ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Ce spun avocații specializați în achiziții publice de la Reff & Asociații | Deloitte Legal despre modificarea legislației specifice și ce le recomandă firmelor și autorităților publice care se angajează în astfel de proiecte. Echipa înregistrează o cerere sporită din partea clienților privați, aceștia solicitând, din ce în ce mai des, formule de asistență juridică sofisticate pe întreaga perioadă de derulare a proiectelor

16 Noiembrie 2021   |   Ștefania Enache

Întregul set de modificări are un efect benefic din perspectiva fluidizării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, eventualele vulnerabilități putând apărea, pe de-o parte, din perspectiva capacității administrative a autorităților contractante de a implementa și de a se conforma cu succes termenelor procedurale semnificativ reduse și, pe de altă parte, din perspectiva reducerii impactului unei căi de atac procedurale, aplicabile în această materie.

Georgiana Singurel (Partener) si Adrian Coman (Senior Managing Associate) - Reff & Associates SCA | Deloitte Legal

 
 
Ultimele amendamente pe care legiuitorul le-a adus în domeniul achizițiilor publice, prin adoptarea Ordonanței nr. 3/2021, urmăresc derularea mai rapidă a procedurilor de atribuire, în special în contextul finanțărilor disponibile prin intermediul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).S-a dorit, în primul rând, oferirea unui acces mai facil operatorilor economici implicați în cadrul procedurilor de atribuire, fiind simplificate inclusiv unele condiții privitoare la modalitatea de îndeplinire a cerințelor de calificare și selecție de către aceștia.Schimbările sunt apreciate de avocații Reff & Associates SCA | Deloitte Legal ca fiind oportune în contextual actual. Totuși, ele necesită în continuare eforturi susținute pe cel puțin pe două paliere de acțiune.


„Este vorba despre întărirea capacității administrative a personalului însărcinat cu realizarea controlului ex ante, în special din perspectivă tehnică, având în vedere nivelul de specializare ridicat al procedurilor de atribuire lansate de către unele autorități contractante (cu titlu de exemplu menționăm procedurile de atribuire având ca obiect digitalizarea la nivel instituțional), respectiv creșterea capacității administrative a personalului responsabil cu achizițiile publice la nivelul autorităților contractante”, explică  Georgiana Singurel, Partener Reff & Associates SCA | Deloitte Legal.

Principalele modificări legislative

Expertul face o trecere în revistă a modificărilor legislative majore și a efectelor acestora în domeniul achizițiilor publice.

Astfel, s-a urmărit simplificarea întregului proces de achiziție public printr-o serie de măsuri precum: reducerea de la trei zile la o zi a termenului în care autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire; reducerea termenului maxim cu care se poate prelungi termenul de întocmire a raportului procedurii, de la 80 de zile la 15, 30 sau maximum 50 de zile, în funcție de tipul procedurii de atribuire; reducerea de la 20 de zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare de la comunicarea deciziilor a termenului în care autoritatea contractantă este obligată să aducă la îndeplinire măsurile dispuse prin decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) sau de instanța de judecată; eliminarea posibilității acordate ofertantului clasat pe primul loc în cadrul unei proceduri simplificate de a solicita prelungirea termenului de depunere a documentelor justificative care dovedesc informațiile cuprinse în Documentul Unic de Achiziție European (DUAE).
O altă măsură importantă este introducerea de amendamente în materia soluționării contestațiilor. Astfel, în situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, a fost eliminată posibilitatea de a depune înscrisuri noi în probațiune, fiind prevăzut expres că nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

„Probabil cea mai importantă modificare o constituie aceea conform căreia, în cazul în care a fost contestat rezultatul procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă va avea obligația de a semna contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către CNSC sau de către instanță,  chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv. Anterior acestei modificări, autoritatea contractantă avea doar dreptul, nu și obligația, de a semna contractul cu ofertantul declarat câștigător, înainte de soluționarea definitivă a cauzei”, arată Georgiana Singurel.

La rândul său, Adrian Coman, Senior Managing Associate Reff & Associates SCA | Deloitte Legal, consideră că această măsură legislativă, dublată de imposibilitatea efectivă de a formula apărări bazate pe probatorii noi în faza de atac, va determina probabil o scădere a apetitului eventualilor ofertanți în a formula plângeri în fața Curților de apel competente.

Specialiștii firmei de avocatură sunt de părere că întregul set de modificări are  un efect benefic din perspectiva fluidizării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, eventualele vulnerabilități putând apărea, pe de-o parte, din perspectiva capacității administrative a autorităților contractante de a implementa și de a se conforma cu succes termenelor procedurale semnificativ reduse și, pe de altă parte, din perspectiva reducerii impactului unei căi de atac procedurale, aplicabile în această materie.  

