) nota obținută la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ la bacalaureat.

Vor fi declarați admiși - în funcție de opțiuni - la forma de învățământ la distanta (ID) candidații care au participat la concursul de admitere și au obținut minimum 50 de puncte sau care au mai absolvit o facultate și au dosarul de admitere complet, în ordinea mediei de absolvire a primei facultăți, în limita locurilor rămase disponibile.

În vederea înmatriculării pe locurile de la buget, candidații admiși pe aceste locuri sunt obligați să prezinte diploma de bacalaureat, în original, în termen de cinci zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.
În cazul înscrierii online, candidații vor depune la secretariat dosarul de înscriere, cu diploma de bacalaureat în original, în termenul specificat mai sus.

În vederea înmatriculării pe locurile cu taxă, învățământ cu frecvență și ID, candidații admiși pe aceste locuri și care au declarat că doresc să urmeze facultatea în acest regim, sunt obligați ca în termen de cinci zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale :
● să prezinte diploma de bacalaureat în vederea certificării (în cazul în care copia
certificată nu se află la dosar);
● să plătească jumătate din taxă în contul Facultății de Drept și să prezinte la secretariat ordinul de plată (ordinul de încasare). Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei.

Perioada de înscrieri


Înscrierile la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se fac astfel:

Sesiunea iulie 2024

-    completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații, indiferent dacă aceștia optează pentru încărcarea electronică a dosarului sau depunerea în format fizic la secretariat (candidatul va trece numele complet, cu diacritice dacă este cazul, conform certificatului de naştere); fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;
-     încărcarea dosarului de către candidat sau depunerea la secretariat: 1 - 16 iulie 2024 (în data de 16 iulie înscrierile se fac până la ora 14.00);
-    confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online:4- 17 iulie 2024.
Sesiunea septembrie 2024
-    completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații, indiferent dacă aceștia optează pentru încărcarea electronică a dosarului sau depunerea în format fizic la secretariat (candidatul va trece numele complet, cu diacritice dacă este cazul, conform certificatului de naştere); fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;
-    încărcarea dosarului de către candidat: 2 - 8 septembrie 2024 (în data de 8 septembrie înscrierile se fac până la ora 12.00);
-    confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online:4- 9 septembrie 2024

Taxe de înscriere

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 550 de lei și se poate achita prin două modalități:
1.    Accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro
2.    Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, Sector 5. Pe ordinul de plată va fi menţionat: „Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti”, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană);

Taxă de studiu

Taxa de studiu pentru studenții care vor fi înscriși în anul I, anul univ. 2023-2024, este în valoare de 7.200 de lei și se achită în două tranșe, astfel:
- 3.600 lei în termen de cinci zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pentru confirmarea locului ocupat de candidații declarați admiși pe locurile cu taxă;
- 3.600 lei în primele 30 de zile ale semestrului al doilea din anul univ. 2024-2025.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 3 / 1766
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
SCA Bondoc si Asociații anunță cu mare tristețe trecerea în neființă a colegului și prietenului avocat Horațiu Dumitru
CMS îl promovează pe Andrei Cristescu în poziția de Counsel în cadrul biroului din România. Horea Popescu (Managing Partner): Andrei reflectă perfect valorile CMS, mai ales prin munca sa în echipă și implicarea în mentoratul colegilor juniori
Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL a asistat Goodpack SRL, societate parte din portofoliul CEECAT Capital, în procesul de achiziție a Paccor Romania SRL
Wolf Theiss a asistat fondurile Cerberus Capital Management și Revetas Capital în legătură cu vânzarea complexului de birouri The Landmark din București. Partenerul Ileana Glodeanu a coordonat echipa multidisciplinară de avocați
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Ștefania Andruhovici, Directorul Departamentul Juridic - Electrica SA: „Misiunea de a promova principii sănătoase se extinde dincolo de cadrul biroului, datoria noastră fiind aceea de a fi, prin tot ceea ce facem, un exemplu pentru cei din jur”
Studiu Refinitiv | Piața tranzacțiilor de M&A crește în primul semestru din 2024. Avans de 18% la nivel global și de 39% pe piețele emergente. CMS își menține pozițiile fruntașe în clasamente, Clifford Chance și Schoenherr se remarcă în Europa și două firme cu prezență la București rămân în top la nivel global
Cel mai amplu domeniu de master din România și din istoria învățământului juridic superior românesc, la Facultatea de Drept din Universitatea București. Anul acesta vor fi 14 programe, unele derulate în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății: “Atunci când comunicarea în domeniile la care se referă specializarea se face, din cauza caracterului lor global, în limba engleză, organizăm și noi programele în limba engleză pentru administrarea corectă a terminologiei juridice specifice”
Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB. Olga Niță, partenerul care a coordonat echipa de proiect: ”Operațiunea nu doar că subliniază angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital”
RTPR alături de Global Records, compania independentă de top de muzică dance din CEE, la semnarea parteneriatul strategic cu Believe, una dintre cele mai importante companii de muzică digitală din lume
RMGC a pus deoparte 1,5 milioane de dolari pentru anularea deciziei în litigiul tranșat în favoarea României și pentru recuperarea costurilor generate de procedura de arbitraj | Cererea de anulare a fost depusă la secretarieatul ICSID. Compania vrea să lupte în instanță și pentru licența de exploatare de la Roșia Montană, anulată de ANRM luna trecută
Popescu & Asociații își extinde echipa de profesioniști și anunță cooptarea în structura de conducere a avocatului Bogdan ILEA, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, care va coordona practica de Regulatory, Government & Public Affairs | Octavian POPESCU, Managing Partner: ”Profesionalismul și dedicarea sa sunt aliniate perfect cu valorile noastre”
Filip & Company a asistat Banca Transilvania în tranzacția de securitizare sintetică cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...