„În opinia noastră, măsurile legislative invocate reprezintă un pas important în reducerea impactului pe care potențialele litigii le au în economia unui proiect angajat pe calea unui contract de achiziție publică. Aceste măsuri, corelate cu obligativitatea constituirii unei cauțiuni în cazul formulării de contestații în materia achizițiilor publice reprezintă elemente suficiente pentru a oferi o filtrare rezonabilă a eventualelor contestații și a reduce impactul contestațiilor introduse cu rea-credință”, punctează Adrian Coman.

Specialistul admite faptul că, în perspectivă pot fi examinate măsuri suplimentare, eventual de natură coercitivă, menite a identifica și sancționa comportamentele abuzive ale operatorilor economici care înțeleg a formula contestații, ori a introduce căi de atac exclusiv cu scopul de a prelungi durata de derulare a procedurii de atribuire, ori pentru a sabota proiectul vizat. „Totuși, până la examinarea unor astfel de măsuri adiționale, pe termen scurt și mediu se impune măsurarea impactului pe care noile modificări legislative îl vor avea la nivelul pieței relevante”, mai spune avocatul.

 
 

Recomandările avocaților


În noul context legislativ, avocații vin și cu o serie de sfaturi importante pentru firmele, dar și pentru autoritățile publice care se angajează în proiecte de achiziții publice.

Referindu-ne la flexibilitatea crescută adusă de către noile modificări legislative în materia achizițiilor publice, experții le recomandă clienților din mediul privat multă rigoare în modul de pregătire și depunere a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică, în special în contextul în care, odată cu introducerea prevederilor legislative amintite, impactul unor erori în pregătirea documentației de calificare și selecție ori chiar a ofertelor tehnice și financiare poate conduce la respingerea ofertelor, o eventuală recuperare pe calea unei contestații în cadrul procedurii reprezentând de această dată, mai mult decât oricând, un demers afectat de condiționalități suplimentare.

„Cât privește segmentul public al clienților noștri, precum autorități contractante, recomandăm cu precădere identificarea de programe de formare profesională continuă, menite a impulsiona creșterea susținută a capacității administrative a personalului responsabil în materie, precum și contractarea de servicii de asistență tehnică, acolo unde este necesar, în special în vederea derulării cu succes a procedurilor de atribuire complexe, cu un impact financiar, economic și social semnificativ”, precizează Georgiana Singurel.

„În ceea ce privește impactul PNRR, dublat de iminenta demarare a programelor și proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, apreciem că acesta va fi unul pozitiv din perspectiva volumului asistenței profesionale pe care piața o va absorbi în perioada următoare, concentrat în special pe furnizarea de asistență juridică în elaborarea și depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire, asistență și reprezentare în elaborarea și formularea căilor de atac, respectiv, în cazul autorităților contractante, asistență tehnică în pregătirea, lansarea și derularea procedurilor de atribuire complexe, precum și în pregătirea, negocierea și semnarea contractelor de achiziție publică cu impact semnificativ”, adaugă Adrian Coman.

Asistența juridică de specialitate este vitală în domeniul achizițiilor publice. În plus, în lumina obiectivelor țintă asumate de către România, în special la nivelul PNRR, obiective ce vizează cu precădere teme centrale precum digitalizarea, tranziția verde ori politici publice pentru noua generație, proiectele de sector public devin cu atât mai complexe, iar cerințele autorităților contractante reclamă tot mai des o nevoie de asistență juridică constantă în rândul clienților privați.

„În acest context, intervențiile punctuale apar în această nouă paradigmă ca insuficiente, clienții concentrându-se tot mai des în perioada recentă pe o soluție de asistență juridică integrată, de natură a acoperi nu atât aspecte legislative ori procedurale izolate, ci mai degrabă întregul demers în această materie, începând cu acompanierea în elaborarea și depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire, asistență și reprezentare în litigii și, finalmente, sprijin în ajustarea formulelor contractuale pe durata implementării proiectelor”, comentează Adrian Coman.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
O practică în continuă creștere

Activitatea Reff & Asociații | Deloitte Legal în practica de achiziții publice a cunoscut o creștere constantă, volumul mandatelor relevante fiind influențat în special de lansarea și demararea unui număr important de proiecte de mare complexitate, atât din perspectivă clienților firmei de avocatură care acționează ca autorități/entități contractante, alături de care avocații participă în proiecte naționale cu impact în domeniul creșterii capacității administrative, a calității legislației ori dezvoltării de infrastructură, cât și din perspectiva clienților care acționează în calitate de prestatori, furnizori ori concesionari.

Georgiana Singurel subliniază faptul că echipa „se confruntă” cu succes cu o cerere sporită din partea clienților privați, aceștia solicitând, din ce în ce mai des, formule de asistență juridică sofisticate, pe întreaga perioadă de derulare a proiectelor publice, asistență ce demarează cu sprijin în elaborarea și depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire, asistență și reprezentare în elaborarea și formularea căilor de atac, respectiv, asistență în managementul contractului pe toată durata de derulare a acestuia.

„Am asistat, de dată recentă, Banca Mondială cu privire la evaluarea cadrului de reglementare aplicabil cu privire la dispoziția și dezvoltarea de către municipalitățile din România a domeniului public. Scopul acestei evaluări a vizat clarificare cadrul de reglementare românesc privind dezvoltarea terenurilor, respectiv de a asigura strategii și proiecte de colaborare viabile și durabile care să permită dezvoltarea și educarea atât a municipalităților, cât și a actorilor privați din zona dezvoltării imobiliare, cu precădere din perspectiva legislației aplicabile în materia concesiunilor și a parteneriatului public-privat”, amintește Partenerul Reff & Asociații | Deloitte Legal.

În prezent, avocații asistă o companie privată cu privire la elaborarea și depunerea ofertelor în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică în domeniul amenajărilor edilitare, derulat de către o autoritate locală importantă, proiectul totalizând o valoare de 80 de milioane de euro.

De asemenea, consiliază una dintre cele mai mari instituții financiare din România în cadrul unui mandat complex de asistență tehnică, cu privire la derularea procedurilor de atribuire a contractelor. Mandatul în cauză implică asistență juridică de specialitate în domeniul achizițiilor publice, concentrată în elaborarea documentațiilor de atribuire, precum și în evaluare ofertelor și semnarea contractelor corespunzătoare.

„Am fost recent desemnați câștigători în cadrul unei proceduri de atribuire a Băncii Europene de Investiții în contextul proiectului „Asistență tehnică furnizată Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la realizarea controlului ex ante în domeniul IT&C”. Acest proiect complex și provocator constă în furnizarea de asistență juridică și tehnică permanentă autorității, în materia achizițiilor publice, pentru o perioadă de aproximativ 12 luni, asistența în cauză vizând cu precădere acordarea de sprijin în cadrul activității de control pe care această instituție o realizează față de documentațiile de atribuire elaborate de către autoritățile contractante. În prezent asistăm Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice în cadrul unui proiect având ca obiect „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”. Proiectul este unul extrem de complex, ce vizează ca etape principale elaborarea analizei legislative, a analizei instituționale și a analizei diagnostic, fundamentarea și elaborarea proiectului de act normativ, respectiv realizarea procesului de consultare publică.Am asistat și asistăm un număr de autorități locale importante cu privire la evaluarea juridică și internă a deficiențelor în definirea și implementarea proceselor și controalelor interne în materia achizițiilor publice și concesiunilor, determinarea impactului acestor deficiențe și pregătirea recomandărilor pentru remedierea acestora”, completează Georgiana Singurel.

 
 

Toate proiectele menționate sunt coordonate de către Georgiana Singurel, în calitate de Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal. Ea conduce practica de Drept societar și fuziuni și achiziții, având 20 de ani de experiență ca avocat. Este membră a Baroului București din octombrie 1998 și face parte din echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal din aprilie 2001. Georgiana este specializată în proiecte de fuziuni și achiziții, inclusiv procese de reorganizare a grupurilor, tranzacții comerciale, asocieri în participație și, de asemenea, în probleme de achiziții publice și concesiuni.

În ceea ce privește managementul și coordonarea operațională a proiectelor indicate, responsabil este Adrian Coman, Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, echipele de proiect implicate incluzând, în multe situații colegi avocați cu specializări suplimentare diverse. Adrian este un avocat cu peste 15 ani de experiență în domeniul juridic românesc, precum și în dreptul european și internațional, fiind specializat în probleme din sectorul public și acționând în mandate privitoare la investiții, privatizări, PPP, concesiuni și achiziții publice.

În prezent, firma de avocatură acționează în această practică cu o echipă formată din opt avocați specializați în achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat și fonduri structurale.

Având o echipă totală de peste 70 de avocați, Reff & Asociații | Deloitte Legal este una dintre cele mai mari societăți de avocați din România, recunoscută pentru calitatea serviciilor și abilitatea de a oferi soluții în chestiuni juridice complexe. Tipurile de servicii oferite acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, fuziuni și achiziții, sectorul public, drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.

De-a lungul ultimului deceniu, Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost implicată constant într-o varietate de proiecte din sectorul public, asistând autoritățile locale și centrale și companiile de stat, autoritățile contractante, precum și jucătorii privați cu privire la toate aspectele procesului de achiziții publice și tratarea tuturor problemelor legate de contractele dintre entitățile publice și private.

„Sarcinile noastre inițiale în acest domeniu au fost proiecte complexe, multidisciplinare, care au necesitat asistență extinsă din partea echipei noastre. Ne-am dezvoltat rapid într-o echipă de experți cheie, cu capacitatea de a consilia și de a ajuta la toate tipurile de proiecte mari, multe dintre ele fiind primele de acest fel în România. Având în vedere apartenența la rețeaua globală Deloitte Legal, lucrăm alături de clienți la nivel global pentru a-i ajuta să își soluționeze provocările din prezent și să își dezvolte planuri pentru viitor. Cunoștințele noastre din industrie, amprenta globală, și modelul de servicii multidisciplinar ne conferă o perspectivă strategică ce permite clienților noștri să își atingă responsabilitățile locale și să prospere pe piața globală”, a nuanțat Georgiana Singurel în dialogul cu redactorii BizLawyer.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 847 / 1767
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2024” | ZRVP, NNDKP și Răzvan Dincă & Asociaţii au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Departamentul de Dispute Resolution contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei Șerban & Asociații și este de așteptat ca veniturile să crească anul acesta. Casa de avocați este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional | Radu Șerban (Partener): ”Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat”
Cum lucrează echipele din practica de Dispute Resolution de la Băiculescu și Asociații, ce mandate gestionează și care sunt proiectele reprezentative în care asistă clienții | Vasile Băiculescu, Managing Partner: ”Anul trecut a fost unul crucial, societatea noastră prosperând în acest domeniu mai mult decât oricând, atât prin îmbogățirea substanțială a portofoliului de clienți, cât și prin rezultatele obținute în dosare. În 2024, asistăm la o clară continuare a evoluției”
CMS îl promovează pe Andrei Cristescu în poziția de Counsel în cadrul biroului din România. Horea Popescu (Managing Partner): Andrei reflectă perfect valorile CMS, mai ales prin munca sa în echipă și implicarea în mentoratul colegilor juniori
Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL a asistat Goodpack SRL, societate parte din portofoliul CEECAT Capital, în procesul de achiziție a Paccor Romania SRL
Wolf Theiss a asistat fondurile Cerberus Capital Management și Revetas Capital în legătură cu vânzarea complexului de birouri The Landmark din București. Partenerul Ileana Glodeanu a coordonat echipa multidisciplinară de avocați
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Ștefania Andruhovici, Directorul Departamentul Juridic - Electrica SA: „Misiunea de a promova principii sănătoase se extinde dincolo de cadrul biroului, datoria noastră fiind aceea de a fi, prin tot ceea ce facem, un exemplu pentru cei din jur”
Cel mai amplu domeniu de master din România și din istoria învățământului juridic superior românesc, la Facultatea de Drept din Universitatea București. Anul acesta vor fi 14 programe, unele derulate în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății: “Atunci când comunicarea în domeniile la care se referă specializarea se face, din cauza caracterului lor global, în limba engleză, organizăm și noi programele în limba engleză pentru administrarea corectă a terminologiei juridice specifice”
Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB. Olga Niță, partenerul care a coordonat echipa de proiect: ”Operațiunea nu doar că subliniază angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital”
RTPR alături de Global Records, compania independentă de top de muzică dance din CEE, la semnarea parteneriatul strategic cu Believe, una dintre cele mai importante companii de muzică digitală din lume
RMGC a pus deoparte 1,5 milioane de dolari pentru anularea deciziei în litigiul tranșat în favoarea României și pentru recuperarea costurilor generate de procedura de arbitraj | Cererea de anulare a fost depusă la secretarieatul ICSID. Compania vrea să lupte în instanță și pentru licența de exploatare de la Roșia Montană, anulată de ANRM luna trecută
Popescu & Asociații își extinde echipa de profesioniști și anunță cooptarea în structura de conducere a avocatului Bogdan ILEA, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, care va coordona practica de Regulatory, Government & Public Affairs | Octavian POPESCU, Managing Partner: ”Profesionalismul și dedicarea sa sunt aliniate perfect cu valorile noastre”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...